Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 105–106 psl.

astin

astin „ding – dalykų, atlikimą, būseną“ III 6115 [4117] (= daiktus „dalykus“ VE 256 acc. pl.), „t. p.“ III 7524 [4923] (= daiaktus sk. daiktus „dalykus“ VE 324 acc. pl.), „handlung – atlikimą būseną, dalyką“ III 1255 [7715] acc. sg. Jo kilmė yra turbūt tokia: asocijuojant su -ti- sufikso substantyvais, substantyvuota lytis pr. *esti (3 sg. praes.) „yra, esti, būna, (šiuo metu) atsitinka“ (žr. s. v. asmai) į lytį pr. *estis (nom. sg.) „būsena, atsitikimas“ > „atsitikimas, dalykas, reikalas“, plg. lie. dẽstis „atsilikimas, dalykas“ (LKŽ II² 432) – iš 3 sg. dẽsti „deda“ bei 3 sg. (reflex.) dẽstis „dedasi, atsitinka“. Dar plg. rus. суть „esmė“ (: суть < *sonti „yra, esti“ 3 pl.), be to, lie. (šaknies es- darinius) es-ìmas „buvimas, būsena“ (LKŽ II² 1153), es-ýbė „būtybė“ (l. c.) ir pan. Plg. santykį – lie. būtìs „buvimas“ (LKŽ I¹ 1000) : buvìmas = pr. *estis : lie. esìmas. Būga (RR I 163) 1908 m. bandė pr. asti- (kaip „Handlung“) sieti su umbr. ahti- „actio“ [tiksliau pasakyčiau, – su umbr. ahtimem „ad caerimonium“ Tab. Iguv. I B 12 resp. ahtisper „pro caerimoniis“ Tab. Iguv. III 24, 29], t. y. kildinti pr. *as-(ti)balt. *aź- < ide. *ag- „varyti, veikti“. Bet vėliau Būga nepatvirtino šios savo etimologijos, ir jai, rodos, 106 niekas nepritarė. Šiaip jau įprasta pr. asti- gretinti tik su s. ind. svastí- „laimė“ < *su-esti- „Wohlsein“ (Berneker PS 281, Trautmann AS 305, Endzelīns SV 145); taip galvojant, s. ind. -asti- butų tipologinė darybos paralelė žodžiui pr. asti-.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.