Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 161 psl.

muso

muso „flige (Fliege) – musė“ E 782 nom. sg. fem. = pr. *mū́sɔ̄, t. y. *mū́sā su akūtiniu *-ū́- (nes jo ilgumas – senovinis, žr. toliau).
Pr. (E 782) muso „musė“ giminystė su la. mũsa „t. p.“, muša (< *musjā) „t. p.“ = lie. musià „t. p.“, mùsė (musė̃) „t. p.“, musìs „t. p.“ (LKŽ VIII 436, 437t., 439, žr. dar Būga RR I 465) yra seniai aiški (žr., pvz., Trautmann AS 381, Trautmann BSW 191, ME II 673, Fraenkel LEW 474). Tačiau neaiškus jų darybinis santykis ir tai, kokį balt. archetipą suponuoja tie pr.-la.-lie. žodžiai „musė“. Manyti, kad čia buvęs subst. (fem.) balt. *musjā-/*mūsā- „musė“ (Trautmann BSW 191) arba *mùsjā „t. p.“ (Illič-Svityč IA 24), negalima: lie. dial. musìs „t. p.“ (nom. sg. fem.) su jo forma (gen. pl.) musų̃ rodo, kad subst. balt. „musė“ buvo K-kamienis (Būga RR II 368).
Manyčiau, kad egzistavo subst. (K-kamienis) balt. *mūs „musė; uodas“ (nom. sg. fem.) resp. *mus- „t. p.“ (kitų jo linksnių kamienas), plg. Būga l. c. [čia atstatomas (nom. sg.) balt. *mus (su trumpuoju *-u-!)]. Kaip iš to K-kamienio balt. *mus- „musė; uodas“ išriedėjo lie. musìs (musų̃, gen. pl.), mùsė (musė̃), musià = la. muša, jau nebesunku paaiškinti. Iš lyties (K-kamienės) balt. *mūs „musė, uodas“ (nom. sg. fem.) + * atsirado pr. *mūsā „musė“ = la. mũsa „t. p.“.
Subst. (K-kamienis) balt.-sl. (t. y. ne vien balt.) *mūs/*mus- „musė; uodas“ buvo perdirbtas į subst. (K-kamienį) sl. (t. y. balt.-sl. dial.) *maus/*mus- „t. p.“, kuris išvirto į: a) sl. (*maus + * >) *muxa „musė“ (> s. sl. muxa „t. p.“ ir kt.), b) sl. (*mus- *musi- ) *mъšь-ca (> s. sl. mъšьca „uodas“ ir kt.).
Tas balt.-sl. *mūs/*mus- „musė; uodas“ kildintinas iš subst. ide. *mū(s)- „t. p.“ (plg. Pokorny IEW I 752), kuris yra matyt onomatopėjinės kilmės žodis (Pokorny l. c., Fraenkel l. c. ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 976; Demiraj AE 270; Derksen EDSIL 330tt.; ESSJ XX 170tt., XXI 15; Kloekhorst EDHIL 588; Orel HGE 278; Smoczyński SEJL 412; Vaan EDL 397.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.