Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 52–53 psl.

laustineiti

laustineiti wans „demuͤtiget euch (demütiget euch) – nusižeminkite“ III 976 [6116] imperat. 2 pl. (= passiszeminket „nusižeminkite“ VE 424) = pr. laustinaiti [turbūt ne su *lʹ- (sic PKP II 190)]. Šios formos nekirčiuoti segmentai buvo pr. *-in- (jo *-n- parašytas ne geminaciškai!), *-ai- (parašytas „redukciškai“ raidėmis -ei-) ir *-tĭ [iš nekirčiuoto *-tī (< *-tē). Vadinasi, šio verb. (inf.) pr. *laustin-tvei „nužeminti (demütingen)“, matyt deadjektyvo (žr. toliau), kirčiuotas skiemuo bus buvęs pr. *lau- (su cirkumfleksiniu *-āu-, žr. toliau), plg. deadjektyvinius verb. (inf.) lie. kreĩvin-ti, suñkin-ti, trum̃pin-ti ir kt. (dėl jų žr. Skardžius ŽD 540t.).
Verb. (caus., inf.) pr. *laustin-tvei „nužeminti (demütigen)“ = „daryti nužemintą, nuolankų“ bus buvęs deadjektyvas (caus.) – sufikso *-in- vedinys iš (adj.) pr. *laũsta- „nužemintas, nuolankus“ (su cirkumfleksiniu *-aũ-, žr. s. v. lāustingins), o šis – sufikso *-ta- vedinys iš verb. pr. *laũd- „nulenkti, nužeminti“ < verb. balt.-sl. *laũd-/*leũd-/*lud- „nu(si)lenkti“. Iš pastarojo turime, pvz.: a) verb. (balt. *leũd- : *lud- ) lie. [*lʹaũd- : *lʹū̃d- (dėl pailginto *-ū- plg. Būga RR II 545) =] liū̃d- (liū̃sti) „darytis (būti) liūdnam, nelinksmam“ (< „nusiminti“ < *„susigūžti“ < „susilenkti“, plg. Būga RR I 369), b) adj. (sl. *lauda- > *ludъ >) bažn. sl. ludъ „kvailas“ (< *„neįprastai atrodantis“ < *„susigūžęs“ < 53 *„susilenkęs“) ir kt.; iš to adj. sl. (*lauda- >) *ludъ atsirado, pvz., verb. sl. *ludi-ti > slovėn. lúditi „kvailinti“ ir kt. (žr. ESSJ XVI s. v. v. *ludъ ir *luditi).
Verb. balt.-sl. *laud-/*leud-/*lū̆d- „nu(si)lenkti“ < verb. ide. dial. *leud-/*loud-/*lud- „t. p.“, iš kurio yra dar go. (adj.) liuts „veidmainiškas“ ir kt. (žr. Pokorny IEW I 684).
Dėl pr. (III) laustineiti rekonstrukcijos ir etimologijos plg. Nesselmann Thes. 92, Trautmann AS 369, Endzelīns SV 203, Fraenkel LEW 379, Pokorny l. c., Toporov PJ V 174. Mėginimai šį pr. (III) žodį etimologizuoti kitaip (Schmalstieg OP 188, Toporov PJ V 175t.) nėra patikimi.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 290t.; Lehmann GED 236t.; Matzenauer BKAS 80; Orel HGE 243, 252; Rix LIV 415; Smoczyński LAV 222, SEJL 360t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.