Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 129–131 psl.

kārtai

kārtai „bitter – kartūs, gaižūs“ III 9310 [5912] adj. nom. pl. masc. frazėje Bhe ni astai kārtai krīki [sk.: prīki] tennans „Vnd seid nicht bitter gegen sie – ir ne esate (sc. nebūkite) gaižūs (pikti) prieš jas“ (III 9310) = (VE 408) A nebukiet gaißi priesch yas = (lo.) et nolite amari esse ad illas (Ad Coloss. III, 19) = (gr.) [καὶ μή πικραίνεσθε πρὸς αὐτάς (l. c.). Tiesa, minėtoje pr. frazėje žodis (pr.) kārtai galėtų būti ir adv. „karčiai“ – išverstas ne iš vok. bitter „kartus“ (adj.), o iš vok. bitter „karčiai“ (adv.), plg., pvz., vok. (adj., adv.) schuͤchter pr. (adv.) būrai (žr.).
Jau iš karto matyti, kad adj. (adv.?) pr. (III) kārtai „kartus, bitter“ (nom. pl. masc.) artimiausiai giminiuojasi su adj. lie. kartùs „t. p.“ (žr., pvz., Endzelīns SV 190, Toporov PJ III 236, Pokorny IEW I 942), nors tos giminystės su adj. pr. kārtai kai kas [pvz. Trautmann BSW 131, Fraenkel LEW 225 (s. v. kartùs), 258 (s. v. v. kir̃sti 1, 2.), ESSJ XI 102t.] visai nemini (to pr. adj. neminėjo ir Būga, bet jis nelietė ir lie. kartùs etimologijos, žr. Būga RR II 246, 424, 443, III 77). Tačiau pats adj. lie. kartùs beveik visuotinai ir, be abejo, teisingai laikomas giminaičiu su sl. *kortъkъ „trumpas“, subst. lie. kar̃tas „Mal“ ir pan., toliau, – su verb. lie. kir̃sti „(ab)hauen“, sl. *čersti, s. ind. kr̥ntáti „(jis) pjauna“ ir kt., žr., pvz.,: Trautmann BSW 130t., Endzelīns l. c., Fraenkel l. c., Pokorny l. c., Toporov PJ III 236t. (ir liter.). Nepaisant to, adjektyvų pr. kārtai, lie. kartùs ir sl. *kortъkъ etimologija daug kur neaiški, kadangi tų adjektyvų giminystės santykis jų istorinės darybos bei morfologijos aspektu iki šiol nebuvo nuodugniau tyrinėtas.
Iš lyties adj. (nom. pl. masc.) pr. (III 9310) kārtai „kartūs“ (ar adv. „karčiaĩ“?) nesunku atstatyti o/ā-kamienį adj. (nom. sg. masc.) pr. *kārts „kartus, bitter“ < kārtas „t. p.“, artimiausiai besigiminiuojantį su adj. lie. kartùs „t. p.“ (nom. sg. masc.), kuris, tiesa, ne o-kamienis, o u-kamienis. Galima būtų kelti hipotezę, kad ir to pr. adj. paradigma iš pradžių buvo u-kamienė, kurios atskiros formos (pvz. kārtai III 9310) perdirbtos į o-kamienes, plg., pvz., u-kamienę subst. pr. *sūnus „Sohn“ paradigmą, III 130 kat-mo pr. šnektoje turinčią nemaža o-kamienių formų (žr. soūns). Tokia hipotezė, man rodos, nėra patikima: pr. „kartus“ buvo ne u-kamienis, o o-kamienis – adj. pr. *kārtas „kartus“ (nom. sg. masc.), suponuojantis o/ā-kamienį adj. balt. *kar̃ta- „t. p.“ (išvirtusį u-kamieniu lie. kartùs „t. p.“), žr. toliau.
Adj. balt. *kar̃ta- „kartus“ < *„kertantis; kirstas“ = adj. balt.-sl. *kar̃ta- „t. p.“ – vedinys iš verb. balt.-sl. *kert-/*kirt- „kirsti“ (dėl jo žr. s. v. v. kersle, kyrteis). Iš to adj. balt.-sl. *karta-/*kartā-, t. y. iš jo lyties matyt neutr. balt. *karta(n) „(į)kirstas“ (nom.-acc. sg.) atsirado neutr. subst. balt.-sl. *karta(n) „tai, kas (į̃)kir̃sta“ (nom.-acc. sg.) > subst. balt.-sl. *„kartas“ > lie. kar̃tas „Mal“ = sl. *kortъ „t. p.“ (> s. sl. kratъ „t. p.“ ir kt.); šis sl. substantyvas buvo baritonas (žr. toliau), todėl jis gali būti iš neutr. (nom.-acc. sg., subst.) balt.-sl. dial. *kartan (žr. Mažiulis BS 86t. ir liter.). Iš to paties adj. balt.-sl. *karta-/*kartā- lyties fem. balt. *kartā „(į-, at-)kirsta“ (nom. sg.) bus išriedėjęs subst. balt.-sl. (dial.) *kartā „tai, kas (į-, at-)kirsta“ (dėl fem. adj. fem. subst. plg., pvz., s. v. gasto) > lie. kartà „sluoksnis; eilė; kartas (Mal); generacija; ir kt.“ (LKŽ V 329t.) = la. kā̀rta „sluoksnis; eilė; ir kt. (ME II 200t.), bulg. dial. кра́тạ „конец“ (ESSJ XI 99). Baritoniškas subst. lie. kar̃tas „Mal“ (II-ji akcent. paradigma!) = subst. sl. *kortъ „t. p.“ aiškiai rodo, kad jie abu ir jų pirmtakas minėtasis subst. balt.-sl. *karta(n), vadinasi, ir jo darybos pamatas minėtas adj. balt.-sl. *karta-/*kartā- bei jo vedinys subst. balt.-sl. *kartā (žr. anksčiau) – visi jie buvo baritonai; subst. lie. kartà „sluoksnis…“ (IV-oji akcent. paradigma) neteko baritonezės dėl jo formų acc. sg. ir gen. pl. sutapimo su subst. lie. kar̃tas „Mal“.
Kyla klausimas: kodėl minėtas o/e-kamienis adj. balt.-sl. *karta- > adj. lie. *karta- „bitter“ gana seniai išvirto į u-kamienį adj. lie. kartùs „t. p.“? Čia atsakymas paprastas: o/ā-kamienis baritoniškas adj. lie. *karta- (pr. III kārtai gali būti išlaikęs baritonezę) daugeliu savo formų sutapo su o-kamieniu baritonišku subst. lie. kar̃tas „Mal“ ir dėl to buvo perdirbtas į u-kamienį adj. lie. kartùs (nebaritonišką), plg. Skardžius ŽD 34t. (plg. jau Meillet Étud. II 324). Dėl panašių priežasčių pagal 131 u-kamieniams adjektyvams būdingą sufiksą sl. *-ъkъ (*-ъka, fem.) į adj. sl. *kortъkъ „trumpas“ (> s. sl. kratъkъ „t. p.“ ir kt.) buvo perdirbtas o/ā-kamienis adj. sl. *kortъ (*korta, fem.) „t. p.“ < *„(nu)kirstas“ (plg. ESSJ XI 102t. ir liter.), kildintinas iš adj. balt.-sl. *karta- (*kartā-) „kertantis; kirstas“ (žr. anksčiau).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 236; Mayrhofer EWA I 290; Orel HGE 162; Smoczyński SEJL 260; Vanags Coll. Pr. I 87t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.