Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 142 psl.

spanstan

spanstan „molspille (Mühlenspindel) – verpstė (girnų)“ E 322 nom. sg. neutr. = pr. *spanstan. Pr. žodį E 322 skaityti spaustan (Trautmann AS 434, Endzelīns SV 253, Fraenkel LEW 863) nėra reikalo (žr. Mažiulis PKP II 27).
Subst. (neutr.) pr. spanstan „varpstė“ – sufikso *-(s)tan vedinys (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. pr. *spend- „verpti“ < *„tempti sukant (siūlą)“ < balt. *spend- „tempti sukant, tiesti (sukant)“ [> lie. spéndžia/spéndė/spę́sti „tiesti (tinklus ir pan.)“ (LKŽ XIII 381t.) ir kt., plg. Mažiulis l. c.] < balt.-sl. *(s)pend- „tempti sukant, pinti ir pan.“ (plg. s. v. panto) < ide. *(s)pend- „t. p.“ [plg. Pokorny IEW I 988 s. v. l. (s)pen-(d-)].

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.