Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 259–261 psl.

woble

woble „appel (Apfel) – obuolys“ E 616 nom. sg. fem. = pr. *(v)ɔ̄blē [su proteziniu *(v)-] = (t. y.) *(v)āblē (kirčiuotas – *, žr. toliau). Lytys wobelke „appffel (Apfel) – obuolys“ GrG 92, wabelcke „eppil (Apfel) – t. p.“ GrA 84, „pomum – t. p.“ GrF 85, wobelko GrC (žr. PKP II 59) yra nom. sg. fem. pr. (Gr) *(v)ɔ̄belkɔ̄ = (t. y.) *(v)ābelkā [su įterptiniu *-e- matyt dėl pr. *(v)ābel- „obelis“ (žr. wobalne) įtakos] < *(v)ābl-kā 260 „t. p.“ [su iškritusiu (matyt nekirčiuotu) *-u- tarp *-l- ir *-k-] < *(v)ābl-ukā „obuoliukas; obelaitė“ (diminut. fem.) – sufikso *-ukā vedinys iš pr. *(v)āblē „obuolys“ (plg. s. v. geytko; plg. ir sl. *ābl-ukă, žr. toliau) = (E) woble „t. p.“ (žr. toliau); plg. kurš. *ābl-ukā „obelaitė; obuoliukas“ (fem.) la. dial. âbelcene „obelis“ (plg. ME I 234, Endzelīns SV 277).
Pr. (E 616) woble „obuolys“ iš tradicijos yra siejamas pirmiausia (po pr. wobalne, žr.) su lie. óbuolas/obuolỹs „t. p.“ = la. âbuõls/âbuõlis „t. p.“ (Trautmann BSW 2, Endzelīns SV 277, plg. Fraenkel LEW 515), o iš to suponuojamas net balt. *ābōla- „t. p.“ (Trautmann l. c.). Bet šitaip manant, ignoruojama štai kas: a) pr. (E) woble segmentas -bl- aiškiai negali (fonetiškai) suponuoti balt. (*ābōl-) = *-bōl- (plg. ir Trautmann l. c.), b) yra ne tik minėtos lie.-la. lytys „obuolys“, bet ir lie. (dial.) óbelas/obelỹs „t. p.“, óbalas/obalỹs „t. p.“ (tik Fraenkel l. c. mini óbalas „t. p.“), be to, óbulas (obulỹs) „t. p.“ (žr. LKŽ VIII s. v. v.) = la. âbuls „t. p.“ (ME I 234) ir net (i-kamienis) lie. obuolis „t. p.“ (DP 58527, 58530). Visi jie – mobilai (mobilaus kirčiavimo), tokie buvo matyt ir pr. wobalne (žr.), ir čia nagrinėjamasis pr. *(v)āblē (vadinasi, kirčiuotas – *).
Iš minėtų lie.(-la.) lyčių „obuolys“, kurių dalis atspindi kontaminaciją žodžių „obuolys“ ir „obelis“, išsiskiria iki šiol nenagrinėtas lie.(-la.) dial. óbulas (obulỹs) „obuolys“ [iš Vak. Lietuvos (ypač. žem.) šnektų ir net iš Leipalingio apyl. (J. Karaciejaus duomenimis)] = la. dial. âbuls „t. p.“; jis negali būti fonetiškai kildinamas nė iš vienos iš tų minėtų lie. ir la. lyčių „obuolys“. Man rodos, kad jis turi įterptinį lie. (-la.) -u- [būtent lie.-la. -u-, o ne balt. (dial.) *-u-] ir kildintinas iš subst. vak. balt. dial. (kurš., jotv.) *ābla- „obuolys“, o šis – iš adj. (o/ā-kamienio) balt.-sl. *ābla- „obelinis“(masc.) resp. *āblā- „obelinė“ (fem.) subst. (fem.) subst. (fem.) vak. balt. dial. (pr.) *āblā „obuolys“ pr. *āblē „t. p.“ (čia dėl * pr. * plg. s. v. v. berse, glumbe) = pr. (E) woble „t. p.“. Panašiai bus atsiradęs subst. sl. *ābla- (ar *āblā) „obuolys“ sl. *ābl-ukă „obuoliukas“ [neutr., plg. pr. (Gr) *ābl-ukā „t. p.“ 261 (fem.) > „obuolys“, žr. anksčiau] > *(j)abl-ъko „obuolys“ [su proteziniu *(j)-] > rus. яблоко „t. p.“ ir kt.
Adj. (o/ā-kamienis) balt.-sl. *ābla- (*āblā-) „obelinis (-ė)“ – fleksijos vedinys iš lyties (K-kamienės) balt.-sl. *ābl-, priklausiusios paradigmai subst. (K-kamienio) balt.-sl. *ābel (*ābal)/*ābel-/*ābl- „obelis; obuolys“ (su apofonine kaita *-el-: *-al-: *-l-), iš kurio vėliau išriedėjo a) subst. (-i/K-kamienis) balt.-sl. *ābel- (*ābal-) „obelis“ (> lie. obelìs „t. p.“ ir kt., žr. s. v. wobalne) ir b) subst. (o-/ā-kamienis) balt.-sl. *ābla- (*āblā-) „obuolys“ (plg. tai, kas pasakyta anksčiau) = ryt. balt. *ābla- „t. p.“. Šis virto į (subst.) lie.-la. *ābula- „t. p.“ (su įterptiniu lie.-la. *-u-), kuris, jo segmentą *-ul- suvokiant kaip sufikso lie.-la. *-uo2l- (čia dėl *-uo2- žr. Mažiulis BS 44tt.) apofoninį varijantą (plg., pvz., lie. kánd-ulas „branduolys“: kánd-uolas „t. p.“), virto į lie.-la. *ābuo2la- „t. p.“ > lie. óbuolas „t. p.“ (= la. âbuõls), obuolỹs „t. p.“ ir pan. (jų segmento -uo- kilmę įprasta aiškinti kitaip, žr., pvz., Skardžius ŽD 562t.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek LgB IX 52tt.; Derksen EDSIL 25; Lehmann GED 40; Matasović EDPC 23; Matzenauer BKAS 148t.; Mayrhofer EWA II 226; Orel HGE 21t.; Smoczyński SBS II 74tt., SEJL 432; Zavaroni HS CXX 20tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Oettinger LPH 189 [laikomas specifiniu š. vak. ide. arealo (apimančio italik., kelt., germ., balt. ir sl. kalbas) žodžiu].


    Rinkevičius Vytautas, 2015-01-05
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.