Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 242–243 psl.

konagis

konagis „koͤning (König) – kunigaikštis (karo vadas ir srities valdovas); karalius“ E 405 nom. sg. masc. (jam įprasta suteikti šiek tiek kitokią reikšmę, žr., pvz., Endzelīns SV 198, Mažiulis PKP II 31, Toporov PJ IV 126) = pr. *kùnegis < *kùnegas „t. p.“: a) su pr. *-u- (platoku, be to, po guturalio!), parašytu raide -o- [prie tokio parašymo dar matyt prisidėjo vok. (E 405) koͤning], b) su pr. *-e- (nekirčiuotu!), perteiktu raide -a- (jos fonetinės vertės problema iki šiol ignoruojama).
Tas pats pr. *kunegas „kunigaikštis“ [dėl reikšmės dar plg. mistran (žr.)] slypi asmenvardyje pr. (dk.) Konegycke (Trautmann PN 48): jis yra pr. (avd.) *Kunegikas (ar *Kunegikīs) < appell. (subst. diminut.) *kunegikas „kunigaikštukas“ [= „kunigaikščio sūnus (vaikas)“ ar „nedidelės srities valdovas“] – sufikso *-ik- (diminut.) vedinys iš pr. (subst.) *kunega- „kunigaikštis“. Plg. subst. (appell.) lie. kunigáikštis „karo vadas ir srities valdovas“, kuris („kunigaikštis“) yra greičiausiai iš lie. (diminut.) 243 *„kunigaikštukas“ [= „kunigaikščio sūnus (vaikas)“ ar „nedidelės srities valdovas“] – sufikso -aikšt- (diminut., plg., pvz., lie. veln-ýkšt-is „velniukas“ Skardžius ŽD 373) vedinys iš lie. kùnigas tuomet, kai jis dar buvo *„kunigaikštis“ (gyvojoje kalboje arba sen. raštuose nebežinomas, žr. LKŽ VI 893 s. v. kùnigas 2), plg. (dėl jo reikšmės) Alminauskis Germ. I 75. Pastaba: lyties (lie.) kùningas (LKŽ VI 895t.) lietuvių kalba „visai nepažįsta … tėra tiktai kùnigas“ (Būga RR II 91).
Pr. *kunegas „kunigaištis“ ir lie. kùnigas „ponas, viešpats; dvasininkas (kunigas)“ (LKŽ VI 893) bei lie. (kùnigas >) dial. kungas „dvasininkas“ (LKŽ VI 891) = la. kùngs „ponas, viešpats“, – visi šie neabejotini germanizmai pr. ir lie. bei la. dialektuose ėmė plisti apie XIII a. (plg. Būga RR II 93) kaip socialiniai reikšmė̃s „kunigaikštis“ terminai [plg. Alminauskis l. c., (dėl istorinių realijų) Toporov PJ IV 128t.], plg. germanizmą sl. *kuning- > s. sl. kъnęzь „kunigaikštis“ ir kt. [dėl jų žr. Toporov PJ VI 126tt. (ir liter.), ESSJ XIII 200t. (ir liter.)]. Tie pr. ir lie. bei la. germanizmai yra matyt iš v. v. a. (resp. vid. vok.) kalbos: a) lie. kùnigas „kunigaikštis“ bei la. *kunigs „t. p.“ (> kùngs) – iš lyties v. v. a. künic „König“ resp. vid. vok. kunic (kunig) „t. p.“ (la. kùngs – gal iš vid. vok. kung „König“?), plg. Būga l. c., Alminauskis l. c., Toporov PJ IV 126 ir liter., b) pr. *kunegas „kunigaikštis“ – greičiausiai iš lyties v. v. a. kunec „König“ (dėl čia minėtų v. v. a. resp. vid. vok. lyčių žr. Lex 118). Pr. *kunegas „kunigaikštis“ dėl *-e- plg. su lie. (žem.) kùnegas „dvasininkas“ (LKŽ VI 891, Vitkauskas DūnŽ 160), nors pastarojo balsis -e- galėtų būti ir kitokios (nei pr. *kunegas balsio *-e-) kilmė̃s.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Vykypěl Blt XXXIX (1) 145t.; Smoczyński SEJL 324.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.