Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 112–113 psl.

massais

massais „weniger – menkiau, mažiau (nedaugiau, negausiau)“ III 1158 [7121] adv. grad. comp. = pr. *mazais „t. p.“ Jis – vedinys iš adv. pr. *mazai „menkai, mažai (nedaug, negausiai)“ adj. pr. *maza- „menkas, mažas (negausus)“ (dėl darybos žr. s. v. maldaisin). Tokią jo reikšmę atspindi pats III kat-mas: pr. (III 1158) massais (grad. comp.) verstas iš vok. (III 1148) weniger [jo (grad. comp.) antonimas – vok. mehr „daugiau, gausiau“!], o ne iš vok. kleiner [jo (grad. comp.) antonimas – vok. größer!]. Šiam adj. pr. (III) *maza- „menkas, mažas (negausus)“ egzistavo sinonimas adj. pr. (III 1712) *līkuta- „mažas (nedidelis), menkas“ (žr. likuts), kuris verstas būtent iš vok. (III 171) klein „t. p.“ [jo (grad. posit.) antonimas – vok. groß „didelis“!], o ne iš vok. wenig [jo (grad. posit.) antonimas – vok. viel!].
Tas adj. pr. *maza- slypi ir pr. (dk.) asmenvardžiuose (žr. Trautmann PN 55t.): Mase (= pr.*Mazīs, plg. avd. lie. Mažis; čia ir toliau dėl lie. avd. žr. LPŽ II 192tt.), Masebuth (= pr. *Mazi-butas, plg. lie. Mãž-vydas), Masicke (= pr. *Mazikas, plg. lie. Mažìkas), Massinte (= pr. *Mazintas, plg. lie. Mažiñtas), Masucke (= pr. *Mazukas, plg. lie. Mažukà), Masune (= pr. *Mazūnas, plg. lie. Mãžūnas), Masutte (= pr. *Mazutīs, plg. lie. Mažùtis); žr. dar Trautmann PN 144.
Manau, kad adj. pr.*maza- „menkas, mažas (negausus)“ suponuoja adj. balt. *maźa- „t. p.“ (būtent tokios reikšmė̃s!) > lie. mãžas „mažas (nedidelis, negausus), menkas“ = la. mazs „t. p.“ Šio adj. balt. *maźa-, kuriam įprasta suteikti reikšmę „mažas (nedidelis, negausus)“, kilmė bandoma aiškinti keliomis hipotezėmis [žr. liter. apud Vasmer ESRJ II 620 (s. v. мизинец), Fraenkel LEW 422t.], iš kurių patrauklesnė atrodo Endzelyno hipotezė, atsargiai kildinanti balt. *maźa- „mažas“ iš ide. *meg(h)- „didelis“ (> gr. μέγ-ας „t. p.“ ir kt.) resp. čia suponuojanti raidą (enantiosemišką!) *„didelis“ „mažas“ (Endzelīns apud ME II 574 s. v. mazs). Tokią raidą Endzelynas mėgina tipologiškai remti, 113 pirmiausia, enantiosemiškuoju ide. *kel- „šiltas; šaltas“ (ME II 574). Pastarojo raida (enantiosemiška) iš tikrųjų remiasi karščio (šiltumo) ir šalčio (šaltumo) – šių dviejų skirtingų reiškinių giminišku poveikiu mūsų jutimo organams (Urbutis BEE I 183). Tačiau didumo ir mažumo – tokių dviejų skirtingų reiškinių minėtas poveikis yra aiškiai kitoks – negiminiškas; o tai verčia manyti, kad balt. *maźa- „mažas“ nėra iš *„didelis“ resp. nėra iš ide. *meg(h)- „didelis“, kuris, beje, ir kitur indoeuropiečių dialektuose niekur nėra virtęs į *„mažas“ ar pan. [žr. apud Pokorny IEW I 708t. s. v. meg(h)-]. Ta Endzelyno hipotezė (taip pat ir kitos hipotezės) nelabai įtikino ir Fraenkelį: „Etymologie von lit. mãžas, lett. mazs und Zubehör ist umstritten“ (Fraenkel LEW 422 s. v. mãžas). Balt. adj. *maźa- „mažas“ kilmė̃s neatsitiktinai, t. y. laikydami ją neaiškia, visai nelietė Būga (RR I, II, III), Trautmann (BSW, o dėl to – ir Pokorny IEW I).
Man rodos, kad adj. balt. *maźa- „menkas, mažas (negausus)“ (dėl reikšmės žr. anksčiau) yra iš adj. balt. *„nu-, sumenkintas (menku, netinkamu padarytas)“ < *„nuplonintas (per daug plonu padarytas)“ < *„nuteptas (per daug plonai nuglaistytas)“ [plg. adj. pr. *līkuta- „mažas (nedidelis), menkas“ semantinę kilmę, žr. likuts] – vedinys iš verb. balt.-sl. *măź- „tepti“ (plg. adj. balt. *lăba- darybą, žr. labs). Iš šio verb. balt.-sl. *măź- „t. p.“ (su trumpuoju šaknies balsiu!) kildintinas verb. (iterat.) sl. (su pailgintu šaknies balsiu) *māź-āti „teplioti“ [> s. sl. maz-ati „tep(lio)ti“ ir kt.]; plg., pvz., iš verb. balt.-sl. (su trumpuoju šaknies balsiu) *mĕt- „mesti“ (> lie. met- „t. p.“ ir kt.) atsiradusį verb. (iterat.) balt.-sl. (su pailgintu šaknies balsiu) *mēt-āti „mėtyti“ [> lie. mėt-óti „t. p.“ (LKŽ VII 121) = la. mẽt-ât „t. p.“ = sl. *mět-ati „t. p.“ (> rus. мет-ать „t. p.“ ir kt.)].
Verb. balt.-sl. *măź- „tepti“ yra matyt iš verb. ide. *maǵ- (< *mag-) „minkyti, tepti, glaistyti“ [> germ. *mak-ōn „t. p.“ (> n. v. a. machen „daryti“ ir kt.) ir kt., žr. Pokorny IEW I 696, plg. Trautmann BSW 173, Frisk GEW II 181 ir liter., Vasmer ESRJ II 557 ir liter., Kluge EWDS 452].

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 85t.; Schmalstieg Blt XXXII (2) 253; Smoczyński SEJL 380t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.