Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 424–425 psl.

gurīns

gurīns „armer – vargingas“ III 6718 [459] (= biednas VE 286) adj. nom. sg. masc.; nom. pl. masc. gurijnai „armen – vargingi“ III 11314 [714]; acc. pl. masc. gurīnans „armen – vargingus“ III 11511 [7123]. Turime adj. pr. (III) *gurīna- „vargingas“, kuris (su nekirčiuotu *-u-) gali būti tiek iš (senesnio) *gūrīna- „t. p.“ 425 [dėl pr. *ū (nekirčiuoto) > pr. (III) *ŭ žr. PKP II 251t.], tiek ir iš *gurīna- „t. p.“.
Adj. pr. *gū̆rina- „vargingas“ yra sufikso *-īn- vedinys iš nomen – (greičiau) iš adj. pr. *gū̆ra- (ar *gū̆ru-) „pavargęs, pasilpęs“ arba iš verb. pr. *gū̆r- „pavargti, pasilpti“ (plg. s. v. alkīns). Verb. pr. *gū̆r- „pavargti, pasilpti“ kartu su lie. gùr-ti (gū̃ra/gùrsta, gùro) „glebti, silpnėti, irti; pavargti, pailsti“ (LKŽ III 759, plg. lie. gūr-ė́ti „kiurksoti, styrėti“ ir pan. Urbutis BEE I 32t.) = la. gur̃-t „matt, schwach werden, abnehmen“ (ME I 684) suponuoja verb. balt. *gūr- (: *gŭr-) „glebti“ = *„darytis sulinkusiam“, laikytiną vediniu iš adj. balt. *gū̆ra- (ar *gū̆ru-) „sulinkęs“, plg., pvz., verb. balt. *kump- „linkti, darytis kumpam“ – vedinį iš adj. balt. *kumpa- „kumpas, sulinkęs“ (žr. s. v. etkūmps, plg. Skardžius ŽD 487).
Adj. balt. *gū̆ra-/*gaura- „sulinkęs, sulenktas“ < adj. ide. (dial.) *gouro-/*gū̆ro- „t. p.“ yra sufikso *-r- vediniai iš verb. ide. *gē̆u-/*gū̆- (žr. s. v. v. gauuns, gudde, gunsix), plg. Fraenkel LEW 140 (s. v. gaũras), 177t. (s. v. gùras), Pokorny IEW I 397t., Urbutis l. c., Toporov PJ II 347t., ESSJ VII 177 (s. v. *gurati), Mažiulis PKP II 282 (išn. 108).
Dėl čia pateiktõs pr. gurīns etimologijos plg. Toporov l. c. Reikia priminti, kad pr. gurīns jau nuo seniai įprasta laikyti hibridiniu slavizmu [Trautmann AS 344t. ir liter., Endzelīns SV 182 (abejodamas)]. Iš čia nesunku suprasti, kodėl nei Būga, nei Fraenkelis, nei kiti neįtraukė šio pr. žodžio į baltų bei indoeuropiečių etimologijos apyvartą.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 54t.; Smoczyński SEJL 212t.; Urbutis Blt XXXII (2) 235tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.