Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 114–116 psl.

aucktimmien

aucktimmien III 9125 [591–2] acc. sg. masc. – frazėje stesmu aucktimmien „tam aukštuoliui; tam aukštajam (vyriausiajam, viršininkui)“ (= wirausamůjem VE 3927 dat. sg.), atliepiančioje originalo den obersten „den Obersten – vyriausiesiems, viršininkams“ (= thems Wuerßenekems LK 6111 dat. pl.). Turime pr. *auktimʹan „aukštuolį; aukštąjį“ (acc. sg. masc. < *auktimi̯an „t. p.“) resp. (nepaliudytą lytį) *auktimīs „aukštuolis; aukštasis“ (nom. sg. masc.), t. y. i̯o-kamienį subst. (mob.) – fleksijos vedinį iš adj. pr. *auktima- (*auktimā-) „aukštas“ (žr., pvz., Trautmann AS 307), plg., pvz., lie. subst. (mob.) júodis „juodasis (arklys ir pan.)“ (i̯o-kamienis) adj. júodas.
Adj. pr. *auktima- (*auktimā-) „aukštas“ (plg. dar s. v. v. kodesnimma, kuilgimai) įprasta laikyti sufikso *-ima- (*-imā-) vediniu iš adj. pr. *aukta- „aukštas“ (dėl jo žr. s. v. aucktairikijskan), panašią darybą suponuojant ir adjektyvams lie. ár̃timas „nah“ 115 (: adj. ar̃tas „t. p.“), tū́limas „dažnas, mancher“ (: adj. tū́las „t. p.“) ir kt., be to, adjektyvams [turintiems *-īma- (*-īmā-)] lie. (dial.) ár̃tymas „artimas“ (: ar̃tas „t. p.“), la. dial. (tʹivʹeims =) tuvīms „artimas“ (: tuvs „t. p.“) ir pan., žr. Endzelīns LVG 332, SV 47, 147, Skardžius ŽD 209, 211. Tačiau šitokių adjektyvų (bent jau jų dalies) kilmė gali būti šiek tiek kitokia:, pvz., adj. pr. *auktima- gali būti vedinys ne tiesiog iš adj. pr. *aukta- (žr. toliau).
Reikia manyti, kad sufikso balt. *-ima- (*-imā-) adjektyvus suponuoja ir substantyvai lie. siaur-ìmas (masc.) „siauruma“//siaur-imà (fem.) „t. p.“ (LKŽ XII 480) ir pan., t. y. jų morfologinės gretybės: tokie lie. substantyvai bus išriedėję iš sufikso *-ima-/*-imā- adjektyvų – iš jų neutr. lyties *-ima- (= *-ima nom.-acc. sg.) resp.fem. lyties *-imā- (= *-imā nom. sg.), plg., pvz., s. v. v. garian, goro.
Pats adjektyvinis balt. *-ima- (*-imā-) atsirado iš pirmykščio substantyvinio kamiengalio *-i- + *-ma- (*-mā-), plg. Skardžius ŽD 209. Kitaip sakant, sufikso balt. *-ima- (*-imā-) adjektyvai laikytini sufikso balt. *-ma- (*-mā-) vediniais iš i-kamienių substantyvų – tokių, kurie, man rodos, buvo nomina abstracta, vadinasi, singularia tantum resp. (iš pradžių) neutra. Tokios kilmė̃s adjektyvas gali būti, pvz., pr. *auktima- (*auktimā-) „aukštas, aukštuminis“ – sufikso balt. *-ma- (*-mā-) vedinys iš subst. (i-kamienio) vak. balt. (pr.) *aukti- „aukštumas, aukštis“ adj. pr. *aukta- „aukštas“ [plg., pvz., lie. subst. drūtìs „tai, kas drū́ta, drūtumas“ (i-kamienį) adj. drū́tas, s. sl. subst. zъlь „tai, kas pikta, piktumas“ adj. zъlъ „piktas“]. Panašiai bus atsiradę ir sufikso balt. *-uma- (*-umā-) adjektyvai (juos suponuoja substantyvų lie. kartùmas//kartumà ir pan. morfologinės gretybės):, pvz., adj. lie. *kartuma- (*kartumā-) „kartus, kartuminis“ gali būti sufikso balt. *-ma- (*-mā-) vedinys iš subst. (u-kamienio nomen abstractum, sg. tantum) balt. *kartu- „kartumas“ (= *kartu nom.-acc. sg. neutr.) adj. (neutr.) *kartu- „kartus“ (plg., pvz., s. v. dolu). Tačiau, pvz., adj. pr. *auktuma- (*auktumā-) „aukštas, aukštuminis“, kurį suponuoja pr. avd. Auctume (žr.), yra ne sufikso *-ma- (*-mā), o jau sufikso *-uma- 116 (*-umā-) vedinys iš subst. (o-kamienio neutr.) pr. *aukta- „aukštumas“ adj. (neutr.) *aukta- „aukštas“ arba tiesiog iš adj. pr. *aukta- (*auktā-) „aukštas“. Adjektyvinių sufiksų balt. *-ima- (*imā-) bei *-uma- (*-umā-) istoriją plačiau kita proga aptarsiu (nepalikdamas, aišku, ir adj. sufiksų balt. *-īma-/*-īmā- kilmė̃s klausimo).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.