Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 324–326 psl.

*garbis

*garbis – šitaip taisytinas grabis „berg (Berg) – kalnas“ E 28 nom. sg. Toks taisymas yra neabejotinas (žr. dar Trautmann AS XXIII, Toporov PJ II 158), – to reikalauja, visų pirma, pr. -garb-, užfiksuotas daugelyje pr. vietovardžių (apvokietintų),, pvz., Gailgarben resp. Geylegarben „Weissenberg“ = pr. *Gailagarb- „(lie.) *Baltakalnis“ [aukščiausia Sembos vieta (110 m.), esanti Alkų kalvose], Swentegarben = pr. *Sventagarb- „(lie. *Šventakalnis“ (Bartoje), Laydegarbe „(lie.) *Molio kalnas“ (Bartoje), Laumygarbis „(lie.) *Laumės kalnas“ (Notangoje), Laygegarbes „(lie.) *Laigio kalnas“ (Semboje), Mantegarbs „(lie.) *Manto kalnas“ (Semboje) ir kt., žr. Gerullis ON 35 ir kt., Toporov PJ II 156t.
Pr. E (grabis =) *garbis yra arba pr. *garbĭs (i-kamienis), arba pr. *garbis < *garbas (o-kamienis, žr. Būga RR I 330); mažesnė tikimybė, kad jis būtų buvęs pr. *garbīs (i̯o-kamienis). Galbūt patikimiau spėti, kad čia – pr. (i-kamienis) *garbĭs (nom. sg. masc. ar fem.), plg. Specht UID 144, Toporov PJ II 159 (ir liter.). Pr. *garbĭs „kalnas“ yra matyt iš *„kauburys“ < *„nelygumas, iškilimas“ < *„susisukimas – (reljefo) raižytumas“ – fleksijos vedinys iš verb. balt.-sl. *gerb- „suk(inė)ti rėži(nėj)ant“ (žr. toliau), plg., pvz., lie. brándis „pribrendusių žirnių ar pupų ankštis“ (LKŽ I² 994) < *„subrendimas“ verb. brę́sti. Dėl „kauburys“ < „su(si)sukimas (raižytumas)“ plg., pvz.,: lie. kaũpas „krūva, kauburys“ ir pan. (žr. Nevskaja ZfSl XIX 161) turi balt.-sl. *k(a)up-, išriedėjusį iš pirmykščio (ide.) *„lenkti(s), suktis“ (Pokorny IEW I 591). Iš to paties verb. vak. balt. *gerb- galėjo atsirasti ir adj. (u-kamienis) vak. balt. *garbu- „susisukęs-išraižytas“ < *„nelygus, iškilus“ (plg., pvz., lie. brandùs brę́sti, plg. dar s. v. arrien), o iš šio – pr. vv. *Garbav- (> vok. Garbow, Semboje), jotv. vv. *Garbu- > lie. (kaln.) Gar̃bus (dėl jo žr. Kuzavinis Blt IV 66).
verb. balt.(-sl.) *gerb- „suk(inė)ti rėži(nėj)ant“ lie. *garb- (nomen ar verbum) + *-an- (sufiksas) turime lie. (paprastai 325 pl. tantum) gárb-anos „susiraičiusių (susisukusių) plaukų, vilnų ir pan. kuokštai (tam tikri ruožai, rėžiai)“, plg. Fraenkel LEW 135 ir liter.; pr. *garbis „kalnas“ atsieti nuo lie. gárbanos (gárbanà) ir pan. (Otkupščikov Blt XII 71) nereikėtų. Iš balt.(-sl.) *gerb- „suk(inė)ti rėži(nėj)ant“ apofoninio varianto balt.(-sl.) *gurb- „suk(inė)tis rėži(nėj)ant“ (su *-ur- < *-r̥-) > „suk(inė)tis“ bus išriedėjęs lie. gur̃b-ti „tarpti, vešliai augti“ (LKŽ III 742t.) < *„būti susisukusiam, suk(inė)tis“ (plg. lie. pasakymą; javaĩ net susisùkętaĩ gerai áuga „javai – vešlūs“ Ds), plg. Būga l. c., Fraenkel l. c. Čia pridera ir lie. gur̃baspintinė, krepšys; naminių paukščių ląsta, nupinta (susukta) iš vyčių; narvelis (paukščiams); gardas; tvartas; ir kt.“ (žr. LKŽ III 741t.), la. gur̃ba, gurbs „narvelis (varnėnams); ir kt.“ (ME I 683) < *„tai, kas supinta, išpinta“ < *„tai, kas susukta“, plg. Būga RR III 128, 526, Otkupščikov Blt XII 68tt. (Fraenkel LEW 135 be reikalo atskiria lie. gur̃bas ir pan. nuo lie. gur̃bti ir kt.).
Sl. *gъrbъ < *gurbas, nors ir labai panašus į lie. gur̃bas (plg. Būga RR II 526), yra savarankiškas vedinys iš verb. (balt.-)sl. *gurb- „suk(inė)tis rėži(nėj)ant“, semantinės raidos atžvilgiu artimesnis žodžiui vak. balt. *garbis (žr. anksčiau): sl. *gъrbъ > ček. hrb „kupra“ (plg. lie.: kaĩ pasẽno, tai ir susìsukė „… tai ir susikuprojo“ Ds), bulg. гръб „nugara“ (plg. lie. kuprà „kupra; nugara“ Ds), rus. dial. горб „nugara; kauburys, kalva“ ir kt. (dėl šių pavyzdžių žr. ESSJ VII 199t.).
Verb. balt.-sl. *gerb- (: *gurb-/*girb-) „suk(inė)ti(s)“ yra turbūt iš *suk(inė)ti(s) rėži(nėj)ant“ – semantinis homonimas verbi balt.-sl. *gerb- (: *girb-) „rėž(inė)ti(s)“ < *„rėž(inė)ti(s) suk(inėj)ant“ (žr. s. v. gīrbin), išriedėjusio iš senesnio *„suk(inė)ti(s) rėži(nėj)ant“ [jis vėliau lengvai galėjo išvirsti į *„suk(inė)ti(s)“ ir *„rėž(inė)ti(s)“ ir pan.]. Taigi spėju, kad čia iš pradžių egzistavo ne du (homonimai), o vienas žodis, t. y. verb. balt.-sl. *gerb- (: *girb-/*gurb-) „suk(inė)ti(s) rėži(nėj)ant“ < ide. *gerbh- (:*gr̥bh-) „t. p.“ (plg. Pokorny IEW I 386–387, 392) – formanto *-bh- vedinys iš verb. ide. *ger- (: *gr̥-) „t. p.“, kurį indoeuropiečių 326 kalbose atsekame išplėstą ir kitokių formantų, plg. Pokorny IEW I 385tt.; žr. ir s. v. v. grandis, granstis, grandan.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 198; Matzenauer BKAS 45, 51; Rix LIV 187; Smoczyński SEJL 157.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
  • F. Kuršaičiui žinomas žodis

    Fridricho Kuršaičio Lietuvių-vokiečių kalbų žodyno (Wörterbuch der littauischen Sprache von Friedrich Kurschat..., zweiter Theil: Littauisch-deutsches Wörterbuch, Halle a. S., ... 1883) 435 psl. yra toks straipsnis: [Szmergarbas, -o, das Gut Schmerberg bei Labiau; garbs bedeutet im Altpreussischen einen Berg.]


    Strockis Mindaugas, 2015-04-21
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.