Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 297–298 psl.

po

po (pho, ) praep. (su acc. ir dat.) – 1) „unter – po“: po „vnder (unter) – po“ I 716 [530], II 716 [1129], „vnter (unter) – t. p.“ III 4124 [3112] (= po VE 162), III 4320 [3129] (= po VE 1620), III 7316 [4735], pōstan „vnter die (unter die) – po ta“ III 976 [6116] (= po VE 424), „vnter (unter) – po“ III 1072 [6712] (= po VE 5115), III 11322 [7110], III 12710 [7735] (= po VE 6116), 2) „nach (nach) – po“ ; pho „nach – po“ I 1313 [724], postan „nach dem – po to“ II 1313 [1325], po „nach – po“ III 758 [4910] (= po VE 3110), III 8318 [5321] (= po VE 362), pōmien „po manęs“ III 10714 [6721], pōmien „t. p.“ III 13113 [7936], 3) „nach (gemäß) – pagal“: postesmu „darnach – pagal tą“ III 497 [355] (= pagal ano VE 19), III 639–10 [4131] (= pagal VE 2521–22), posteimans „nach den – pagal tuos“ III 672 [4331] (= pagal VE 2712), po „nach – pagal“ III 995 [6135] (= pagal VE 473).
Praep. pr. (I, II, III) po (bei pho – 1×) ir (3×) yra matyt pr. semb. (XVI a.) * „po“, kuris iš senesnio (pvz. E laikų, t. y. XIII–XIV a.) pr. (*pɔ̄ =) * „t. p.“ atsirado turbūt ne dėl praep. pr. * „ant“ (žr. no) įtakos (sic Endzelīns SV 97), o dėl kitų priežasčių. Pr. praep. (* =) *pɔ̄ bei praef. (*pā- =) *pɔ̄- (žr. toliau) išvirto ne į pr. (kat-mų * resp. *pū-, o į pr. (kat-mų) * resp. *pō-, kadangi greta jų buvo pr. (kat-mų) praef. (*pa- =) *pɔ- [su trumpuoju gana labializuotu (po *p-!) balsiu *-ă-]: pastarojo fonema pr. (*ă =) *ɔ tuomet, kai pr. (*ā =) *ɔ̄ virto (po labialių) į pr. (kat-mų) *ū, pasidarė koreliaciškai artimesnė fonemai pr. (kat-mų) *ō nei fonemai pr. (kat-mų) *ū. Plg. Stang Vergl. Gr. 29–30, 48–49 ir liter.
Tai, kad praef. pr. (I, II, III) *pă- „pa-“ [pvz. patickots I (žr.) arba pallapsitwey I – pallapsitwey II – pallaipsītwei III (žr. s. v. pallaipsītwei)] balsis buvo pr. (kat-mų) *-ɔ- (t. y. trumpasis gana labializuotas *-ă-, plg. Stang Vergl. Gr. 29, kitaip – Endzelīns l. c.), rodo dažnas jo parašymas raide -o-,, pvz., podāst (žr.), podīngan (žr.), pogaūt (ir pagauts, žr. pogaūt), polīgu (žr.), polīnka (žr.), postātwei (žr.), powīrps (žr.) ir kt.
298 Praef. pr. (I, II, III) *pa- „pa-“ (XVI a.!) suponuoja senesnį (pvz. E laikų) praef. pr. (*pɔ- =) *pa- (nekirčiuotą ir kirčiuotą), plg. verba lie. pa-sùkti (pà-suka) ir kt., be to, nomina lie. pãšalas [: pr. (E) passalis, žr.], pa-upỹs [: pr. (E) pa-daubis [padaubis], žr.], pã-motė [: pr. (E) pa-sons [passons], žr.] ir kt. Šalia to praef. pr. (*pɔ- =) *pa- „pa-“ tuomet bus buvęs variantas praef. pr. (*pɔ̄- =) *pā- „po-“ (matyt kirčiuotas, nominaliniuose dariniuose), plg. nomina lie. pó-sūkis, pó-šaknis, pódū̆krė [: pr. (E) *pɔ̄-dū̆krē (= *pādū̆krē), žr. poducre] ir kt.
Pr. * „po“ bei *pă-/*pā- atsirado iš balt.-sl. * (praep.) resp. (praef.) *pă-/*pā- (žr., pvz., Trautmann BSW 203, Fraenkel LEW 635), kurie – matyt iš dar senesnių balt.-sl. * (praep.) resp. *pă- (praef.), o šie veikiausiai suponuoja praep. (resp. praeverb.) ide. dial. * (plg., pvz., Pokorny IEW I 54).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 407.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.