Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 252–253 psl.

emelno

252 emelno „mispel (Mispel) – amalas, amaras (bot. – toks parazitinis augalas ant medžių), album viscum“ E 646 = *emelnɔ̄, t. y. *emelnā, kuriame slypi sufikso *-nā išplėstas pr. *emel-, suponuojantis pirmykštį (turbūt ā-kamienį) pr. *emel-ā (plg. sl. dial. *emelā, žr. toliau). Santykį pr. *(emel)-n-ā : (pirmykštė) pr. *(emel)-ā dėl sufikso (*-n-) ir kamiengalio (jis abiem atvejais – tas pats!) plg. su pr. (wobal)-n-e (= *) „obelis“ (žr. wobalne): pr. (wobl)-e (= *) „obuolys“ [žr. s. v. woble, ir plg. lie. (obel)-ė̃] arba su sl. *(abol)-n-ь „obelis“ (žr. s. v. wobalne) : lie. (obel)-ìs ir pan. Vak. balt. *emel-ā = ryt. balt. *emel- resp. *amel- (jeigu šis *a- apofoninis), iš kurios turime (plg. Skardžius ŽD 174) lie. emalas „album viscum“ (SzD¹ 71, SzD 77), ãmalas „t. p.“ ir „alphis (zool. – toks augalų parazitas)“ bei „ant lapų saldi limpama medžiaga, amalų gaminama; augalų liga (rūdys), tariamai atsirandanti po žaibo be griaustinio; žaibas be griaustinio“ (LKŽ I² 115t.); tokią pat lytį (kaip ir lie.) bus turėję ir latviai : la. *emala- (< *emela-), *amala- [(< *emela- resp. *amela-), plg. la. āmals], kuri – iš kontaminacijos su la. âb-uõl-s „Apfel; Klee“ resp. âb-ul-s „t. p.“ (ir pan.) – galėjo būti perdirbtas į la. amuols „Mistel; Klee“ resp. amuls „t. p.“ ir emuols „Klee“ (plg. ME I 71). Šitaip galvojant, išeina, kad ryt. balt. (o-kamienis) *emela- „amalas“ (resp. apofoninis *amela- „t. p.“) tik kamiengaliu skyrėsi nuo vak. balt. *emelā „t. p.“ : sl. *emelā „t. p.“ (> lenk. jemioła ir kitų vak. slavų), *amelā „t. p.“ (> rus. омела, ukr. омела ir kt.), *imelā „t. p.“ (> *jьmelā > serb.-chorv. ìmela ir kt.). Šių sl. lyčių (kurių būta gal ne vien ā-kamienių, bet ir o-kamienių) santykis yra turbūt apofoninis [tik gal išskiriant lytį sl. (*imelā >) *jьmela, žr. toliau]. Buvo mėginta (vak.) sl. *emelā > *jemela vesti iš sl. *imelā > *jьmela (Rozwodowski RS VII 18t.). Bet čia galima ir kitaip galvoti: sl. *emelā > *jemela, pagal liaudies etimologiją kontaminuojamas su verb. sl. *em- > *jem- „imu“ (= lie. dial. jem-ù „t. p.“) resp. su sl. *im- > *jьm- (= im-ǫ „imu“), galėjo būti perdirbtas į *imelā > *jьmela (plg. la. „amalo“ kontaminacinę kilmę, žr. anksčiau); plg. ir žinomą hipotezę (nors nepagrindžiamą, betgi ir neatmestą, žr. Vasmer ESRJ IV 139, Sławski SEP I 560), mėginančią etimologiškai sieti 253 sl. (*imelā >) *jьmela resp. *omela su sl. (*im- >) *jьm-ǫ, *ję-ti „imti“, – hipotezę, kurios racionalus grūdas ieškotinas, man rodos, ne pačioje etimologijoje, o tame, kad čia suponuotinas liaudies etimologijos faktorius (žr. anksčiau). Balt.-sl. *emel- resp. *amel- „amalas“ tolimesnė etimologija nėra aiški – ẽsamos hipotezės laikytinos tik nedrąsiais spėliojimais (plg. Fraenkel LEW 9 ir liter., Vasmer l. c. ir liter., Sławski l. c. ir liter.); hipoteze, kad šis balt.-sl. žodis esąs iš priešindoeuropiečių substrato (Machek ESČ 230), irgi nelengva patikėti. Žr. dar ESSJ VI 26t., Toporov PJ II 26tt. (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek LgB IX 37t.; Derksen EDSIL 141; Matzenauer BKAS 38t.; Smoczyński SEJL 13.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.