Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 20–21 psl.

laydis

laydis „leym (Lehm) – molis“ E 25 = turbūt i̯o-kamienis pr. *laidīs, turėjęs matyt cirkumfleksinį *-aĩ- (nekirčiuotą) ir kirčiuotą *-ī̃s, plg. tokio pr. *laĩdī̃s giminaičius (su cirkumfleksinėmis šaknimis ir ne baritonus) lie. (up.) Laidė̃, Lydà (žr. toliau), pr.*lī̃dē̃ „lydys“ (žr. liede). Dėl pr.*laidīs „molis“ (i̯o-kamienio) plg. pr. vv. *Laidʹagarb- „Molio kalnas“ (turbūt su *-dʹa- < *-dj- ir kirčiuotu skiemeniu *-dʹa-) = (dk., 1366 m.) Laydegarbe „bei Tornienen Kr. Rössel“ (Gerullis ON 80 s. v. Ladegarbe, be to, ibidem s. v. v. Layde ir kt.).
Subst. (i̯o-kamienis, masc.) pr. *laĩdī̃s „molis“ (su kirčiuotu *-ī̃s) galėtų būti iš (subst.) *„drėgnas (šlapias) molis“ [plg. jo giminaitį (turbūt savarankiškai atsiradusį) alb. leth „t. p.“] < (subst.) *„tas (sc. dalykas!), kuris glitus (schleimig), (šlapiai) slidus“ (dėl reikšmės žr. toliau), plg. subst. pr. (E) *laĩsā́ „molija (molžemis)“ < (subst.) *„ta (sc. žemė!), kuri gliti, slidi“ (žr. layso). Subst. 21 pr. (E) *laĩdī̃s „molis“ < *„tas (sc. dalykas), kuris glitus, slidus“ yra fleksijos vedinys [gimine priderintas prie subst. (masc.!) „dalykas ir pan.“, o ne prie subst. (fem.) „žemė“ (žr. layso)] iš adj. (o/ā-kamienio) balt. (masc.) *laĩdas „glitus, slidus“; plg., pvz., adj. balt. *sū́ras „sūrus“ (> lie. dial. sū́ras „t. p.“) subst. (i̯o-kamienis) balt. *sū́rī̃s „tas (sc. dalykas), kuris sūrus“ (plg. s. v. glumbe) > „sūris, Käse“ [> lie. sū́ris „t. p.“ (su nepakeista intonacija), žr. suris], žr. dar Skardžius ŽD 65t. Iš to paties adj. (o/ā-kamienio) balt. *laĩda-, t. y. iš jo lyties balt. (fem.) *laĩdā́ „gliti (schleimig), slidi“ (fem.!) nesunkiai galėjo atsirasti subst. balt. dial. *laĩdē „ta, kuri gliti“ (plg. s. v. glumbe ir Skardžius l. c.) > *„turinti glitų dugną, gličius krantus“ lie. (up.) Laidė̃ ir (matyt su atitrauktiniu kirčiu) Laĩdė ir pan. Greta adj. balt. *laĩda- „glitus, slidus“ bus buvęs ir jo variantas (apofoninis) adj. balt. *lī̃da- „t. p.“ [> adj. lie. dial. lydas „tuščias, plikas“ (LKŽ VII 401) < *„glotnas, (tarsi) nuglaistytas“ < *„glitus, slidus“], iš kurio lyties (fem.) *lī̃dā́ „gliti (schleimig)“ turime subst. (fem.) balt. dial. *lī̃dā́ „ta, kuri gliti“ (dėl jo darybos plg., pvz., s. v. gasto) lie. (up.) Lydà (Lỹdą) gyv. (Gardino srities miestas) Lydà. Žr. dar liede.
Adj. balt. *laĩda- „glitus, slidus“ (: *lī̃da- „t. p.“) yra turbūt fleksijos vedinys iš verb. balt. *leĩd- (: *lī̃d-) „glieti (tepti), daryti slidų; liẽti (iš molio ką daryti)“ = balt.-sl. *(s)leid- [: *(s)lī̆d-] „t. p.“ [> lie. slýsti, (adj.) slidùs ir kt., s. sl. (subst.) slědъ „Spur“ ir kt.] < verb. ide. *(s)leidh- [: *(s)lidh-] „glieti, liẽti (iš molio ką daryti)“ [plg. Pokorny IEW I 960t., 662tt. (s. v. 3. lei-)] verb. ide. *(s)lei- [: *(s)li-] „t. p.“ (plg. Pokorny l. c., Mažiulis PKP II 291), dėl kurio žr. s. v. pralieiton.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Demiraj AE 235; Matzenauer BKAS 73.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.