Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 322–324 psl.

cussis

cussis = (parašyta) tussis „mucke (Mücke) – uodas“ E 783 nom. sg. masc. = pr. *kusīs (i̯o-kamienis) ar *kusis < *kusas (o-kamienis, žr. toliau). Dėl raidės t- vietoj c- žr., pvz., s. v. v. cuylis, cunclis.
Pr. *kusīs (ar *kusas) „uodas“ yra iš vak. balt. dial. (pr.-kurš. ir matyt jotv. dial.) *kusīs (< *kuśīs) „uodas; mašalas“ (t. y. matyt ne tik „uodas“) resp. *kusas (< *kuśas) „t. p.“, kurie lie. šnektose išvirto į lie. dial. (žem. ir kt.) kuĩsis (kuisỹs) „uodas; mašalas“ resp. kuĩsas „t. p.“ (LKŽ VI 783), t. y. čia vietoj vak. balt. (dial.) *-u- lietuviai (vargu ar patys vak. baltai) įsivedė „ekspresyvinį“ -ui- (dėl jo žr. s. v. cuylis; plg. Toporov PJ IV 362). Būga, žodžio lie. žem. kuĩsis, jį laikydamas kuršizmu. diftongą -ui- kildino iš kurš. (*-u- >) *-ui- su epentetiniu kurš. *-i- (Būga RR III 228); tuo (epenteze) patikėti neleñgva, nes yra ne tik lie. žem. kuĩsis „uodas; mašalas“, bet ir lie. žem. (dial.) kuĩsas „t. p.“ (žr. anksčiau); be to, plg. lie. dial. kùs-ulas „uodas; mašalas“ (LKŽ VI 991), dėl kurio (ne su *kuis-!) žr. toliau.
323 Žodžiai pr. (E 783) cussis „uodas“ ir pan., anot Būgos, esą giminaičiai su verb. s. ind. kuṣ-áti „gnybia, tempia“ (Būga RR III 228, plg. Būga RR I 297); bet šio s. ind. žodžio kilmė yra „unklar“ (Mayrhofer KEWA I 245), o jo indoeuropietiškieji ryšiai – „äußerst fragwürdig“ (Mayrhofer l. c.). Kitokie tų pr. cussis ir pan. kilmės aiškinimai (žr. Fraenkel LEW 279 ir liter., Toporov PJ IV 362tt. ir liter.) taip pat nėra patikimi (žr. ir Toporov l. c.).
Manyčiau, kad subst. (i̯o-kamienis) vak. balt. dial. *kuśīs (> *kusīs) „uodas; mašalas“ (žr. ankščiau) yra ekspresyvus vedinys iš adj. (o/ā-kamienio) vak. balt. *kuśa- „menkas, mažas; zyziantis“ (plg., pvz., lie. adj. gývas subst. gývis), iš kurio bus atsiradęs ir minėtas subst. (o-kamienis) vak. balt. dial. (pr.-kurš. dial.) *kuśas „tas, kuris menkas, mažas; tas, kuris zyziantis“ > „uodas; mašalas“ (dėl o-kamienio adj. o-kamienio subst. plg. Skardžius ŽD 35). Tas adj. vak. balt. *kuśa- „menkas, mažas; zyziantis“ – vedinys iš verb. balt. *kuś- „…menkėti, mažėti; zyzti…“ (dėl jo żr. s. v. kuslaisin). Turbūt iš čia – ir (sufiksinis vedinys) subst. vak. balt. dial. *kuś-ula- > *kus-ula- „uodas; mašalas“ lie. dial. kùs-ulas „t. p.“ (LKŽ VI 991 s. v. 1 kùsulas); plg. dar la. knusulis „Stechmücke“ (ME II 250) *kus-ulis „t. p.“ (dėl šio la. knus- *kus- žr. toliau).
Ekspresyvas (subst.) vak. balt. dial. (pr.-kurš. ir matyt jotv. dial.) *kuśīs „uodas; mašalas“ > *kusīs „t. p.“ ne tik virto į lie. kuĩsis (kuisỹs) „t. p.“ (žr. anksčiau), bet ir buvo perdirbtas (jį pagal liaudies etimologiją asocijuojant su kitais la. resp. lie. žodžiais) į: a) la. knusis „Stechmücke“ (ME II 250) bei knaũsis „t. p.“ (ME II 243) su -n- (k-n-usis bei k-n-aũsis) resp. su -au- (kn-aũ-sis) pagal verb. la. knūs-t „jucken“ resp. knaûs-îtiês „knibbern, knabbern“, b) la. knisis „Staubfliege, Staubmücke“ [ME II 247; ir la. knis-lis „t. p.“ ( knisis „t. p.“)] su *knis- (vietoj knus-) pagal verb. la. *knis-t „jucken“ (: la. knìes-t „t. p.“); c) lie. knuĩsis „uodas; mašalas“ (LKŽ VI 276) su knuĩs- pagal verb. lie. knaĩs- „knaisyti“ [čia diftongą -ai- asocijuojant su „ekspresyviniu“ -ui- (dėl jo žr. anksčiau)], lie. kuislỹs „uodas; mašalas“ (LKŽ VI 784) kuisỹs „t. p.“ [plg. la. knaũslis „Stechmücke“ 324 (ME II 244) ir minėtą la. knislis – perdirbinius iš la. knaũsis resp. la. knisis (žr. anksčiau).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 137.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.