Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 172–173 psl.

nawetto

nawetto „getrip“ E 323 nom. sg. fem., kuris yra galbūt pr. *nabetɔ̄ (geminata -tt- rodytų trumpąjį pr. *-e-), t. y. pr. *nabetā. Dėl parašymo -w- vietoj *-b- plg. : „starp b un v svārstās arī īpašvārdos“ (Endzelīns SV 164; žr. dar ebangelion); plg. dar tai, kad Ryt. Pr. vok. tarmėse vietoj intervokalinio vak. germ. b dažnai yra w (Ziesemer PM 123, 127). Manyčiau, kad pr. (E 323) *nabetā „getrip“, esantis žodžių grupėje E 316E 328 „(vandens) malūnas“, buvo *„stebuliškas (stebulę primenantis) velenas“ (žr. toliau) – pavadinimas stebuliško (stebulę primenančio) veleno, atlikusio tam tikrą sukimo(si) pavaros (Gang) funkciją (dabar sunkiai benustatomą) vandens malūno agregatuose; plg. vok. (E 323) getrip su v. v. a. getrip „… Mühlgang“ (Lex 68, plg. Trautmann AS 382 ir liter.).
173 Subst. pr. (E) *nabetā „stebuliškas velenas“, kaip malūno techninis terminas, yra matyt naujadaras – sufikso *-et- vedinys iš subst. pr. *nabīs „stebulė“ (dėl jo žr. nabis; plg. PKP II 27, išn. 84), – nesenas darinys (senas jis būtų veikiausiai iš adj. verb., žr. s. v. lopto), atsiradęs pagal pr. žodžių santykį, panašų, pvz., į lie. subst. rank-à : subst. rank-ẽt-as „rankena“ (LKŽ XI 164).
Hipotezė, kad pr. (E 323) nawetto esąs iš praef. pr. *nā-„ant-“ + *vēt- „vėtyti ir pan.“ (Trautmann l. c.), yra nepatikima jau vien dėl to, kad turime pr. (E 323) nawetto (su raide -a- ir geminata -tt-!), o ne pr. (E 323) *noweto (su raide *-o- ir negeminata *-t-!): a) E žodynėlyje praef. pr. *nā- = *nɔ̄- „ant-“ būtų parašytas *no- (žr. s. v. na) ir b) pr. (E 323) nawetto geminata -tt- (ne *-t-!) suponuoja trumpąjį pr. *-ĕ-. Tos hipotezės nepriėmė ir Endzelīns SV 214 : „nozīmi droši nezinot arī etimoloģija paliek nezināma“.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 91t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.