Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 271–272 psl.

wutris

wutris „smyt (Schmied) – kalvis“ E 513 nom. sg. masc. [plg. pr. vv. (dk., 1419 m.) Wutterkaym Gerullis ON 211] = pr. *(v)utrīs [su proteziniu *(v-)] < subst. (i̯o-kamienis, nom. sg. masc.) vak. balt. *utrjas „t. p.“, kuris kartu su piet. sl. *utrjas „t. p.“ (> serb.-bažn. sl. vъtrь „t. p.“ = bulg. vъtrь „t. p.“) suponuoja subst. (i̯o-kamienį, masc.) balt.-sl. (dial.) *utrjas „t. p.“; žr. (resp. plg.) Nesselmann Thes. 213, Berneker PS 333, Trautmann AS 466, Būga RR III 661, Endzelīns SV 278 (ir Endzelīns FBR XI 180), Toporov PJ I 174t., Trubačev RT 337tt. (čia tas sl. dial. žodis be reikalo laikomas baltizmu), Ivanov Blt XIII 235.
Subst. balt.-sl. (dial.) *utrjas „kalvis“ siejamas su pr. (E) autre „kalvė“ (žr. autre), suponuojant hipotezę, kad jų dviejų šaknies vokalizmas santykiuoja apofoniškai (Nesselmann l. c., 272 Trautmann AS 309, Endzelīns l. c., Toporov l. c., Trubačev l. c., Ivanov l. c.). Bet šitokią hipotezę pagrįsti, nepaisant didelių pastangų (žr. ypač Trubačev l. c.), niekam nepasisekė (plg. Toporov l. c.).
Man rodos, patikimesnė yra hipotezė, kuri pr. (E) autre „kalvė“ taiso į *wutre (Nesselmann l. c., Būga l. c.). Manyčiau, kad ši klaida atsirado maždaug taip: iš tikrųjų bus buvęs pr. (E) *utrē „kalvė“ [t. y. *(v)utrē – su proteziniu *(v-)], kurio inicialinis pr. *u-, kontaminuojamas su prieš pr. žodį (E 513) einančio vok. (E 513) smede „t. p.“ (jį verčiant į pr. kalbą arba skaitant) finaliniu -e, buvo okazionaliai išgirstas diftongiškai resp. buvo okazionaliai perdirbtas (E žodynėlio autoriaus ar nurašinėtojo) į au-. Toks pr. *utrē [*(v)utrē] „kalvė“ su pr. *utrīs [(v)utrīs] „kalvis“ santykiuotų panašiai kaip lie. kálvė su lie. kálvis (< -īs). Pr. *utrē „kalvė“ < balt. (dial.) *utrjā „t. p.“ (čia dėl * < *-jā plg. Kuryłowicz ABSl III 83tt.) atsirado galbūt iš (tiksliau: greta) balt.-sl. (dial.) *utrjas „kalvis“.
Balt.-sl. (dial.) *utrjas „kalvis“, jeigu jis nėra koks nors skolinys (plg. Būga l. c.), galėtų būti iš (subst.) *„tas, kuris pučia (dumplėmis) žaizdrą (išgaunant arba apdorojant metalus)“ (plg. Trubačev l. c.) < *„pūtikas“ – fleksijos vedinys iš subst. balt.-sl. (= ide. dial.) *utr- „pūtimas“ (jo deklinacijos tipą nusakyti dabar nelengva), o šis – sufikso *-tr- (žr. s. v. wetro) vedinys iš lyties verb. balt.-sl. (= ide. dial.) *u-/*ā̆u- „pūsti“ (ji matyt slypi žodyje lie. áu-dra „Sturm“), egzistavusios greta lyties verb. balt.-sl. (= ide. dial.) *u̯ē-/*u̯ēi- „t. p.“ (žr. s. v. wetro).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek Blt XLIV (1) 25tt., BSI XVIII 424tt.; Smoczyński DL 205t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.