Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 337–338 psl.

powīrps

powīrps „frey (der Freie) – laisvasis (ne baudžiauninkas)“ III 9518 [615] (= walnas „t. p.“ VE 4115) subst. nom. sg. masc. frazėje waix adder powīrps „tarnas arba laisvasis“ (III 9517–18): šį pr. powīrps (aiškiai socialinį terminą, žr. dar toliau) laikyti adjektyvu (taip įprasta daryti, žr., pvz., Būga RR II 77, Endzelīns SV 233), man rodos, nereikėtų (nors jis ir kildintinas iš adj., žr. toliau).
Rekonstruotinas subst. pr. (III) *pavīrps „laisvasis (ne baudžiauninkas)“; plg. prūsizmus: a) vok. dial. (Ryt. Pr.) powirpen/pawirpen „Tagelöhner, Freimänner“ (Nesselmann Thes. 140, Trautmann AS 407, Endzelīns l. c., Bielfeldt Donum Balt. 47) ir b) lie. dial. (Ryt. Pr.) pãvirpas (pavirpis) „įlaidininkas, butelninkas“ (LKŽ IX 698; žr. Trautmann AS XI, 407, Endzelīns SV 233, Sabaliauskas LKK VIII 112).
Subst. pr. (III) *pavīrps „laisvasis“ (socialinis terminas!) < adj. pr. *pavīrpa- „laisvas“ [jis greta subst. pr. *pavīrpa- egzistavo ir XVI a., plg. adj. *-pavīrpun „laisvą“ (žr. s. v. gruntpowīrpingin)], kuris iš adj. „pasileidęs (pasilaisvinęs)“ – vedinys iš verb. pr. *pavīrp-tvei „pasileisti (pasilaisvinti)“ (plg., pvz., lie. verb. pakil- „pakilti“ adj. pãkilas „pakilęs“) = pr. praef. *pa- „pa-“ (žr. po) + 338 *vīrp-tvei „leistis (atsileisti)“ greta lyties pr. *vērp-tvei „(at)leisti“ (žr. s. v. etwiērpt). Žr. dar s. v. gruntpowīrpingin.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.