Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 25–26 psl.

laipinna

laipinna „gebot – liepiau“ III 1059 [6527] (= vschdraudʒiau VE 5017) praet. 1 sg.; partic. praet. act. nom. sg. masc. laipinnons „hiessen – liepęs“ III 6723 [4513] (= priesakie „prisakę, liepę“ VE 2811 nom. pl. masc.), laipinnans „geboten – liepęs“ III 5718 [3921] (= prisakie „prisakė, liepė“ VE 2314) = pr. *laipinuns „t. p.“ (žr. Mažiulis PKP II 252t.).
26 Turime pr. (III) verbum „liepti, geisti (kad būtų daroma)“ (žr. toliau), kurio (XVI a. vid.) pagrindinės lytys bus buvusios: praes. (3 sg./pl.) *laipina (su * < *) – praet. (3 sg./pl.) *laipina (su *-a < *) – inf. *laipin-tvei (žr. dar enlaipints, polaipinnons, polaipinsnan). Atrodo, kad šis pr. (III) verbum yra neseniai (turbūt apie XIV–XV a.) perdirbtas (plg. s. v. v. etbaudinnons, wartint) iš pr. verbum „liepti, geisti“ praes. (3 sg./pl.) *laipāpraet. (3 sg./pl.) *laipēinf. *laipī-tvei [plg. verba tipo lie. vartý-ti (var̃to var̃tė), žr. s. v. wartint], kurį laikau verb. intens. (resp. iterat.) vak. balt. (inf.) *laipī-tvei „(intensyviai) geisti, trokšti“ (dėl reikšmės žr. dar s. v. v. pallaips, pallaipsītwei) verb. (ne intens.) balt. (dial.) *leip- „geisti, trokšti“ (dėl jo sinonimo žr. s. v. quāits) > lie. liẽp-ti „liepti, norėti (kad būtų daroma)“ (čia turbūt pridera ir la. laip-uôt „helfen, aushelfen…“, žr. ME 410 s. v. II laipuôt). Dėl visa to plg., pvz., verb. (inf.) pr. (III) *vartin-tvei verb. (intens.) balt. *vartī-tvei „vartyti“ verb. (ne intens.) balt. *vert- (žr. s. v. wartint). To verb. pr. (III) *laipintvei darybos istoriją anksčiau (žr. PKP II 106, išn. 18) šiek tiek kitaip buvau suvokęs.
Verb. balt. (dial.) *leip- „geisti, trokšti“ yra iš *„…labai norėti, siekti ko“ < *„…prie ko nors lipti, kibti, kabintis“ < *„…kabintis, lipdytis (lipti prie ko)“ < verb. balt.-sl. *l(e)ip- „… (pri)lipdyti (prilipti)…“ < ide. *l(e)ip- „t. p.“ [> gr. λίπ-τω „geidžiu“ ir pan., plg. Frisk GEW II 127t. (ir liter.)] < *„glieti (glaistyti), (tepant) glostyti…“ (žr. s. v. laipto). Vadinasi, pritarti tam, kad egzistavo atskiras verb. ide. *leip- „geisti“ (pvz. Trautmann BSW 155, Endzelīns SV 201, 218, Fraenkel LEW 367, Pokorny IEW I 671), negalėčiau (plg. Frisk l. c.): minėtiems verb. balt. (dial.) *leip- ir gr. λίπ-τω (ir pan.), kildintiniems iš vieno ir to paties (polisemiško!) verb. ide. *l(e)ip- (žr. anksčiau), reikšmė „geisti“ bus atsiradusi matyt savarankiškai.
Dėl minėtos pr. (III) laipinna ir jo giminaičių semantinės raidos plg. Karaliūnas BKS 33t., Toporov PJ V 33.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 865; Matzenauer BKAS 75; Rix LIV 409; Smoczyński LAV 215t., SEJL 351.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.