Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 240–241 psl.

colwarnis

colwarnis „ruche (Saatkrähe) – kovarnis (kovas)“ E 726 nom. sg. masc. = pr. *kɔ̄lvarnīs (i̯o-kamienis, ar *kōlvarnis) arba *kɔ̄lvarnis < *kɔ̄lvarnas (o-kamienis, ar *kōlvarnas), t. y. pr. *kālvarnīs (ar *kōlvarnīs) arba *kālvarnis < *kālvarnas (ar *kōlvarnas), žr. toliau. Vok. (E 726) ruche „kovarnis (kovas)“ = n. v. a. ruche „t. p.“ (Götze FG 180).
Pr. (E 726) colwarnis = pr. *kālvarnīs (ar su *kōl-) „kovarnis (kovas), Corvus frugilegus L.“ < *kālavarnīs (ar su *kōla-) „t. p.“ (t. y. i̯o-kamienis, plg. lie. kóvarnis, la. kuõvãrnis, žr. toliau) arba pr. (E 726) colwarnis = pr. *kālvarnis (ar su *kōl-) < *kālavarnas (ar su *kōla-) „kovarnis“ (t. y. o-kamienis, plg. la. dial. kuovārs < *kuovarns, rus. каворон ir pan., žr. toliau) yra kompozitas iš adj. (o/ā-kamienio) pr. *kāla- (ar *kōla-) „kiauksintis ir pan.“ (žr. s. v. kote) + subst. pr. (balt.-sl.) *varna- „varnas“ (žr. warnis). Plg. kompozitą sl. dial. *gāla- „varnas“ (> serb.-chorv. galòvran „kranklys“ ir kt.) su pirmuoju sandu adj. *gāla- (ar *gōla-) „kranksintis ir pan.“, dėl kurio genetinio santykio su minėtu adj. pr. *kāla- (ar *kōla-) žr. s. v. kote. Lie. kóvarnis, la. kuõvãrnis „kuosa“, kuovars „t. p.“ (ME II 350) < *kuovarns „t. p.“ [plg. ir la. kuõvãrna „t. p.“ (ne i̯ā- ar i̯o-kamienis!), žr. l. c.] yra iš ryt. balt. (i̯o-kamienio) *kāvavarnīs/*kōvavarnīs resp. iš (o-kamienio) *kōvavarnas (dial. *kōvavarnā) yra kompozitas su pirmuoju sandu adj. (o/ā-kamieniu) *kāva-/*kōva- „kiauksintis, kranksintis ir pan.“ (žr. s. v. kote). Plg. kompozitą sl. (dial.) *kāvarnas/*kāvarnā [(ar su *kō-) > serb.-chorv. kȁvrān „kranklys“ ir kt., žr. ESSJ IX 166] < *kā-vavarnas/*kāvavarnā (ar su *kōva-) su pirmuoju sandu adj. (o/ā-kamieniu) sl. dial. *kāva- (*kōva-) „kiauksintis, kranksintis ir pan.“ greta jo varianto adj. (o/ā-kamienio) sl. dial. *gāla-(*gōla- (*gōla-) „t. p.“ (žr. s. v. kote), kuris yra kompozite sl. 241 dial. *gāva-varnas (ar su *gōva-) > *gāvarnas (ar su *gō-) > lenk. gawron „kuosa“, s. rus. гавранъ „kranklys“ ir kt.
Tuos adj. balt. (-sl.) dial. *kāla-/*kāva- „kiauksintis, kranksintis ir pan. subst. *kāla-/*kāva- „kiauksėtojas, kranksėtojas ir pan.“ randu ir antrame sande kompozitų lie. naktìkolas/naktìkovas „Nycticorax nycticorax L.“ [plg.: Ivanauskas LP (II 151) naktikovo balsą nusako garsais „ko“].
Kompozito pr. (E 726) colwarnis (tiksliau – jo sando col-) ir kitų šiame straipsnyje nagrinėtų baltoslaviškųjų kompozitų kilmė buvo ir iki šiol yra kitaip suvokiama (žr. Toporov PJ IV 117–122 ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek Coll. Pr. II 13; Hinze LgB V–VI 154; Larsson NCOP 54t.; Matzenauer BKAS 67; Stundžia BSI XVIII 194.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.