Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 143–145 psl.

mixkai

mixkai „deutsch (deutsch) – vokiškai“ III 1713 [1913] adv. = pr. *mikskai adj. *mikska- „vokiškas“, kurio kilmei aiškinti sukurta keletas hipotezių [jų apžvalgą žr. apud Endzelīns SV 211t. (čia yra ir paties Endzelyno hipotezė)]. Iš jų patikimesnė hipotezė, manyčiau, yra Būgos: adj. pr. *mikska- „vokiškas“ < *miksiska- „t. p.“ – sufikso pr. *-isk- vedinys iš subst. (o-kamienio) pr. *miks(a)s „vokietis“ (nom. sg. masc.), o šis esąs skandinaviškos kilmės žodis, sietinas su Jordano „Getikoje“ (VI a.) minimu germanų genties vardu lo. (dk.) Mixi (Būga RR II 229t.). Tiesa, pastaruoju metu šį etnonimą lo. (dk.) Mixi mėginta taisyti (žr. liter., pvz., apud Būga RR II 230) į *hixi (J. Svenung. Jordanes 144 und Scandia. Stockholm 1967, p. 79tt.); bet ir šį taisymą nelengva pagrįsti (plg. Düwel IF LXXX 283t.).
Galima spėti, kad buvo ne subst. pr. *miks(a)s „vokietis“ (o-kamienis, sic. Būga l. c.), o subst. (i̯o-kamienis, nom. sg. masc.) pr. *miksīs „t. p.“ – morfologiškai visai panašus į subst. (i̯o-kamienį) lie.-la. *vākīs „t. p.“ (> lie. dial. vokis „t. p.“ bei la. dial. vãcis „t. p.“, dėl jų žr. Būga RR II 227), kuris yra matyt irgi tos pačios, t. y. skandinaviškos, kilmės žodis (Būga RR II 228–230), atėjęs veikiausiai per kuršius resp. paskolintas iš kurš. *vākīs „vokietis“ (dar prieš kurš. *k > c) < *„vikingas (normanas, variagas)“ < *„tam tikras vikingas“ = *„tam tikrõs (vienõs!) skandinavų (vikingų) genties žmogus“. Šitaip spėjant išeitų, kad etnonimai kurš. *vākīs „vokietis“ < *„vikingas“ (< *„tam tikras vikingas“) ir pr. *miksīs „t. p.“ savo morfologine struktūra (i̯o-kamienu) buvo prisiderinę prie baltams būdingų gyventojo etnonimų (i̯o-kamienių), plg. (i̯o-kamienius), pvz., pr. *galindīs „galindas“ (žr. s. v. Galindo), jotv. *jāt(u)vīs „jotvingis“ [žr. s. v. *Jāt(u)vā]. Tačiau jeigu pastarieji (pr. resp. jotv.) etnonimai yra vediniai iš šalies (krašto) etnonimų, tai vargu ar taip buvo su kurš. *vākīs „vikingas“ bei pr. *miksīs „t. p.“: kuršiai ir prūsai, susipažinę su vikingais, iš pradžių nieko nežinojo apie jų šalį ir ją tuomet, reikalui esant, pavadindavo matyt žodžio kurš. *vākīs „vikingas“ resp. pr. *miksīs „t. p.“ pluralinėmis lytimis (plg., pvz., Žemaičiai „žemaičių šalis“).
Tiesa, laikantis Būgos (RR II 227), reikėtų manyti, kad kurš. *vākīs „vikingas“ – vedinys iš kurš. *Vākjā „vikingų šalis“, kurį jis (t. y. Būga RR II 230) atstato iš Jordano „Getikoje“ minimo vienos skandinavų genties pavadinimo (dk.) Vagoth; tačiau toks atstatymas yra problemiškas (žr. ir Būga l. c.) ypač ta prasme, kad iš „Getikos“ etnonimo Vagoth rekonstruotinas greičiau etnonimas (sg./pl.) „tam tikros (vienos) skandinavų genties žmogus/žmonės“, o ne (sg.) „tam tikros skandinavų genties šalis (žemė)“.
Atrodo, kad subst. (i̯o-kamienis, nom. sg. masc.) kurš. *vākīs „vikingas“, laikytinas subst. mobile, buvo suvokiamas ir kaip i̯o/i̯ā-kamienis (resp. *i̯o/ē-kamienis) adj. kurš. *vākja- „vikingiškas“/*vākjā- (*vākē-) „vikingiška“ ir iš jo lyties (adj. fem.) kurš. *vākjā- 145 (*vākē-) atsirado subst. kurš. *Vākjā (gal ir kurš. dial. *Vākē) „vikingiška žemė“ („варяжская земля“) = „vikingų šalis“ (čia dėl adj. subst. plg. Skardžius ŽD 68) > *Vākʹā „Vokietija“ lie. Vókia „t. p.“ = la. Vãca „t. p.“ Taigi manyčiau, kad žodis kurš. *vākīs „vikingas“ už kurš. *Vākjā „vikingų šalis“ yra senesnis (kitaip – Būga RR II 227tt.; žr. anksčiau).
Panašiai, kaip subst. kurš. *Vākjā „vikingų šalis“, greta subst. (mob.) pr. *miksīs „vikingas“ matyt bus atsiradęs subst. pr. *Miksē „vikingų šalis“ (t. y. ē-kamienis arba ī/i̯ā-kamienis ar i̯ā-kamienis, dėl šių kamienų genetinio santykio žr. s. v. kexti) > „Vokietija“.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Dini Blt XXXI (1) 44; Karaliūnas BPIŠ 35; Young FsSchmalstieg 280.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.