Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 69–71 psl.

sātuinei

sātuinei „settigest“ (sättigest) – sotini“ III 8310 [5316] (= passotini VE 3512) praes. 2 sg. = pr. (III) *sātvinei (su *-v- = bilabialis *-u̯-, parašytas raide -u-, plg., pvz., deiuas „Dievo“, žr. s. v. deiwas), turintis fleksiją *-ei = lie. *-ei > (sótin)-i „t. p.“ (žr. Endzelīns FBR VIII 9) ir suponuojantis verb. (inf.) pr. (III) sātvin-tvei „sotinti“ (žr. toliau). Šį pr. (III 8310) sātuinei skaityti *sātvina (Schmalstieg OP 190) arba *sātinnei (Smoczyński Blt III1 priedas 191, Ostrowski LgB III 172) nėra jokio reikalo.
Pr. (III 8310) sātuinei raidės -u- fonetinės vertė̃s ir tokia raide žymimo garso kilmė̃s, be Endzelyno (l. c.), niekas rimčiau nėra nagrinėjęs. Endzelynas manė, kad pr. (III 8310) sātuinei esąs pr. (III) *sātuinei (su diftongu *-ui-), o šis – iš senesnio 70 pr. *sātvinei (t. y. su *-v- = bilabialis *-u-), kuris – sufikso *-in- vedinys iš adj. (u-kamienio!) pr. *sātu- „sotus“ = adj. (u-kamienis!) lie. sotùs „t. p.“ [Endzelīns FBR VIII 9, bet žr. Endzelīns SV 242 („sātuinei?“)]. Tokia Endzelyno hipoteze reikia labai abejoti dėl to, kad turime, pvz., lie. sótini „sättigest“ (o ne *sótvini „t. p.“!), ir dėl to, kad adj. (u-kamienis!) lie. sótùs „satt“ (LKŽ XIII 305tt.) yra greičiausiai vietoj senesnio adj. (o-kamienio!) lie. sótas „t. p.“ (žr. toliau). Čia reikia atsižvelgti į tai, kad lie. dialektuose o-kamieniai adjektyvai yra neretai išvirtę u-kamieniais (žr. Skardžius ŽD 34); panašių virtimų (tik gal rečiau, žr., pvz., s. v. kārtai) bus buvę ir pr. dialektuose.
Suponuotinas (gana senas) verb. (caus., inf.) balt. *sātin- „sotinti“ [> pr. *sātin-tv(ei) „t. p.“, lie. sótinti „t. p.“, la. *sātin-t „t. p.“ ( sãtin-ât „Gedeihen geben“ ME III 808) – sufikso *-in- vedinys iš adj. lie. (o-kamienio!) balt. *sāta- „sotus“, vėliau išvirtusio į adj. (u-kamienį) pr.-lie. dial. *sātu- „t. p.“ (plg. Trautmann BSW 250). Tas verb. (inf.) pr. *sātin-
-tv(e)i
„sotinti“, jo pamatiniam žodžiui adj. (o-kamieniam!) (balt. >) pr. * sāta- „sotus“ išvirtus į adj. (u-kamienį!) pr. dial. *sātu- „t. p.“, dėl šio adj. įtakos išvirto į verb. pr. dial. (gal tik III) *sātvin-tv(e)i „sotinti“; čia prie segmento *-ti- virtimo į *-tvi- matyt prisidėjo (atrakciškai!) ir sufiksas inf. *-tvi (: *-tvei).
Adj. (o-kamienį, t. y. o/ā-kamienį) balt. *sāta- „sotus“ buvus rodo: a) adj. lie. dial. sótas „t. p.“ (LKŽ XIII 301 s. v. 3 sótas), la. sãts „t. p.“ (ME III 809 s. v. II sãts), b) deadjektyvai subst. (masc.) lie. dial. sótas „sotumas“ (LKŽ XIII 301 s. v. 1 sótas), la. sãts „Gedeihen“ (ME III 809 s. v. I sãts) ir subst. (fem.) lie. dial. sotà „sotumas“ (LKŽ XIII 301) = la. dial. sãta (ME III 809 s. v. I sãts), be to, c) subst. [i-kamienis ( ē-kamienis)] lie. sótis ( dial. sótė) „sotumas“ (LKŽ XIII 304t.) = la. sãts „Gedeihen“ ( sãte „t. p.“, žr. ME III 809 s. v. I sãts) – fleksijos vedinys iš adj. (o/ā-kamienio) lie. sótas „sotus“ = la. sãts „t. p.“ [plg., pvz., lie. adj. (o/ā-kamienį) drū́tas subst. (i-kamienis) drūtìs „drūtumas“, žr. Skardžius ŽD 53]. Reikia 71 priminti, kad adj. (o-kamienis) lie. dial. sótas „sotus“ bei subst. (o-kamienis) lie. dial. sótas „sotumas“ yra daug kam (pvz. Trautmann l. c., Būga RR II 278, Vasmer ESRJ III 821, Fraenkel LEW 857, Pokorny IEW I 876) nežinomi.
Adj. balt. *sāta- „sotus“ galėtų būti adj. balt.-sl. *sāta- „t. p.“, jeigu spėtume, kad adj. sl. *sūta- (> *sytъ) „t. p.“ (dėl jo žr. Būga l. c., Vasmer l. c., Fraenkel l. c.) yra šaknies vokalizmo perdirbinys iš adj. sl. *sāta- „t. p.“ (Trautmann l. c., plg. Pokorny l. c.). Adj. balt.(-sl.?) *sāta- „t. p.“ < adj. ide. dial. [balt.(-sl.?)-germ.]* sāto-/*səto- „t. p.“ [> (adj. >) subst. go. soþ-a „sotumui, sotinimui“ (dat. sg.) ir kt. resp. go. saþs „sotus“ ir kt.], dėl kurio toliau žr. Pokorny l. c.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 146; Derksen EDSIL 484; Lehmann GED 296; Matasović EDPC 323t.; Orel HGE 310t.; Rix LIV 520t.; Smoczyński LAV 316tt., SEJL 584.; Vaan EDL 540.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.