Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 288–289 psl.

krūt

krūt „fallen – kristi“ III 10112 [6320] inf. = pr. *krūt resp. *krūtvei (žr. dar kruwis), kuriam (intrans.!) bus buvę praes. *krunva (su infiksu), praet. *kruv-. Jis įprastai ir, man rodos, šiaip jau teisingai siejamas su la. (subst.) kràulis „Absturz, steiles Ufer, Bergwand“, kràuja „t. p.“ ir pan., s. isl. hrynja „kristi“ ir kt. [Berneker PS 167, Trautmann AS 364, ME II 262, Endzelīns SV 198, Pokorny IEW I 622 (s. v. 2. kreu-), Fraenkel LEW 296 (s. v. kriaũšis), Stang LS 31, plg. Toporov PJ IV 217); Būga (RR I 216, 296) siejo dar su lie. pelė́krutai „Mäusefalle“ (žr. ir Trautmann BSW 143, Fraenkel l. c., Toporov l. c.). Iš visų tų žodžių bandoma rekonstruoti verb. ide. dial. (balt.-germ.) *kreu- „(su)griūti, kristi“ (Pokorny l. c.).
Už minėtus la. (subst.) kràulis, s. isl. (verb.) hrynja ir pan., man rodos, dar artimesni žodžio (verb. intrans.) pr. *krū-tvei- „kristi“, kildintino iš *„būti (tapti) bloškiamam, metamam“ (žr. toliau), giminaičiai yra verba (trans.) lie. kráu-ti „häufen“ = la. kraũ-t „t. p.“ bei lie. dial. kriáu-ti „t. p.“ (< balt. *krēu-) = la. kŗaũ-t „t. p.“, la. krū-tiês „sich aufdrängen“ (refl.) – verba, kurie gali būti iš (verb. trans.) *„blokšti, mesti į krūvą“ < *„blokšti, mesti“ (Mažiulis PKP II 196, Toporov PJ IV 218). Šie lie.-la. verba (trans.) suponuoja veikiausiai verb. (trans.) balt.-sl. *krū- (inf.)/*krā̆u-//*krē̆u- „blokšti, mesti“, greta kurio matyt buvo verb. (intrans.) balt.-sl. dial. (gal tik vak. balt., žr. anksčiau) *krū- (inf.)/*kruv- „būti (tapti) bloškiamam, metamam“; dėl to, ypač dėl inf. *krū- (tiek trans., tiek ir intrans.!) plg. Stang Vergl. Gr. 356, 396. Iš verb. (trans.) balt.-sl. *krū- (inf.)/*krā̆u-289 //*krē̆u- „blokšti, mesti; apmesti ką kuo“ ( subst. sl. *krăvă- „tai, kuo kas àpmesta“ > s. sl. krovъ „stogas“ ir kt.) bus atsiradęs verb. (trans.) sl. (inf.) *krū- (su iš inf. kamieno išvestu praes. *krū-ja-) „apmesti ką kuo“ > s. sl. (inf.) kry-ti (: praes. kry-jǫ „(ap)dengti, (pa)slėpti“ ir kt., plg. Stang Vergl. Gr. 359.
Verb. balt.-sl. *krā̆u-/*krē̆u-/*krū- „blokšti, mesti“ bent jau seniau bus turėjęs ir lytį *kruv- [plg. (dėl praet.) Wijk TiŽ IV 56, Stang SBV 48, Kazlauskas LKIG 358], kuri gali būti iš *krŭ- [plg., pvz., subst. lie. palė́-kru-tai (žr. anksčiau) segmentą -kru- (su trumpuoju šaknies vokalizmu!)] + (hiatinis) *-v- (prieš balsį); greta šios *kruv- pagal balt.-sl. *buv- : *bū́- „būti“ ir pan. (su *-ū- < ide. *-uH-) galėjo atsirasti *krū́-, o dėl to – ir *krā́u-/*krḗu-. Kitaip sakant, esu linkęs manyti, kad verb. balt.-sl. *krā̆u-/*krē̆u-/*krū-/*kruv- „blokšti, mesti“ suponuoja pirmykštį (seniausią) verb. balt.-sl. *kr(e/a)u- „t. p.“ (t. y. su trumpuoju šaknies vokalizmu!) < verb. ide. *kr(e/o)u- „t. p.“ Iš šio verb. ide. *kr(e/o)u- „t. p.“ + *-s- > *kr(e/o)us- „t. p.“ gali būti kilę ags. hrēos-an „stürzen“, lie. krùš-ti „zerstampfen, zerstoßen“ ir kt. [dėl medžiagos žr. Trautmann BSW 143 (s. v. kruṣā-), Pokorny IEW I 622t. (s. v. v. 2. kreu- ir 3. kreu-), Vasmer ESRJ II 387 (s. v. крух), Fraenkel LEW 296 (s. v. kriaũšis) ir 302 (s. v. krùšti).
Iš visa to išplaukia ir tokia išvada: tuo, kad nagrinėtieji lie. kráu-ti „häufen“ ir pan. bei s. sl. kry-ti „(ap)dengti, (pa)slėpti“ ir kt. (dėl medžiagos žr. dar Fraenkel LEW 291, Vasmer ESRJ II 390, Pokorny IEW I 616t.) suponuoja verb. (būtent tokį ir tokios reikšmė̃s) ide. *krā[u]- : *krəu- : *krū̆- „krauti, (ap)dengti“ (Pokorny l. c.), galima abejoti.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 254; ESSJ XIII 71t.; Matzenauer BKAS 69t.; Orel HGE 186; Rix LIV 371; Smoczyński HL 67, LAV 205., SEJL 309t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.