Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 215–216 psl.

pallaipsītwei

pallaipsītwei „begeren (begehren) – geidauti“ III 356 [2717] (= noreki „norėk“ VE 1217), pallaipsitwei „t. p.“ III 3517 [2726] (= geiski „geisk“ VE 135), pallapsittwey „t. p.“ I 72 [521], I 75 [523], pallapsitwey „t. p.“ II 72 [1120], II 75 [1122] inf.; praes. 3 pl. pallapse „begern (begehren) – (jie) geidauja“ III 997 [6136] (= nor „jie nori“ VE 473).
Čia yra verb. (inf.) pr. *palaipsītvei „geidauti“ ir pr. (*palaipsītvei >) dial. *palapsītvei „t. p.“ Pastaruoju atveju turime pr. *-a- (šakninį) iš (nekirčiuoto) diftongo pr. *-ai- (plačiau žr. Endzelīns FBR 169). Dėl pr. palaipsītvei > pr. dial. *palapsītvei bus atsiradusi ir lytis pr. (III 997) pallapse „geidauja“ (praes. 3 pl.) = pr. dial. *palapsē „t. p.“ (kirčiuotas skiemuo – *-sē) iš pr. *palaipsē „t. p.“ < *palaipsēja „t. p.“ Lytis pr. (I 72, I 75) pallapsittwey (su geminatine raide -tt-!) atspindi pr. dial. pàlapsĭtvei (< *palaipsītvei), t. y. su okazionaliai kirčiuotu skiemeniu *pà- [dėl subst. 216 pr. *pàlaips „panorėjimas, geidimas“ (žr. pallaips) įtakos] resp. nekirčiuotu *-ĭ- (iš *-ī-!).
Kaip rodo pr. (III 997) pallapse = pr. dial. *palapsē (žr. anksčiau), verb. (inf.) pr. (I, II, III) *palaipsītvei „geidauti“ yra iš pr. *palaipsētvei „t. p.“ (žr. ir Endzelīns SV 111), o šis – vedinys iš subst. pr. *palaipsas „norėjimas, geidimas“ (žr. pallaips); plg., pvz., lie. subst. bãdas „Hunger“ verb. badė́ti „badauti, alkti“.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Kaukienė Blt XXXIII (1) 15tt.; Smoczyński LAV 251t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.