Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 236–237 psl.

pausto

pausto „wilde – laukinė“ (žr. paustocatto) E 665 adj. nom. sg. fem. = pr. *paustɔ̄, t. y. *paustā (žr. dar paustocaican). Plg. pr. vv. (dk., 1419 m.) Pawsteniken „Kreis Heiligenbeil“ (Gerullis ON 117) = pr. *Paustenīkai < subst. pr. *paustenīka- „kas laukinis, tuščias“ (= „kas gyvena laukinėje, tuščioje vietoje“) – sufikso *-enīk- vedinį iš adj. pr. *pausta- „laukinis, tuščias“ (plg. lie. subst. bais-inỹk-as „kas baisus“ ir pan. darybą, žr. Skardžius ŽD 146).
Adj. (o/ā-kamienis) pr. *pausta- „laukinis, tuščias“, kuris jau seniai ir teisingai siejamas su adj. sl. *pustъ „tuščias“ (žr., pvz., Berneker PS 311, Trautmann AS 391, Trautmann BSW 208t.), yra iš adj. vak. balt.-sl. *pausta- „tuščias, tuščiaviduris“ < *„kuris (kuri) išpūstu (aufgeblasen) viduriu“ < adj. (= partic. praet. pass.) vak. balt.-sl. *pausta- „išpūstas“ (plg. Būga RR II 287), kuris – sufikso *-ta- (*-tā-) vedinys iš verb. balt.-sl. *paus-/*pus- „pūsti(s), blasen“, egzistavusio greta verb. balt.-sl. *paut-/*put- „t. p.“ (žr. s. v. v. pausan, paute). Plg. Būga l. c., Endzelīns l. c.
Tik Būgos teiginys (Būga l. c., jam pritaria Endzelīns l. c.), kad adj. vak. balt.-sl. *pausta- sietinas su lenk. puch-nąć „pūstis“ ir pan. ir su lie. pùsti „pūstis“ (šaknis – put-!) ir pan., nėra tikslus: adj. sl. *pausta- (vadinasi, ir adj. vak. balt. *pausta-) dėl lenk. puch-nąć (bei dėl kitų sl. žodžių) darybiškai suponuoja aiškiai ne verb. balt.-sl. *paut-/*put- „pūstis“ [> lie. pùsti/pū̃sti (šaknis – put-!) ir pan., žr. s. v. paute], o būtent verb. balt.-sl. *paus-/*pus- „t. p.“ (žr. s. v. pausan). Be to, iš variantų verb. balt.-sl. *paut-/237 *put- „pūsti(s)“ ir *paus-/*pus- „t. p.“ (žr. s. v. pausan) populiaresnis sl. dialektams buvo aiškiai pastarasis variantas (žr. dar s. v. paute), plg., pvz., Trautmann BSW 233, Pokorny IEW I 848.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 424; Smoczyński IF XCIV 3145t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.