Prūsistika internete (naudingos nuorodos)

Moksliniai straipsniai

ŽURNALE Baltistica:


I. Lemeškin, Bazelio glosos prūsas ir Prahos baltai, Baltistica 48(1), 2013

D. Ardoino, On the current location of the Old Prussian “Trace of Basel”, Baltistica 47(2), 2012

F. Kortlandt, On the orthography of the Old Prussian texts, Baltistica 46(2), 2011

V. Rinkevičius, Klitika im Altpreußischen, Baltistica, 7 priedas, 2011

Rodyti daugiau straipsnių Suskleisti straipsnių sąrašą

L. Palmaitis, Zintai-Cintai (o gal Žintai?) bei Prūzai-Prūsai (o gal Prūžai?), Baltistica 45(2), 2010

R. Eckert, Zu einigen Perspektiven der weiteren Erforschung des Altpreussischen, Baltistica 45(1), 2010

L. Palmaitis, A comment on the absence of *ž in Prussian, Baltistica 45(1), 2010

P. U. Dini, Zur vergleichend-kontrastiven Analyse der baltischen Fassungen von Luthers „Kleinen Katechismus“: Zu apr. 105, 2(5-6) ſen brendekermnen, Baltistica 44(2), 2009

P. U. Dini, Spät-Altpreußisch. Zur Definition eines möglichen spät-altpreußischen corpus, Baltistica 44(2), 2009

B. Gliwa, Nochmals zu apr. mosla ‘leimat’, Baltistica 44(2), 2009

V. Rinkevičius, Dėl pr. -ing- priegaidės, Baltistica 44(1), 2009

D. Petit, Case system and translation strategy in the Old Prussian Enchiridion, Baltistica 42(3), 2007

B. Lašinytė, Prūsų kalbos sudurtinių daiktavardžių kilmės klausimu, Baltistica 42(2), 2007

V. Rinkevičius, Prūsų kalbos pirminių vardažodžių morfemų akcentinė galia, Baltistica 41(2), 2006

G. Blažienė, Prūsų žemėvardžių tyrinėjimo problemos, Baltistica, 6 priedas, 2005

R. Derksen, The orthography of the Elbing vocabulary and the relationship between Old Prussian and East Baltic, Baltistica, 6 priedas, 2005

K. T. Witczak, Linguistic calques in the Old Prussian and Yatvingian toponymy, Baltistica 39(2), 2004

V. Blažek, J. Čeladín, M. Běťákova, Old Prussian fish-names, Baltistica 39(1), 2004

W. Smoczyński, Altpreussisch bēi, bei, be, Baltistica 39(1), 2004

K. T. Witczak, Old Prussian moazo ‘mothers sister’, mosuco ‘weasel’ and related words, Baltistica 39(1), 2004

W. Smoczyński, Zur Schreibung im apr. Enchiridion, IV: etwiriuns und senditmai, Baltistica 39(1), 2004

B. Vykypěl, Zwei altpreussische Bemerkungen, Baltistica 39(1), 2004

F. Kortlandt, The linguistic position of the Prussian second catechism, Baltistica 37(2), 2002

A. Andronovas, Dėl prūsų II katekizmo Peterburgo egzemplioriaus, Baltistica 37(2), 2002

B. Gliwa, Notizen zu altpr. mosla, moska, Baltistica 37(2), 2002

W. Smoczyński, Zur Schreibung im apr. Enchiridion, III: enterpo, Baltistica 37(1), 2002

D. Petit, Pronoms neutres et règle SVO en vieux prussien, Baltistica 36(2), 2001

E. Jakulis, Ar prūsų kalboje egzistavo lie. tekė́ti, tẽka veiksmažodžių tipas?, Baltistica 36(2), 2001

А. П. Непокупный, Прус. gaylux E 661 ‘горностай’ и др.-рус. брьлъка общая модель двух новшеств, Baltistica 36(2), 2001

W. R. Schmalstieg, Lithuanian akas ‘ice-hole’ and Old Prussian accodis *‘eye, opening’*, Baltistica 36(1), 2001

D. Sinkevičiūtė, B. Stundžia, Prūsų onimų germanizavimo tyrimai K. O. Falko rankraščiuose, Baltistica 36(1), 2001

W. R. Schmalstieg, Comments on a recent debate about Old Prussian stress placement, Baltistica 35(1), 2000

D. Petit, Quelques observations sur les substantifs de genre neutre en vieux prussien, Baltistica 35(1), 2000

A. Rosinas, Dėl žodžių lie. abu, la. abi, pr. abbai gramatinio statuso, Baltistica 35(1), 2000

А. П. Непокупный, Сербско-литовская изоглосса лѝпāр ‘липняк’ / Лѝпāр – Liе̃poras и прусский ороним Lepare, Baltistica 35(1), 2000

V. Mažiulis, Pastabos dėl prūsų veiksmažodžių, Baltistica 34(2), 2000

L. Palmaitis, Über strukturelle Besonderheiten des Prußischen (Altpreußischen) Verbs, Baltistica 34(2), 2000

F. Kortlandt, The Prussian accent shift, Baltistica 34(2), 2000

V. Urbutis, Daukanto paburmiai „guviai, smarkiai“ sąsaja su padùrmu „t.p.“ platesniame žemaičių ypatingos darybos prieveiksmių fone ir dar šis tas apie pr. dūrai„baikštūs“ ir sl. *durъ „kvailas; baikštus“, Baltistica 34(2), 2000

S. Young, "Kortlandt’s hypothesis" and Old Prussian stress, Baltistica 34(1), 1999

F. Kortlandt, Old Prussian verb classes, Baltistica 34(1), 1999

W. P. Schmid, Altpreussisch-lettische Sprachbeziehungen, Baltistica 33(2), 1998

B. Vykypěl, Zu den angeblich litauischen Wörtern im altpreussischen Vokabular Simon Grunaus, Baltistica 33(2), 1998

W. R. Schmalstieg, Old Prussian orthography: statistics vs. common sense, Baltistica 33(1), 1998

A. Kaukienė, Prūsų kalbos veiksmažodžių struktūros ypatumai, Baltistica 33(1), 1998

F. Kortlandt, Paragogic -e in Old Prussian epigram, Baltistica 33(1), 1998

W. R. Schmalstieg, Old Prussian *nū́sun tā́wa: a correction with theological implications, Baltistica 33(1), 1998

V. Urbutis, Ide. *gher- „(su)trinti, brūžinti“ palikuonys baltų kalbose: lie. gùrti, gur̃sti, la.gurt, gurds, pr. gurīns ir kt., Baltistica 32(2), 1997

B. Stundžia, Prūsistika K. O. Falko rankraštiniame palikime, Baltistica 31(1), 1996

A. Kaukienė, Prūsų kalbos linksniavimo sistema ir jos kitimas, Baltistica 30(2), 1995

A. Parenti, Dėl prūsų kalbos artikelio, Baltistica 30(2), 1995

G. Blažienė, Nauji prūsų vardyno duomenys, Baltistica 30(2), 1995

R. Eckert, Wagen und Pferd in Sprache und Kultur der alten Preussen, Baltistica, 30(1), 1995

V. Mažiulis, Dėl pr. „saulės šventė“, Baltistica 30(1), 1995

S. Ambrazas, Kelios pastabos apie prūsų kalbos daiktavardžių ī kamieno raidą, Baltistica 30(1), 1995

L. Palmaitis, Borussica 5: root vocalism in Prussian infinitives, Baltistica 30(1), 1995

W. Mańczak, Ancien prussien brote, brāti, duckti, Baltistica 28(2), 1994

V. Mažiulis, Dėl pr. gasto etimologijos, Baltistica 28(1), 1994

V. Mažiulis, Dėl prūsų grafinių taisymų, Baltistica 27(2), 1994

V. Mažiulis, Dėl pr. *geltaina- „geltonas“, Baltistica 27(2), 1994

E. P. Hamp, Old Prussian anctan, Baltistica 27(1), 1992

W. Smoczyński, Zur Schreibung in apr. Enchiridion II. Nochmals apr. māim 'mir', Baltistica 27(1), 1992

M. Tankevičiūtė, M. Strimaitienė, Initial consonant clusters in Prussian, Baltistica 26(2), 1990

W. R. Schmalstieg, Old Prussian -is: a partitive genitive in the Elbing vocabulary?, Baltistica 26(2), 1990

L. Palmaitis, Borussica, Baltistica 26(1), 1990

G. Kiškienė, Dėl Rytų Prūsijos XVIII a. lietuviškų pavardžių darybos, Baltistica 26(1), 1990

L. Palmaitis, Borussica, Baltistica 25(2), 1989

W. Smoczyński, Prussiano māim III 10715 „mir“, Baltistica 25(2), 1989

Z. Dūdaitė, Dėl prūsų savybinių įvardžių vartosenos, Baltistica, 3(2) priedas, 1989

G. Kiškienė, Dėl XVIII a. R. Prūsijos dvikamienių lietuviškų pavardžių, Baltistica, 3(2) priedas, 1989

S. F. Kolbuszewski, Senprūšu hapax legómena: baltu un slāvu leksika, Baltistica, 3(1) priedas, 1989

G. Michelini, Prūsų kalbos nuosakų sistema, Baltistica 24(2), 1988

F. Kortlandt, The formation of the Old Prussian present tense, Baltistica 23(2), 1987

G. Michelini, Prūsų kalbos nuosakų sistema, Baltistica 23(2), 1987

G. Blažienė, Keletas pastabų dėl prūsų Sembos mikrotoponimų, Baltistica 22(2), 1986

L. Palmaitis, Optativ und Personalendungen im Prussischen, Baltistica 21(2), 1985

G. Kiškienė, Dėl XVIII a. Prūsijos lietuvių moterų pavardžių, Baltistica 21(1), 1985

E. P. Hamp, O Pruss. (w)uschts: Lith. ušės, Baltistica 20(1), 1984

G. Kiškienė, Dėl priesagos lie. -ait- pavardžių buv. Rytų Prūsijoje, Baltistica 19(2), 1983

F. Daubaras, Sudurtiniai prūsų hidronimai, Baltistica 19(2), 1983

F. Daubaras, Iš prūsų hidronimijos, Baltistica 18(2), 1982

W. R. Schmalstieg, Does Old Russian lidiĕ come from Old Prussian liede „Hiecht, pike, щука“?, Baltistica 18(1), 1982

E. Geniušienė, Рефлексивы в прусском языке, Baltistica 17(2), 1981

F. Daubaras, Priesagos -ng- prūsų hidronimai, Baltistica 17(1), 1981

A. Girdenis, S. Riaubiškytė, Viena šiaurės žemaičių ir prūsų fonetikos paralelė, Baltistica 17(1), 1981

L. Palmaitis, Прусское deiwas: санскритское devásya, литовское diẽvojis и русское евоный (мифический формант генитива *-si̯o и отгенитивное склонение), Baltistica 16(1), 1980

V. Mažiulis, Pr. spanstan „molspille“ (E 322) etimologija, Baltistica 15(2), 1979

V. Mažiulis, Pr. paycoran "sebengestirne" E 6 etimologija, Baltistica 15(1), 1979

V. Mažiulis, Dėl prūsų etimologijų, Baltistica 14(2), 1978

F. Daubaras, О связях прусских гидронимов с названиями животных и птиц, Baltistica 14(2), 1978

V. Mažiulis, Prūsų etimologijos, Baltistica 14(1), 1978

F. Daubaras, Эксклюзивные прусско-куршские гидронимы, Baltistica 14(1), 1978

S. Karaliūnas, Dėl prūsų etnonimo reikšmės ir kilmės, Baltistica 13(2), 1977

И. А. Дзендзелевский, Одна украинско-древнепрусская лексическая параллель, Baltistica 12(2), 1976

L. Palmaitis, Prūsų kalbos negimininių įvardžių formų kilmė, Baltistica 12(2), 1976

J. F. Levin, Toward a graphology of Old Prussian monuments: the Enchiridion, Baltistica 12(1), 1976

V. Mažiulis, Prūsų etimologijos, Baltistica 11(1), 1975

А. П. Непокупный, Польск. pedy „коромысло“ - реликт прусской лексики, Baltistica 10(2), 1974

I. Steponavičienė, Dėl lietuviškų vietovardžių prūsinimo Kryžiuočių ordino raštuose, Baltistica 10(2), 1974

E. P. Hamp, On false equations for Opruss. seggīt, Baltistica 10(1), 1974

А. П. Непокупный, Прусские славизмы и лексика кашубских и варминско-мазурских говоров польского языка, Baltistica 9(2), 1973

А. П. Непокупный, Литовская и прусская антропонимия в исследованиях и материалах по немецким фамилиям, Baltistica 9(1), 1973

W. R. Schmalstieg, Old Prussian comparatives in -ais-, Baltistica 8(1), 1972

А. П. Непокупный, К составу и географии литовских и белорусско-славянских соответствий (параллелей) прусским префиксальным образованиям, Baltistica 8(1), 1972

V. Dambe, Соответствия в топонимии Латвийской ССР с древнепрусским языком, Baltistica, 1 priedas, 1972

W. R. Schmalstieg, A new look at the Old Prussian pronoun, Baltistica 7(2), 1971

E. P. Hamp, Old Prussian seggē, seggīt, Baltistica 7(1), 1971

W. R. Schmalstieg, Old Prussian kērdan ‘time’, Baltistica 7(1), 1971

Ž. Urbanavičiūtė, Priebalsių kietinimas Prūsų Lietuvos tarmėse, Baltistica 6(2), 1970

V. Kiparsky, Das Schicksal eines altpreußischen Katechismus (II), Baltistica 6(2), 1970

W. R. Schmalstieg, Four Old Prussian etymologies, Baltistica 5(2), 1969

A. Jakulienė, Prūsų kalbos sangrąžiniai veiksmažodžiai, Baltistica 5(1), 1969

V. Kiparsky, Vorchristliches im altpreußischen Kalender, Baltistica 4(2), 1968

A. Vaillant, Vieux-prussien enkopts „enterré“, Baltistica 4(2), 1968

V. Mažiulis, Zum preußischen bzw. baltischen Instrumental Singular, Baltistica 4(1), 1968

A. Sabaliauskas, Dėl pr. rapeno „jauna kumelė“ kilmės, Baltistica 4(1), 1968

V. Kiparsky, Das Schicksal eines altpreußischen Katechismus, Baltistica 4(1), 1968


Suskleisti straipsnių sąrašą

ŽURNALE Indogermanische Forschungen (mokama prieiga):


G. Blažienė, Zu den altpreussischen dehydronymischen Oikonymen, Indogermanische Forschungen 111, 2006

G. Blažienė, Zur altpreussischen Namenforschung, Indogermanische Forschungen 108, 2003

M. T. Ademollo Gagliano, Le isoglosse lessicali lituano-prussiane II, Indogermanische Forschungen 97, 1992

W. Smoczyński, Altpreuß. prêipîrstans als philologisches Problem, Indogermanische Forschungen 97, 1992

Rodyti daugiau straipsnių Suskleisti straipsnių sąrašą

Suskleisti straipsnių sąrašą

ŽURNALE Historische Sprachforschung / Historical Linguistics (būtina registracija):


(Neribotos prieigos prie JSTOR duomenų bazės teiraukis savo akademinėje bibliotekoje, pvz., LNB.)


D. Stifter, Old Prussian "kellewe∫ze" 'Driver of a Cart', Historische Sprachforschung / Historical Linguistics 121, 2008

S. Karaliūnas, Zur Herkunft des Preußennamens, Historische Sprachforschung / Historical Linguistics 117(1), 2004

W. Smoczyński, Etymologie von altpreußisch pasteygo und pastauton, Historische Sprachforschung / Historical Linguistics 104(1), 1991

W. Euler, Tiernamen im Altpreußischen, Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung 98(1), 1985

Rodyti daugiau straipsnių Suskleisti straipsnių sąrašą

F. H. H. Kortlandt, Old Prussian accentuation, Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung 88(2), 1974

E. P. Hamp, OPruss. Soye ‘rain’, Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung… 74(1/2). 1956

E. Schwentner, Altpreußisch keutaris „Ringeltaube“, Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung… 73(1/2), 1955

E. Schwentner, Altpreußisch pelemaygis, Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung… 70(3/4). 1952

E. Berneker, Altpreußisches, Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung… 57(3/4), 1930

F. Specht, Zu den altpreußischen Verbalformen auf -ai, -ei, -sai, -sei, Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung… 55(3/4), 1928

W. Mitzka, Altpreußisches, Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung… 52(1/2), 1924

N. van Wijk, Ein Fall von altpreußischer Metatonie, Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung… 52(1/2), 1924

R. Trautmann, Preußisches, Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung… 51(1/2), 1923

A. Bezzenberger, Altpreußisches, Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung… 50(1/2), 1922

E. Hermann, Wills Kenntnis des Preußischen, Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung… 47(1/2), 1915

A. Bezzenberger (Rez.), Reinhold Trautmann, Die altpreußischen Sprachdenkmäler, Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung… 44(3/4), 1911

A. Brückner, Altpreußisches, Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung… 44(3/4), 1911

R. Trautmann, Apreuß. kaāubri, Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung… 42(3/4), 1909

A. Bezzenberger, Studien über die Sprache des preussischen Enchiridions, Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung… 41(1/2), 1907


Suskleisti straipsnių sąrašą