Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 279–280 psl.

crixtnix

crixtnix „teuffer (Täufer) – krikštytojas“ III 1115–6 [6914] nom. sg. masc. = pr. *krikstniks (su nekirčiuotu *-niks < *-nīks) arba *krikstnīks (su kirčiuotu *-nīks) < *krikstinīks (ar *krikstenīks) = *krikstinīka- „t. p.“; čia dėl *-inīk- (: *-enīk) > *-nīk- plg., pvz., waldniku (žr.).
Subst. (o-kamienis, masc.) pr. *krikstinīka- „krikštytojas“ yra, man rodos, iš pr. *„krikšto darytojas“, t. y. sufikso pr. *-inīka- (: *-enīka-) vedinys iš pr. *kriksta- „krikštas“ (dėl šio slavizmo žr. s. v. crixti lāiskas), plg. pr. *grēkenīka- „nusidėjėlis“ [< *„grieko (nuodėmės) darytojas“, žr. grīkenix, plg. Endzelīns SV 49] ir kt. (žr. Endzelīns l. c.), lie. barninỹkas „barnininkas, vaidininkas“ (< *„barnio darytojas“) ir kt. (žr. Skardžius ŽD 141tt.). Atsargia Endzelyno (SV 50) prielaida, kad pr. crixtnix galįs būti deverbatyvas [t. y. minėto pr. sufikso vedinys iš verb. pr. *krikst- „krikštyti“ (dėl šio slavizmo žr. crixtitwi)], visgi nėra neabejotina (žr. anksčiau). Nuomonei, kad pr. crixtnix esąs grynas (t. y. ne hibridinis, žr. anksčiau) 280 slavizmas (Milewski Sl. Occ. XVIII 43, Toporov PJ IV 193), pritartina gal tik dėl to, kad atitinkamas kaimynų slavų žodis (žr. Toporov l. c. ir liter.) galėjo būti akstinas hibridiniam pr. „krikštytojas“ (pr. slavizmas + pr. sufiksas) atsirasti.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.