Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 200 psl.

kirtis

200 kirtis „hawe (Hieb) – kirtis, smūgis“ E 163 nom. sg. masc. = pr. *kirtīs. Dėl vok. (E 163) hawe „kirtis, smūgis“ plg. Ryt. Pr. vok. Hau „t. p.“ (Frischbier PW I 275), v. v. ž. houw „t. p.“ (Trautmann AS 359), v. v. a. hou „t. p.“ (Lex 93).
Subst. pr. *kirtīs „kirtis, smūgis“ = lie. kir̃tis „t. p.“ (< -īs) < balt. dial. *kirtīs „kirtimas“ < *kirtja- „t. p.“ (i̯o-kamienis) yra fleksijos vedinys iš verb. balt. *kirt- „kirsti, rėžti ir pan.“ (žr. s. v. kyrteis), plg. subst. (i̯o-kamienį) lie. bė̃gis „bėgimas“ (< -īs) verb. bė́g- „bėgti“ (daugiau pavyzdžių žr. Skardžius ŽD 63t.). Balt. dial. *kirtīs „kirtimas“ su balt. dial. *kirtē „t. p.“ > lie. dial. kirtė̃ „kirtimas“ (LKŽ V 870) = la. dial. cirte (*„įkirtimas“ >) „žaizda“ (ME Erg.-Hf. I 274) santykiauja panašiai kaip, pvz., minėtas lie. *bė̃gis (< -īs) „bėgimas“ ( bėg-ti) su lie. bė̃gė „t. p.“ ( bėg-ti, žr. Skardžius ŽD 71). Tas balt. dial. *kirtē „kirtimas“ < (i̯ā-kamienis) *kirtjā „t. p.“ (dėl * < *-jā žr. Kuryłowicz ABSl III 83tt.) darybiškai panašus į subst. (i̯ā-kamienį) sl. *kirtjā „kirtimas, rėžimas ir pan.> serb.-chorv. črća „grafinis ženklas senovės rankraščiuose“ (< *„įrėžimas“) ir kt. (Toporov PJ IV 31).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.