Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 227–228 psl.

pastagis

pastagis „afterreife (Schwanzriemen der Pferde) – (žirgo) pauodegio 228 diržas“ E 443 [yra tarp žodžių E 442 „piršių diržas“ ir E 444 „balno pasėdas“] nom. sg. masc. = pr. *pastagīs, kuris („pauodegio diržas“) yra matyt iš (subst.) *„pauodegys (vieta po uodega)“, plg. pr. *pagurnīs „piršių diržas“ < *„vieta po piršimis“ (žr. pagrimis), lie. pasmakrỹs „vieta po smakru; apynasrio dirželis, segamas arklio pasnukyje“ (LKŽ IX 511t.) ir pan. Pr. (E 443) pastagis yra teisingai gretintas su lie. stãgaras „nudžiūvęs žolės ar medelio stiebas“ ir pan. (Endzelīns SV 220, plg. Trautmann AS 390), bet visų tų žodžių daryba (jų etimologijos pagrindinis klausimas) nebuvo analizuota.
Pr. *pastagīs „pauodegys (vieta po uodega)“ yra prefikso *pa- „pa-“ (žr. pa-) vedinys iš subst. (matyt o-kamienio, masc., nom. sg.) pr. *stagas „uodega (Schwanz)“ < (subst.) *„tai, kas duria“ [plg. la. aste „uodega“ < *„tai, kas aštru (kas duria)“, žr. ME I 145 ir liter.; plg. Endzelīns l. c.] < *„dūrimas“ < balt.-sl. *stagas „t. p.“ (žr. toliau). Pastarasis – fleksijos vedinys (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. balt.-sl. *steg- „durti“ (dėl jo plg. dar Būga RR II 593); čia turime seną darybos modelį: plg., pvz., gr. verb. τρέχ-ω „bėgu“ subst. τρόχος „bėgimas“. Dėl verb. balt.-sl. *steg- „durti“ šaknies vokalizmo įtakos galėjo iš subst. balt.-sl. *stagas „tai, kas duria“ atsirasti variantas subst. balt.-sl. dial. *stegas „t. p.“ Matyt iš tokio subst. balt.-sl. *stagas/*stegas yra sufikso *-ara- (: *-era-) vediniai lie. stãg-aras „nudžiūvęs žolės ar medelio stiebas“ (žr. dėl jo darybos dar Skardžius ŽD 302t.) = la. stag-ars „dyglė (tokia žuvis)“, lie. stẽgeras (stẽg-aras) „t. p.“ (LKŽ XIII 734), sl. *stegeras > s. sl. stežerъ „cardo (Türzapfen)“, bulg. стежер „kuolas (tam tikras)“ ir kt. (dėl pačios sl. medžiagos žr., pvz., Trautmann BSW 285). Subst. la. stē̹ga (stē̹gs) „ietis ir kt.“ (ME III 1063), lie. stėgỹs (stė̃gis) „trispyglė dyglė (tokia žuvis)“ ir pan. (Būga l. c., žr. dar Urbutis BEE I 151t.) – matyt vediniai iš verb. balt.(-sl.) *steg- (: *stēg-) „durti“. Tuo, kad minėti lie. stãg-aras ir kt. giminiuojasi su lie. stógas ir kt. (Fraenkel LEW 892 s. v. stãgaras), reikia abejoti (žr. stogis).
Verb. balt.-sl. *steg- „durti“ yra, man rodos, iš verb. ide. *steg(h)- „t. p.“ – iš tokio ide. archetipo, kuriam Pokorny’as čia pateikia du archetipus [t. y. 2. (s)teg- ir stegh-Pokorny IEW I 1014].

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson NCOP 94; Matzenauer BKAS 97.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.