Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 154–155 psl.

muisieson

muisieson „groͤssern (größer)“, III 6920 [4530], pavartotą (hapax legomenon) frazėje sen stawīdsmu adder muisieson grīkans „mit solcher oder groͤssern suͤnden“ III 6920 (= tokeis alba didesneis ghriekais VE 295), man rodos, reikia laikyti lytimi acc. sg. masc. (adj., grad. comp.) pr. (III) *mūisʹesan „didesnį“ [būtent su *-ūi- (o ne, kaip įprasta manyti, su *-ui-), žr. toliau] vietoj acc. sg. masc. (adj., grad. comp.) pr. (III) *mūisʹesin „t. p.“, t. y.: a) su pr. (III) *-in, perdirbta į pr. (III) *-an, parašytą raidėmis -on (Endzelīns SV 72), b) su pr. (III) *-sʹ- (parašytu raidėmis -si-), palatalizuotu prieš pr. (III) *-e- (Endzelīns l. c.), c) su pr. (III) *-ūi- (ne *-ŭi-!) – kirčiuotu cirkumfleksiniu diftongu (vadinasi, su pailgintu jo pirmuoju komponentu, plg. Mažiulis BS 13t.), žr. PKP II 265 (išn. 51). Ta lytis (acc. sg.) pr. (III) *mūisʹesin suponuoja matyt adj. (i̯o-kamienį, nom. sg. masc.) pr. (III) *mūisʹesis „didesnis“ (plg. s. v. maldaisin).
Adj. (grad. comp., nom. sg. masc.) pr. (III) *mūisʹesis „didesnis“ (su *-is iš nekirčiuoto *-īs) diftongas pr. (III) *-ūi- (kirčiuotas, cirkumfleksinis) turi balsį pr. (III) *-ū-, atsiradusį veikiausiai iš pr. (*m- +) *-ɔ̄- = *-ā- (dėl jo žr. Mažiulis BS 12tt.), žr. dar PKP II 265 (išn. 51). Taigi pr. (III) *mūisʹesis „didesnis“ kildinu iš adj. (grad. comp., nom. sg. masc.) pr. *mɔ̄isesīs „t. p.“ = *māisʹesīs „t. p.“ (su kirčiuotu cirkumfleksiniu *-āi-, t. y. su cirkumfleksiškai pailgėjusiu jo sandu *-ā-) ir, toliau, – 155vak. balt. *maĩsesīs „t. p.“ [su kirčiuotu cirkumfleksiniu *-aĩ-, t. y. su senoviniu jo trumpuoju (ne ilguoju!) *-ă-].
Manyti, kad pr. (III 6920) muisieson segmente muis- slypįs ide. *māis- (Trautmann AS 248), negalima: iš ide. *māis- diftongo *-āi- būtų atsiradęs vak. balt. *-ắi- (su sutrumpėjusiu tautosilabiniu *-ă-) – akūtinis, t. y. toks, kuris būtų davęs pr. (III) *-ăi- (= *mais-), o ne pr. (III) *-ui- (= *muis-). Suponuoti, kad pr. (III 6920) muisieson segmentas muis- esąs pr. *muis-ide. *mōis- (Milewski Sl. Occ. XV 104, Endzelīns l. c.), taip pat negalėčiau: diftongas pr. *ui bei lie.-la. ui nėra iš ide. *ōi (žr. Mažiulis BS 51–57 ir liter.).
Tas adj. (grad. comp.) vak. balt. *maĩsesīs „didesnis“ < *maisjesīs „t. p.“ yra sufikso (adj. grad. comp.) vak. balt. *-jes- (= balt.-sl. *-jes-/*-jăs-, žr., pvz., Endzelīns BVSF 150t., Meillet Slav. com. § 422; žr. dar s. v. maldaisin) vedinys iš adv. (grad. comp.) vak. balt. *mais „daugiau“ (plg. s. v. maldaisin) < adv. ide. *məis (intensyvios reikšmė̃s, plg. Meillet l. c.), kuris – sufikso *-is (adv., plg. s. v. maldaisin) vedinys turbūt iš ide. *mə- (: */*mō-) „didelis“ (plg. Pokorny IEW I 704 s. v. 4. mē-). Plg. dar PKP II 265.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 303t.; ESSJ XVII 248; Matzenauer BKAS 90.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Oettinger LPH 189 [laikomas specifiniu š. vak. ide. arealo (apimančio italik., kelt., germ., balt. ir sl. kalbas) žodžiu].


    Rinkevičius Vytautas, 2015-01-05
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.