Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 232 psl.

Kneiphof

232 Kneiphof „Karaliaučiaus miesto dalis, sudaranti salą (apsuptą Priegliaus ir jo atšakos)“ – sudurtinis vok. vietovardis Kneip-hof < Knīp-hof, perdirbtas [t. y. sandu vok. -hof pakeičiant (apie XV–XVI a.) segmentą -ow] iš vokiškai tarto salos pavadinimo *Knīpow (= dk. Knipaw, žr. Gause GSK I 37) = pr. *Knīpɔvɔ̄, t. y. pr. *Knīpavā [aplietuvinant – Knýpava (PKP II 241) ar Knipavà], kuris, man rodos, yra iš appell. (subst.) pr. *knī̆pavā „tai (sala), ką (ap)semia (dalinai)“ (Karaliaučiuje ir dabar gana dažni Priegliaus potvyniai) = *„sėmimasis (užsiliejimas, patvinimas)“– sufikso *-avā vedinys iš lyties verb. pr. *knī̆p- „semtis (užsilieti)“ [plg. lie. sémti „kabinti skysti; užlieti“], egzistavusio greta verb. pr. *kneip- „semti“ (dėl jo žr. kniēipe). Plg. subst. lie. dial. knìpava/knýpava „knibždynas, daugybė“ (LKŽ VI 247; iš čia matyt ir lie. up. Knìpava, žr. Vanagas 261) < „tai, kas susikabinę (sukibę)“ – sufikso *-avā vedinį iš verb. lie. *knī̆p- „kabintis ir pan.“; dėl pastarojo žr. s. v. kniēipe, kur aptariamà taip pat verb. lie. *knī̆p- „kabintis ir pan.“ ir pr. *knī̆p- „semtis“ reikšmių santykio istorija. Semantiniai skirtumai tarp tų subst. pr. *knī̆pavā ir lie. dial. knipava/knýpavà rodo, kad jiedu savarankiški ir matyt neseni dariniai; vadinasi, ir pr. (vv.) *Knī̆pavā vargu ar gali būti senas.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.