Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 208–210 psl.

pagrimis

pagrimis „vorbuͤge (Brustriemen der Pferde) – piršių (žirgo krūtinės) 209 diržas“ E 442 yra tarp žodžių E 441 „balnas“ ir E 443 „(žirgo) pauodegio diržas“, taisytinas į *pagrunis, o šis – į *pagurnis [plg., pvz., (E 28) grabis, taisytiną į *garbis (žr.)] = subst. (i̯o-kamienis, nom. sg. masc.) pr. *pagurnīs, plg. Bezzenberger BB XXIII 313, Trautmann AS 388, Endzelīns SV 218. Dėl vok. (E 442) vorbuͤge „piršių diržas“ plg. v. v. a. vurbuege „t. p.“ (žr. Trautmann l. c. ir liter.).
Šis pr. E 442 žodis jau seniai gretinamas su la. gùrns „šlaunys ir pan.“ ir lie. gurnis „liemuo, talija“ (Bezzenberger l. c., Trautmann l. c., Endzelīns l. c.), tačiau nebuvo atskleista visų tų žodžių daryba (net ir pr. E 442 žodžio kamiengalis nebuvo nustatytas) – pagrindinė jų etimologijos problema.
Manau, kad subst. (i̯o-kamienis) pr. *pagurnīs „piršių diržas“ < *„tai, kas po piršimis“ yra prefikso pr. *pa- „pa-“ (žr. pa-) vedinys iš subst. (turbūt ā-kamienis nomen collectivum, fem.) pr. *gurnā „piršys“ [plg. lie. subst. (masc.) papiršis „pakinktų, plėškių dirželis, einantis po piršimis“ (LKŽ IX 366) subst. (pl. tantum, fem.) pìršys] < subst. (nomen abstractum) balt. dial. *gurnā „(tam tikras) lenktumas“, egzistavusio greta subst. (o-kamienio nomen abstractum, neutr.) balt. dial. *gurna(n) „(tam tikras) lenktumas“ subst. (masc.) lie. gur̃nas „šlaunys ir pan.“ (LKŽ III 756t.) = la. gùrns „t. p.“ (ME I 684). Minėtinos dar lytys (retai paliudytos, žr. LKŽ III 757) subst. (i̯o-kamieniai) lie. dial. gurnis „liemuo, talija“ (ją mini jau Trautmann l. c., Endzelīns l. c.) bei gurnỹs „kulšis ir pan.“, kurios yra subst. lie. gur̃nas perdirbiniai (morfologiniai) arba – greičiau – fleksijos vediniai iš adj. balt. *gurna- [plg., pvz., lie. adj. sena- „senas“ subst. (i̯o-kamienis) senis, žr. Skardžius ŽD 66], dėl kurio žr. toliau.
Pastaba. Jeigu čia nagrinėjamasis subst. (masc.!) pr. *pagurnīs būtų buvęs vedinys (prefikso) iš subst. (neutr.!) pr. *gurnan [< balt. dial. *gurna(n), žr. anksčiau], tai *pagurnīs būtų buvęs gal ne masc., o neutr. [t. y. būtų buvę parašyta ne (E 442) pagrimis, o (E 442) *pagrimian].
Tos lytys subst. balt. *gurnā „lenktumas“ (fem.) bei *gurna(n) „t. p.“ (neutr.) laikytinos deadjektyvais – iš adj. balt. *gurnā „lenkta“ 210 (fem.) resp. *gurna(n) „lenktas“ (neutr.); plg. adjektyvinės kilmė̃s lytis (seno tipo!), pvz., lie. subst. (fem.) geltà „geltonumas“ (žr. Skardžius ŽD 37) bei subst. (masc.) gel̃tas „t. p.“ < subst. (neutr.!) *gelta(n) „t. p.“ (plg., pvz., s. v. giwan).
Adj. balt. *gurna- (*gurnā) „lenktas“ < adj. ide. (dial.) *gurno- „t. p.“ (plg. Pokorny IEW I 397), žr. s. v. gurīns.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson NCOP 93; Matzenauer BKAS 95.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.