Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 24–25 psl.

-laims

24 -laims, pavartotas kompozite (III 631) etnīstislaims „gnadenreich – malonės turtingas“ (žr.), atspindi adj. (o/ā-kamienį, nom. sg. masc.) pr. *lāims „turtingas“ (su cirkumfleksiniu *-āi-) = (I 915 [75]) laeims „t. p.“ [su -aei- (-ae- = pr. *-ā-!) = pr. *-āi-], dėl kurio žr. dar PKP II 74 (išn. 45).
Adj. pr. *lāims „turtingas“ (su cirkumfleksiniu *-āi-!) < *lāimas „laimingas; turtingas“ < *„laimingas“ (dėl „laimingas“ > „laimingas; turtingas“ plg., pvz., lo. beatus „t. p.“, gr. ὄλβιος „t. p.“) = lie. adj. laĩmas „laimingas“ (DP 57949 : łáimą „laimingą“ acc. sg. fem.) su cirkumfleksiniu (lie.) -aĩ-, plg. lie. laimùs (laĩmų) „t. p.“ [LKŽ VII 57; IV akcent. paradigma], perdirbtą iš (lie.) laĩmas „t. p.“ (plg. Skardžius ŽD 34). Lytis (adj.) lie. láimus (láimų) „t. p.“ [LKŽ VII 57 s. v. laimùs (laĩmų)], irgi perdirbta iš lie. (adj.) laĩmas „t. p.“, vietoj cirkumfleksinio -aĩ- turi akūtinį -ái- (ir I akcent. paradigmą), atsiradusį dėl subst. (lie.) láimė (láima) „laimė“ (I akcent. paradigma) įtakos ir gal net veikiant modeliui subst. (lie.) mólis „Lehm“ adj. mólus „molinis“ ir pan. (dėl tokių lie. adj. žr. Skardžius ŽD 59).
Taigi reikia atstatyti adj. (o/ā-kamienį) balt. *laĩma- „laimingas“ [su cirkumfleksiniu *-aĩ- (ne akūtiniu!), plg. Būga RR I 487, II 396, 406], iš kurio turime: a) adj. (balt.) *laĩmā́ (fem., su cirkumfleksiniu *-aĩ-) subst. *láimā́ [fem., su akūtiniu (metatoniniu!) *-ái-, žr. Būga RR II 396] > lie. láima „laimė“ = la. laĩma „t. p.“, b) adj. (balt.) *laĩmā́ (fem., su cirkumfleksiniu *-aĩ-) subst. *láimē̃ (plg., pvz., s. v. glumbe) > lie. láimė „laimė“ = la. laĩme „t. p.“ [dėl jų šaknies akūto (metatoninio!) žr. Būga RR II 406], c) adj. (balt.) *laĩma(n) [neutr. (nom.-acc. sg.)] subst. (neutr.) *laĩma(n) [ar *láima(n)?] lie. dial. laĩmas „laimė“ [masc. (IV akcent, paradigma), LKŽ VII 52; čia dėl cirkumfleksinio -aĩ- plg. Būga RR II 387].
Adj. balt. *laĩma- „laimingas“ < *„skirtas (lemtas) laimei“ [= *„turintis likimo deivės (ar dievo) palankumą“] < *„leistas laimei“ (plg., pvz., lie. léisti „…skirti, lemti…“ LKŽ VII 246 s. v. léisti 6) < *„leistas“ – sufikso *-ma- vedinys (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. balt. (*lēi-/*lĕi- =) *leĩ- „(at)leisti ir pan.“, bet vargu ar iš jo lyties verb. balt. (*lēid-/*lĕid- =) *leĩd- „t. p.“; dėl šių dviejų balt. verb. lyčių žr. s. v. ladis.
25 Taigi manyti, kad subst. lie. láimė (láima) „laimė“ = la. laĩme (laĩma) „t. p.“ bei adj. pr. *lāims „laimingas“ (= laeims I 75) ir pan. esą vediniai iš verb. balt. *lēid- > lie. léisti „lassen“ ir pan. (pvz. Fraenkel LEW 333, plg. ME II 409, Pokorny IEW I 665, Toporov PJ V 31t. ir liter.), negalima jau vien dėl to, kad deverbatyvai yra tik adj. pr. *lāims ir kt., o ne ir subst. lie. láimė ir kt. (žr. anksčiau).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.