Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 163–164 psl.

nādewisin

nādewisin „seufftzen (Seufzen) – dūsavimą“ III 8914 [577] (= dusaudami „dūsaudami“ VE 3812) subst. acc. sg. (turbūt masc., žr. toliau), taisytinas į *nādvisin (Berneker PS 286, Endzelīns SV 213) = pr. (i̯o-kamienis) *nādvĭsin [ar o-kamienis, plg. acc. sg. masc. pr. (III) wijrin (greta wijran), žr. s. v. wijrs] 164 < *nādvīsin „t. p.“ (kirčiuotas skiemuo – *nā-) < *nādvēsin „t. p.“ (dėl *-ē- žr. ir Endzelīns l. c.), kuris suponuoja subst. (i̯o-kamienį) pr. *nādvēsīs „dūsavimas“ (nom. sg. masc.) – fleksijos vedinį iš verb. (praet., inf.) pr. *nādvēs- (: *nādves-, praes.) „(už)dūsuoti“ = praef. *nā- „už-, ant-“ (žr. na) + verb. *dvēs- (praet., inf.)/*dves- (praes.) „dūsuoti“; dėl darybos plg., pvz., lie. subst. núopirkis (< -īs) „nupirkimas“ (LKŽ VIII 947) verb. nupir̃k- „nupirkti“ = praef. nu- (< nuo-, žr. s. v. na) + pir̃k- „pirkti“.
Verb. pr. *dves- (praes.)/*dvēs- (praet., inf.) „dūsuoti, kvėpuoti, iškvėpti“ < *„(iš)kvėp(uo)ti“ kartu su verb. lie. dvẽsia/dvė̃sė/dvė̃sti „gaišti, stipti; kvėpti“ (LKŽ VIII 955 s. v. 2 dvė̃sti) = la. (inf.) dvèst „kvėpti, dūsuoti“ suponuoja verb. balt. *dves- (praes.)/*dvēs- (praet., inf.) „(iš)kvėp(uo)ti“, o šis – matyt verb. balt.-sl. *dves- (praes.)/*dus- (praet., inf.) „t. p.“ Iš pastarojo išriedėjo dar, pvz.: verb. lie. dùs-ti „außer Atem kommen“ = la. dus-t „t. p.“, sl. *dŭs- [> rus. дох-нуть „dvėsti, stipti“ (plg. lie. dvė̃s-ti „t. p.“) ir kt.], subst. (pl. tantum) lie. daũsios (daũsos) „Paradies“ < (sg.) *dausjā „dvasia“ (Būga RR I 553t.) = sl. *dausjā „t. p.“ (> rus. душа „t. p.“ ir kt.), lie. dvasià „Atem; Geist“ = la. dvaša „Hauch, Atem“, verb. sl. *dvox- „dūsuoti“ (> rus. dial. двоха-ть „t. p.“ ir kt.) ir pan., žr. Trautmann BSW 64t., Fraenkel LEW 115t. (ir liter.), ESSJ V 153t. (ir liter.), 169 (s. v. *dvoxati); žr. dar s. v. dusi.
Verb. balt.-sl. *dves-/*dus- (: *daus-) „(iš)kvėp(uo)ti“ < ide. *dhu̯es-/*dhus- (: *dheus-) „sūkuriuoti, pūsti, (iš)kvėpti ir pan.“ (> s. ind. dhváṁs-ate „sunyksta, virsta dulkėmis“ ir kt., žr. Pokorny IEW I 268tt., Mayrhofer KEWA II 117t.), kuris – determinatyvo *-(e)s- vedinys iš verb. ide. *dh(e)u(H)- „t. p.“, žr. Pokorny l. c., žr. dar s. v. v. dumis (ir liter.), dusi.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 537; Derksen EDSIL 124, 128; Lehmann GED 92t.; Matzenauer BKAS 34; Rix LIV 160; Smoczyński LAV 247.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.