Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 214–215 psl.

pallaips

pallaips „Gebot – paliepimas“ III 275 [235] (= prisakimas VE 95), III 2712 [2310] (= prisakimas VE 911), III 297 [2521] (= prisakimas VE 103), III 2913 [251] (= prisakimas VE 1011), III 317 [2511] (= prisakimas VE 111), III 3116 [2519] (= prisakimas VE 119), III 334 [2528] (= prisakimas VE 1115), III 3314 [275] (= prisakimas VE 126), III 355 [2716] (= prisakimas VE 1216), III 3516 [2725] (= prisakimas VE 134), III 952 [5927] (= prisakimas VE 411) nom. sg. masc.; acc. sg. (masc.) pallaipsan „gebot (Gebot) – paliepimą“ III 598 [3932] (= prisakimu VE 244 instr. sg.), III 1033 [6336] (= prisakima VE 498 acc. sg.); nom. pl. (masc.) pallapsaey „gebot (Gebote) – paliepimai“ I 51 [51], II 51 [111], pallaipsai „t. p.“ III 271 [232] (= prisakimu VE 91–2 gen. pl.), III 9717 [6126] (= prisakimai VE 4214); acc. pl. (masc.) pallaipsans „gebotten (Geboten) – paliepimus“ III 379 [2736] (= prisakimus VE 1315), „gebot (Gebote) – t. p.“ III 3717–18 [296–7] (= prisakimus VE 143–4), III 392 [2911] (= prisakimus VE 147), III 394 [2912] (= prisakimus VE 148–9), III 396 [2915] (= prisakimus VE 1411), „geboten (Geboten) – t. p.“ III 399 [2917] (= prisakimu VE 1413 gen. pl.), III 673 [4331–32] (= prisakimu VE 2713 gen. pl.), „gebot (Gebote) – t. p.“ III 6918 [4528] (= prisakima VE 292 acc. sg.), III 7924 [5126–27] (= prisakimu VE 347 gen. pl.).
215 Turime subst. (o-kamienį) pr. *palaips „paliepimas“ (nom. sg. masc.), priklausiusį mobilaus kirčio paradigmai [ji, man rodos, buvo panaši, pvz., į lie. pãmatas (pãmatą, pamataĩ) akcent. paradigmą]: greta pr. (nom. sg.) *palaips/(acc. sg.) *palaipsan (su kirčiuotu *pa-) bus buvęs pr. (nom. pl.) *palaipsāi (kirčiuotas segmentas – *-āi) > pr. dial. (nom. pl.) *palapsāi [su kirčiuotu *-āi ir su nekirčiuotu *-ai-, išvirtusiu į pr. dial. *-a- (žr. s. v. pallaipsītwei)] = pr. (I 51, II 51) pallapsaey (nom. pl.), kur parašymas -aey atspindi cirkumfleksiškai pailgintą (vadinasi, kirčiuotą!) pr. *-āi. Pr. *palaips „paliepimas“ < *palaipss „t. p.“ < *palaipsas „t. p.“ (nom. sg. masc.) yra iš pr. (subst.) *„panorėjimas, geidimas“ – sufikso *-sa- vedinys iš verb. pr. *palaip- „panorėti, (intensyviai) geisti“ (su inf. pr. *palaipī-tvei), o šis – prefikso *pa- vedinys iš verb. pr. *laip- „(intensyviai) geisti, trokšti“ (su inf. pr. *laipī-tvei), žr. s. v. laipinna. Plg. Mažiulis PKP II 106, išn. 18 (čia subst. pr. *palaipsas darybos istoriją buvau šiek tiek kitaip suvokęs). Dėl tos subst. pr. *palaipsas „panorėjimas, geidimas“ darybos plg., pvz., subst. lie. par̃dosas (pardõ-sa-s) „pardavimas, pardavinys“ (LKŽ IX 411) – sufikso -sa- vedinį iš verb. (prefiksinio) lie. *pardo- „parduoti“ *do- „duoti“ (= *dɔ̄- „t. p.“ < *dō- „t. p.“, žr. Mažiulis BS 23t.).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.