Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 79–83 psl.

schis

schis „dieser – šis“ I 1317 [726], sis „t. p.“ II 1317 [1326], schis „t. p.“ III 7510 [4912] (= tas VE 3113), „dieses – t. p.“ III 1151 [7115], „diß (dieses) – t. p.“ III 11521 [7131] pron. demonstr. nom. sg. masc.; gen. sg. masc. schisses „dieses – šio“ III 1253 [7714] (taisytina į schisse, žr. toliau), schiēise „diß (dieses) – t. p.“ III 419 [311] (= schio VE 1510); dat. sg. masc. schismu „diesem – šiam“ III 13117 [813], (neutr.) III 1139 [6936], schisman (sk. schismau) „dieser – šiam“ III 1254 [7715] (žr. Endzelīns SV 81); dat. sg. fem. schissai „šiai“ III 1253 [7713]; acc. sg. masc. schan „diesen – šį“ III 1034 [6336] (= 80 tò „to“ VE 498), „disen (diesen) – t. p.“ III 10328 [6519] (= to „tô“ VE 509), schian „diesen – šį“ III 998 [6137], schien „diß (dieses) – t. p.“ III 1317 [7931], III 1332 [8110]; acc. sg. fem. schan „diesem – šią“ III 4917 [3514] (= „toje“ VE 1917), III 5110 [3526] (= „toje“ VE 208), schan deinan „heute – šią dieną“ III 532 [373–4] (= schę diena „šią dieną“ VE 2021), schan „diesem – šią“ III 536 [377] (= „toje“ VE 214), III 552 [3722] (= toje VE 2120), III 5517 [391] (= „toje“ VE 2212), III 575 [3911] (= toje VE 233), III 5710 [3915] (= schio „šio“ VE 238), „diesen – t. p.“ III 7915 [5119] (= sche „šią“ VE 3319), III 8113 [5135] (= sche „šią“ VE 3419), „diß (dieses) – t. p.“ III 8313 [5317], III 8511 [5331], „diese – t. p.“ III 10720 [6726], III 11718 [7314], schin deinan „hewtte (heute) – šią dieną“ I 111–2 [78], schin „dis (dieses) – šią“ III 799 [5115] (= ta „tą“ VE 3313), III 819 [5133] (= VE 3416), schen „diese – šią“ III 7913 [5117] (= schę „šią“ VE 3317), III 8116 [533] (= sche „šią“ VE 3422), schian deynan – hewtte (heute) – šią dieną“ II 112 [136], schien „diesem – šią“ III 492 [351] (= „toje“ VE 192), (ar masc.?) sien „diß (dieses) – t. p.“ III 11918 [753] (= VE 591);
nom. pl. masc. schai „diese – šie“ III 7516 [4916] (= tie VE 321); gen. pl. masc. schiēison „des (dieses) – šių“ III 11114 [6920] (žr. PKP II 213, išn. 680); acc. pl. (masc.) schans „diese – šiuos“ III 7714 [4935] (= tiems VE 3223 dat. pl.), schins „diesen – t. p.“ III 379 [2736] (= tus „tuos“ VE 1314), (fem.) schiens „diese – šias“ III 8315 [5319] (= tas VE 3522 acc. pl. fem.).
Dėl pron. pr. „šis“ paradigmos formų sinchroninio vaizdo (kat-muose) žr. Schmalstieg Blt VII 134 (su jų rekonstrukcija, bet ne visur patikima, žr. toliau), ypač Rosinas 90t.
Pastabėlė: lytis (III 1253) schisses yra gen. sg. ne fem. (sic Berneker PS 203, Stang Vergl. Gr. 233, Schmalstieg l. c., Rosinas l. c.), o masc. forma (Trautmann AS 421, Endzelīns SV 80, 243) su -s (klaida!), abstrahuotu iš lyties vok. (III 1242) dieses (plg. PKP II 316, išn. 229).
81 Žodžio pr. „šis“ baltiškoji (baltoslaviškoji) ir indoeuropietiškoji kilmė jau žinoma (žr., pvz., Berneker PS 318, Trautmann l. c., BSW 304, Endzelīns SV 244, Fraenkel LEW 990, Stang l. c., Rosinas 183tt., Pokorny IEW I 609t.), tačiau jo formų rekonstrukcijos bei morfologinės istorijos klausimai ne visi yra aiškūs.
Yra žinoma, kad formų schis (nom. sg. masc.) = pr. *šis (plg. la. šis), schisse (gen. sg. masc.) = pr. *šise, schismu (dat. sg. masc.) = pr. *šismu, schin (acc. sg.) = pr. *šin ir pan. (žr. medžiagą, pateiktą anksčiau) priebalsius pr. *š- vietoj senesnio pr. *s- atsirado iš tų paradigmos formų, kuriose buvo pr. *sj- (< *si-) prieš užpakalinės eilės balsius,, pvz., schan (acc. sg.) = pr. *šan (< sjan), schans (acc. pl.) = pr. *šans (< *sjans) ir pan.
Žodžio pr. „šis, ši“ formų paradigmą rekonstruojant, bene sunkiausia problema yra acc. sg. ir pl. formų įvairovė (kat-mų):
a) acc. sg.schan masc. (2×) ir fem. (14×), schen fem. (2×), schin fem. (3×), schian masc. (1×) ir fem. (1×), schien masc. (2×) ir fem. (1×), sien fem. (1×);
b) acc. pl.schans masc. (1×), schins masc. (1×), schiens fem. (1×).
Formą (acc. sg. fem.) schen „šią“ (III 7913, III 8116), einančią po mien „mane“, nesunku rekonstruoti į pr. (III) *šan „šią“, kurią atspindi ir variantinė forma (acc. sg. masc., fem.) schan „šį, šią“ = *šan „t. p.“ (plg. la. šùo „t. p.“) < *sjan, anksčiau buvusi matyt „šią“ (acc. sg. fem., plg. lie. šią̃ „t. p.“). Forma (acc. sg. fem.) schin „šią“ = *šin „t. p.“ buvo matyt „šį, šią“ (acc. sg. masc., fem.) iš *sin „šį“ (masc.), kuri matyt senovinė acc. sg. masc. forma (plg. lie. šį̃ „t. p.“). Forma (acc. pl.) schins „šiuos“ (masc., turbūt ir fem.) > *sins yra matyt senovinė acc. pl. masc. forma (žr. toliau), o forma (acc. pl.) schans (masc., veikiausiai ir fem.) = *šans (< *sjans), kuri anksčiau bus buvusi acc. pl. fem. forma (žr. toliau).
Formų acc. sg. schian (masc., fem.), schien (masc., fem.), sien (fem.) ir acc. pl. schiens (fem.) rekonstrukcija yra problemiška. 82 Jas visas mėginta rekonstruoti į *šʹan (acc. sg.) resp. (acc. pl.) *šʹans [Schmalstieg l. c., plg. PKP II 316 (čia schian = *šʹan)]. Bet šitokia rekonstrukcija yra abejotina, žr. Trautmann AS 265 ir ypač Endzelīns SV 80.
Manyčiau, kad formos (acc. sg.) schian (fem., masc.) bei schien (fem., masc.) resp. (acc. pl.) schiens fem. (turbūt ir masc.) yra *šījan resp. *šījans < sījan resp. *sījans, kurios anksčiau buvo acc. sg. fem. forma *sījan „šią“ (plg. s. sl. siję „t. p.“) resp. acc. pl. fem. forma *sījans „šias“ (plg. s. sl. siję „t. p.“), plg. Trautmann l. c., Endzelīns l. c.
Pastaba: forma (acc. sg. fem.) sien „šią“ (1×), be to, forma (nom. sg. masc.) sis „šis“ (1×) yra matyt ne vietoj schien resp. schis – ne klaĩdos (taip labai atsargiai spėja Endzelīns SV 79t.), o archajinės formos pr. *sījan resp. *sis „šis“.
Forma (nom. sg. masc.) pr. *sis „šis“ (> *šis, plg. la. šis) < balt. *śis (lie. šis, la. *sis > šis) suponuoja formą (masc.) balt.-sl. *śis (> s. sl. ir kt.) su (fem.) *śī „ši“ (> lie. šì ir kt., s. sl. si ir kt.) ir (neutr.) *śi (plg. Rosinas 188). Pron. (masc. ir neutr.) balt.-sl. „šis“ paradigmos formos bus buvusios i-kamienės [tókios buvo ir, pvz., acc. sg./pl. masc. formos (tai rodo ir pr. *sin „šį“/*sins „šiuos“, žr. anksčiau)] su kai kuriomis i̯o/e-kamienėmis – pvz.: forma (i̯o/e-kamienė, nom. pl. masc.) balt.-sl. (*śi- +*-ei >) *śijei „šie“ > *śjei „t. p.“ *śei „t. p.“ (> lie. šiẽ ir kt., s. sl. si ir kt.) > pr. *sei „t. p.“, kuri buvo perdibta į pr. *sʹai „t. p.“ [> *šai „t. p.“ (= schai), plg. pr. stai „tie“ segmento -ai kilmę iš *-ei, žr. s. v. stas.
Pron. (fem.) balt.-sl. *śī „ši“ paradigma buvo ī/i̯ā-kamienė – pvz.: a) forma (i̯ā-kamienė, acc. sg. fem.) balt.-sl. *śjān „šią“ (> lie. šią̃ „t. p.“ ir kt.), b) forma (i̯ā-kamienė, acc. pl. fem.) balt.-sl. *śjā(n)s „šias“ (> lie. šiàs „t. p.“ ir kt.). Manyčiau, kad greta senosios nom. sg. fem. formos (neemfatinės ir emfatinės) balt.-sl. *śī „ši; šita“ atsirado nom. sg. fem. forma (emfatinė!) balt.-sl. dial. (*śī +* „ji, ta“ >) *śījī „šita“ (įvardžiuotinė forma), o jos segmento *śīj- pagrindu – ir acc. sg. 83 fem. forma (emfatinė) balt.-sl. dial. *śījān „šitą“ greta senosios acc. sg. fem. formos (neemfatinės ir emfatinės) balt.-sl. *śjān „šią“; šitą“. Tas formas (acc. sg. fem.) balt.-sl. *śjān ir (balt.-sl. dial.) *śījān matyt ir atspindi balt.(-sl.) *śjān „šią“ (> pr. *sjan > *šan, žr. anksčiau) ir vak. balt.-sl. *śījān „šitą“, iš kurios turime pr. *sījan „t. p.“ > *šījan „šią“ (= schian, žr. anksčiau) ir s. sl. sijǫ „šią“ ir kt.; panašiu būdu galima formą (acc. pl. fem.) s. sl. siję „šias“ sieti su forma (acc. pl. fem.) pr. *sījans „šias“ (= schiens „t. p.“, žr. anksčiau) < vak. balt. *śījā́(n)s „t. p.“ Plg. Trautmann l. c., Endzelīns SV 80.
Apie balt. ir sl. kalbų žodžio „šis, ši“ morfologijos (ypač masc. formų, čia trumpai analizuotų) istoriją išsamiau – kitąkart.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 397; Derksen EDSIL 484; Kloekhorst EDHIL 425tt.; Lehmann GED 182t.; Matzenauer BKAS 111t.; Orel HGE 172; RosinasM 76tt., BĮSM 120, 260tt., 401tt.; Smoczyński SEJL 639t.; Vaan EDL 115t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.