Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 238–239 psl.

paustocatto

paustocatto „wildekatcze (wilde Katze) – laukinė katė“ E 665 (matyt taisytinas į pausto catto) nom. sg. fem. = pr. *paustɔ̄ *katɔ̄, t. y. *paustā *katā. Yra pr. (E) adj. (nom. sg. fem.) *paustā „laukinė“ (žr. pausto) ir subst. (ā-kamienis, nom. sg. fem.) *katā „katė“. Greta šio bus buvęs subst. (o-kamienis, nom. sg. masc.) pr. *kats „katinas“ < *katas „t. p.“, kurį matyt atspindi, pvz., pr. vv. (dk., 1374 m.) Kathemedien (Gerullis ON 57) = pr. *Katamedʹan „Katino miškas“ su sandu pr. *kata- „katinas“: jeigu čia slypėtų pr. *katā- „katė“, tai minėtas dk. Kathemedien būtų buvęs parašytas veikiau *Kathomedien.
Subst. pr. *katā „katė“ ir *katas „katinas“ kildinu iš subst. (o-kamienio, nom. sg. masc.) balt. *katas „katinas; katė“, kurio veldiniu laikytinas lie. dial. kãtas „katinas; katė“ (LKŽ V 406 s. v. 1 katas). Pr. (E) *katā „katė“ greta senesnio pr. *katas „katinas“ (< *„katinas; katė“) bus atsiradęs panašiai kaip, pvz., greta lie. draũgas turime lie. dial. draugà „draugė“ (LKŽ II² 652, žr. Skardžius ŽD 36). 239 Greta subst. balt. *katas „katinas“ (< *„katinas; katė“) pagal modelį, panašų į lie. vil̃kas : vìlkė, atsirado inovacinis subst. (ē-kamienis) balt. dial. *katē „katė“, davęs lie. katė̃ „t. p.“, taip pat kurš. *katē „t. p.“ (> la. dial. kak̦e „t. p.“, žr. ME II 140); greta pastarojo (ē-kamienio) vietoj senesnio kurš. *kata- „katinas“ nesunku buvo pagal modelį, panašų į subst. lie. márgis (i̯o-kamienis) : márgė, atsirasti ir (i̯o-kamieniam) kurš. dial. *katīs „t. p.“ (> la. dial. kak̦is „katinas, katė“).
Subst. balt. *katas „katinas; katė“ yra paskolintas turbūt [apie I tūkst. po Kr. pabaigą, žr. Toporov PJ III 269) iš sl. *kotъ „katinas; katė“ (> lenk. kot „t. p.“ ir kt.), o šis per tarpines kalbas atsirado iš lo. cattus „katinas“ (greta lo. catta „katė“, kurio atspindžiai nepasiekė slavų).
Žr. dar (ypač dėl realijos „naminė katė“) Toporov PJ III 269tt. (ir liter.), be to, Trubačev 92tt. (ir liter.), ESSJ XI 210t.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson NCOP 74; Lašinytė Blt XLII (2) 250; Smoczyński SEJL 264t.; Stundžia BSI XVIII 198.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.