Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 219–220 psl.

panto

panto „vesser (Fessel)“ E 542 gali būti nom. sg. fem. (ā-kamieno) pr. *pantɔ̄ „pantis“ = (t. y.) *pantā „t. p.“ greta lyties (ppr.pl.) nom. (pl.) fem. pr. *pantās „pančiai“, suponuojant, kad šis substantyvas (ā-kamienis) perdirbtas iš subst. (o-kamienio, neutr.) balt.-sl. dial. 220 *pantā „pančiai“ (nom.-acc. pl., ppr.pl.)/*pantan „pantis“ (nom.-acc. sg.) > sl. *pǫto „t. p.“ (> s. sl. pǫto „t. p.“ ir kt.).
Tokį subst. (o-kamienį, neutr.) balt.-sl. dial. *pantan „pantis“/*pantā „pančiai“ nesunku kildinti iš subst. (o-kamienio, neutr.) balt.-sl. *pantan/*pantā „tai, kas supina (sujungia) ką“, iš kurio bus atsiradę subst. lie. dial. pántas „skersinis, jungiantis trobesio sparus, gegnes“ (LKŽ IX 341t.) bei pánta „t. p.“ (LKŽ IX 340t.), la. dial. (< kurš.) pañts bei pañta „sąnarys“ (ME III 78); apie šiuos lie. dial. bei la. dial. žodžius plačiau ir apie tai, kad juos laikyti skoliniais (plg. Fraenkel LEW 537) negalima, žr. Urbutis BEE I 132–134.
Subst. (i̯o-kamienis) lie. pántis „Fessel“//(ppr.pl.) pánčiai (nėra jokių duomenų, kad jis būtų kilęs iš i-kamienio subst.) ir subst. (i̯ā-kamienis) lie. dial. pánčia „pantis“//(ppr.pl.) pánčios „pančiai“ (LKŽ IX 328–329) yra matyt iš adj. balt. dial. *pantja- (neutr.)/*pantjā (fem.) „priklausantis/priklausanti tam, kas supina (sujungia) ką“ – fleksijų (t. y. kamiengalių *-ja-/*-jā) vedinys iš minėto subst. (o-kamienio, neutr.) balt.-sl. *pantan/(ppr.pl.) *pantā „tai, kas supina (sujungia) ką“ (plg., pvz., adj. s. ind. áśvya-/áśvyā- „arklinis, -ė“ tipo balt. adjektyvų darybą, žr. Skardžius ŽD 62; žr. dar s. v. syrne), o šis laikytinas sufikso *-ta- vediniu (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. balt.-sl. *(s)pen-/*(s)pin- „(su)pinti, (su)sukti“ (dėl darybos plg., pvz., subst. pr. *spanstan, žr. spanstan) < verb. ide. *(s)pen-/*(s)pn̥- „t. p.“ (dėl jo žr. Pokorny IEW I 988).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 417; Smoczyński SEJL 438.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.