Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 270–272 psl.

Cresmen

Cresmen 1259 m. (PUB II 69, 70) „Krėsmena“ – sūduvių valsčius (į vakarus nuo Augustavo) bei sūduvių-jotvingių didvyrio Skomanto (žr. Scumandus) gimtasis kraštas = etn. sūd. *Krēsmenā „t. p.“ (t. y. *Krēsmenɔ̄ „t. p.“; aplietuvintai –Krėsmenà/Krė́smeną), kurį atspindi taip pat dk. (1280 m.) lo. (acc. sg. fem.) Crasimam „Krėsmeną“ (SRP I 142) ir dar labiau etn. rus. (XIII a.) Крисмен-цѣ „krėsmeniečiai“ (PSRL II 833). Dėl visa to žr. Būga RR III 135, kur sakoma buvus sūd. (jotv.) *Krēsmō (nom. sg., *Krēsmenes gen. sg.) arba *Krēsmenā (*Krēsmenɔ̄); šiek tiek vėliau Būga (RR III 145) pirmenybę teikė jau rekonstrukcijai sūd. (jotv.) *Krēsmenā (*Krēsmenɔ̄) tai, kurios ir aš laikausi (žr. toliau). Tačiau Būga visai neargumentavo rekonstrukcijos sūd. *Krēsmenā (ar *Krēsmō nom. sg.) būtent iš dk. lyties Crasimam (SRP I 142) – iš tos lyties, kuriai ta rekonstrukcija yra daug problematiškesnė nei dk. lytims Cresmen ir Крисмен-цѣ (iš jų dviejų visiškai lengva atstatyti sūd. *Kresmenā, žr. Būga RR III 135, 145). 271 Tas Būgos neargumentavimas ir buvo svarbiausia priežastis, dėl kurios Falkas su Toporovu (žr. Toporov PJ IV 184 ir liter.) nepritarė Būgos rekonstrukcijai sūd. *Krēsmenā (ar *Krēsmō nom. sg.).
Man rodos, kad dk. lytis lo. (acc. sg. fem.) Crasimam tą patį sūd. *Krēsmenā (ką ir dk. lytys Cresmen bei Крисменцѣ, žr. anksčiau) suponuoja šitaip: sūd. *Krēsmenā vok. *Krē̆smen (= Cresmen PUB II 69, 70) vok. *Krē̆simen (su anaptiksiniu *-i-, plg., pvz., lie. up. Merkỹs vok. Mer-i-ke SRP II 699 greta vok. Merke l. c.) vok. *Krā̆simen (čia dėl vok. *-ā̆- sūd. *-ē- plg., pvz., vok. Medv-a-glen SRP II 463 lie. Medv-ė́-galis), o šis, jo segmentą *-en asocijuojant su fleksija vok. -en bei ją trasformuojant į fleksiją lo. (acc. sg. fem.) -am [plg., pvz., vok. Medewag-en „Medvėgalis“ SRP I 616 ir lo. (acc. sg. fem.) Medewag-am „t. p.“ SRP I 182], buvo aplotynintas į dk. (SRP I 142) Crasim-am „Krėsmeną“ (lo. acc. sg. fem.).
Iš tų dk. lyčių Cresmen, Crasimam ir Крисменцѣ atstatytąjį etn. sūd. *Krēsmenā kildinu iš vv. < up. sūd. *Krēsmenā kildinu iš vv. < up. sūd. *Krēsmenā < appell. (o/ā-kamieno adj.) *krēsmenā „turinti suktumo, lenktumo“ (fem.), kuris – fleksijos vedinys iš subst. (n-kamienio) sūd. *krēsmen- „suktumas, lenktumas“ [jo nom. sg. – *krēsmē (< *-ēn) ar *krēsmō (< *-ōn)] = *„tai, kas sùkta, leñkta“, o šį laikau sufikso *-men- vediniu iš verb. balt.(-sl.) *krēs- = *kres-/*krēs- „sukti, lenkti“ (dėl jo žr. s. v. v. creslan, kraclan). Dėl darybos plg., pvz., pr. up. *Deimenā (žr. Deim), kildintiną matyt iš adj. (o/ā-kamienio) *deimenā „turinti šviesumo“ (fem.), kuris – greičiausiai fleksijos vedinys iš subst. *deimen- „šviesumas“ [jo nom. sg. – *deimē (< *-ēn) > pr. up. *Deimē, žr. s. v. Deim], o šis – sufikso *-men- vedinys iš verb. balt.(-sl). *dei- „šviesti“ (žr. s. v. Deim).
Tiesa, minėtas subst. sūd. *krēsmen- „suktumas, lenktumas“ galėtų būti sufikso *-men- vedinys ne iš verb. balt.(-sl.) *krēs- (žr. anksčiau), o iš [verb. balt.(-sl.) *krēs- „sukti, lenkti“ ] adj. vak. balt. *krēsa- „suktas, lenktas“ (t. y. galbūt o/ā-kamienio), plg., pvz., lie. subst. *germen- „gerumas“ [jo nom. sg. – *germē „t. p.“ (ē-kamienis) germė̃ „t. p.“, žr. Skardžius ŽD 206] 272 adj. gera- „geras“. Plg. dar lie. up. Ašmenà < adj. (o/ā-kamienis) *ašmenā „turinti aštrumo (aštrių dalykų)“ (fem.) fleksijos vedinį iš subst. ryt. balt. *aśmen- „aštrumas“ [> lie. ašmuõ „t. p.“ (ppr.pl.), la. asmens „t. p.“] = „tai, kas aštru“, kurį laikau ne ide. senovės dariniu (kaip tradiciškai visų teigiama), o ryt. balt. žodžiu – sufikso *-men- vediniu iš adj. (ryt.) balt. *aśa- „aštrus“ (> la. as-s „t. p.“).
Čia nagrinėtam etnonimui „Krėsmena“, mažai jo darybą analizuodami, kitokią pirmykštę (darybinę) reikšmę suteikia Būga RR III 135, dar kitokią – Falkas su Toporovu (žr. Toporov PJ IV 184).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.