Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 141–142 psl.

mynsis

mynsis „smer (Schmer) – riebalai (užtrinalas, uždaralas)“ E 380 nom. sg. (ar pl.?), dėl reikšmės plg. instran (žr.). Rekonstrukcija problemiška: mynsis galėtų būti pr. *minsis < *minsas (o-kamienis, nom. sg. masc.) arba pr. *minsīs (i̯o-kamienis, nom. sg. masc.) ar pr. *minsis (i-kamienis, nom. sg. fem. ar masc.) ar net pr. *minsīs (i-kamienis, nom. pl. fem. ar masc.). Be to, mynsis raidė -s- galėtų būti ir ne pr. *-s-, o pr. *-z-.
Hipotezė, kad pr. (E 380) mynsis – polonizmas (žr. liter. apud Trautmann AS 379, Levin SE 103), yra abejotina, jai nepritarė ir Būga (RR II 298) su Endzelynu (SV 211; plg. Levin l. c.). Laikantis jų (Būgos ir Endzelyno) hipotezės išeitų, kad mynsis = pr. *minzis < *minzas (o-kamienis, nom. sg. masc.) kartu su ukr. мяз „brazdai, мезга“ ir kt. suponuoja subst. (o-kamienį) vak. balt.-sl. (dial.) *minźa-; tačiau pastarojo daryba (bei reikšmė), vadinasi, ir etimologija pasilieka visai neaiški.
Manyčiau, kad geresnė yra Bezzenbergerio (BB XXIII 312t., žr. ir Trautmann l. c.) hipotezė (dabar pamiršta): jos laikantis ir ją gerokai pakoreguojant, pr. (E 380) mynsis „riebalai (užtrinalas)“ taisytinas, pirmiausia, į *sminsis (E raidžių y ir i 142 fonetinė vertė – vienoda!); čia *sm- į m- išvertė, man rodos, pats Petras Holcvešeris (ar E originalo autorius?) dėl disimiliacijos [forma *sminsis nom. sg. turėjo net tris priebalsius pr. *s!], taip pat dėl atrakcinės disimiliacijos [su vok. (E 380) smer priebalsiu vok. s-] ir dėl to, kad jis (Holcvešeris) pr. (E 380) *sminsis raidę *s- nukėlė į pr. (E 379) sloyo (taisytiną į *loyo, žr. sloyo). Tą pr. (E 380) *sminsis „riebalai (užtrinalas)“ galima taisyti (plg. Bezzenberger l. c.) į *smarsis „t. p.“ [čia taisymą *-in- į *-ar- remčiau cinyangus ir largasaytan taisymu į *caryangus (žr.) resp. į *lingasaytan (žr. largasaytan)] = pr. *smarsis „t. p.“ < *smarsas „t. p.“ = lie. smársas „t. p.“ < „tai, kas smirdi“ (dėl jo žr. LKŽ XIII 123). Iš visa to esu linkęs atstatyti subst. (o-kamienį) balt. dial. (pr.-lie.) *smarsa- „tai, kas smirdi“ – sufikso *-sa- vedinį iš verb. balt.(-sl.) *smerd-/*smird- „smirdėti“ (dėl jo žr. s. v. smorde); plg., pvz., subst. lie. gaĩsas „pašvaistė“ (= la. gàiss „oras“) < *„tai, kas šviečia“ (Skardžius ŽD 310) – vedinį iš verb. balt.(-sl.) *geid-/*gid- „šviesti“ (žr. s. v. gēide).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 88.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.