Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 287–288 psl.

pistwis

pistwis „huntflige (Hundsfliege) – šunmusė“ E 784, dėl kurio rekonstrukcijos (ir morfologijos), laikomos neaiškia, žr. toliau.
Šį pr. (E) pistwis bandoma gretinti su sl. *pьsъ „šuo“ [Trautmann AS 399t. (ir liter.), Endzelīns SV 227 (ir liter.), plg. Berneker PS 313], o šį – su sl. *pьstrъ „margas“, *pьs-ati ir pan. (žr. Vasmer ESRJ III 248 ir liter.). Tačiau pr. (E) pistwis daryba (ypač jo segmento -twis kilmė!) iš tų gretinimų (šiaip jau teisingų, žr. toliau) nė kiek nepaaiškėja (žr. ir Endzelīns l. c.), 288 o dėl to pasilieka neaiški ir pati pr. pistwis etimologija.
Manyčiau, kad pr. (E 784) pistwis „šunmusė“ taisytinas į *pisewis „t. p.“ [plg. pr. (E) pantwcko, taisytiną į *panewcko, žr. pantwcko] = subst. (i̯o-kamienis, nom. sg. masc.) pr. *pisevīs „t. p.“ < *„tas, kuris šuninis“ adj. pr. *piseva- „šuninis“ [plg., pvz., lie. adj. márga- „margas“ subst. (i̯o-kamienis) márgis „tas, kuris margas“], kuris – sufikso *-ev- (dėl jo žr. Endzelīns SV 44) vedinys iš subst. (masc.) pr. *pisa- „šuo“ < vak. balt.-sl. *piśa- „t. p.“ (> s. sl. pьsъ „t. p.“ ir kt.). Žr. dar PKP II 316 (išn. 236).
Subst. (masc.) vak. balt.-sl. *piśa- „šuo“, vartotas greta senovinio subst. balt.-sl. *śun- „šuo“ (žr. sunis), buvo pastarojo sinonimas, kildintinas iš (subst.) *„margis (šuo)“ (plg. subst. lie. már̃gis „t. p.“ LKŽ VII 855 s. v. 4 mar̃gis) adj. vak. balt.-sl. *piśa- „margas“ < *„paišinas“, o šis – fleksijos vedinys iš verb. balt.-sl. *piś-/*peiś- „… piešti“ (dėl jo žr. s. v. peisāton).
Adj. (deverbatyvas) vak. balt.-sl. *piśa- „paišinas“ su adj. (deverbatyvu) sl. *piś-ra- „t. p.“ ( *pьs-t-rъ „margas“ > s. rus. пьстръ „t. p.“ ir kt.) santykiuoja panašiai kaip, pvz., adj. (deverbatyvas) lie. gùdas „įgudęs“ (LKŽ III 692) su adj. (deverbatyvu) lie. gùd-ras „t. p.“ (dėl darybos žr. s. v. gudde).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 431; Matzenauer BKAS 103; Smoczyński SBS II 82.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.