Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 67–68 psl.

Linko

Linko (1271 m., SRP I 120) = pr. *Linkɔ̄, t. y. *Linkā – vardas (avd.) Prūsijos didvyrio, Didžiajame prūsų sukilime (1260–1274) pagudėnų (žr. s. v. Pogusania) vado.
68 Pr. (avd.) *Linkā kildintinas iš appell. (subst.) pr. *linkā „palinkėlis“, kuris – fleksijos vedinys iš verb. pr. *link- „linkti“ (žr. s. v. lonki), plg. subst. lie. bùrba „burbeklis (žmogus)“ ( verb. bur̃b-ti), lė́pa „sulėpėlis, sudribėlis“ ( verb. lė̃p-ti „dribti“) ir kt. (žr. Skardžius ŽD 39t.). Plg. sūd. (avd.) *Skurdā darybą. Pr. (subst.) *linkā, vadinasi, ir pr. (avd.) *Linkā šaknis galėjo būti su metatoniniu akūtu, t. y.: pr. (avd.) *Línkā < subst. pr. *línkā verb. pr. *liñk- (plg., pvz., minėtą subst. lie. bùrba verb. bur̃b-ti); taigi matyt bus buvęs pr. (avd.) *Línkā [sulietuvintai – Lìnka (o ne Linkas, kaip, pvz., PDK 173)]. Plg., pvz., lie. (pvd.) Lìnka (ir Linkà, LPŽ II 86; žr. ir Trautmann PN 52, Toporov PJ V 288), kurio kilmė panaši į pr. (avd.) *Línkā kilmę.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.