Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 83–84 psl.

schklāits

schklāits „schlecht – paprastas“ III 597 [3931] (= prastas „paprastas“ VE 243) adj. nom. sg. masc., iš tikrųjų reiškęs „sonderlich – nepaprastas, ypatingas, skirtingas“ (žr. PKP II 140, išn. 227); adv. schklāits „sonderlich – ypatingai, skirtingai“ III 8726 [5530]; adv. schklāits „sonst – šiaip jau“ III 11318 [717], kuris iš tikrųjų buvo irgi „sonderlich – ypatingai, skirtingai“ (žr. PKP II 216, išn. 697). Parašymas schkl- visais atvejais atspindi pr. *skl- (žr. Endzelīns SV 37).
Adj. (III 597) schklāits „ypatingas, skirtingas“ = adj. (masc., nom. sg.) pr. *sklāits „t. p.“ < *sklāitas „atskiras, atskirtas“ (žr. dar s. v. sklaitint). Adv. (III 8728, III 11318) schklāits „ypatingai, skirtingai“ = adv. pr. *sklāits „t. p.“ yra formanto *-s išplėstas adv. pr. *sklāit „t. p.“ (žr. dar s. v. sclait) < (adv.) *sklāită „atskirai, atskirtai“ (plg. ilga, žr.) = adj. (nom.-acc. sg. neutr.) pr. *sklāită „atskiras, atskirtas“, plg. s. v. etkūmps.
84 Adj. (o/ā-kamienis) pr. *sklāita- „atskiras, atskirtas“ (žr. dar sclait) = pr. *sklāĩta- „t. p.“ (su cirkumfleksiniu *-ai-) laikytinas sufikso *-ta- (*tā-) vediniu (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. pr. *sklei- „atskirti; išskir(sty)ti, išskleisti“ [plg., pvz., lie. verb. slep- (praes.) „slėpti“ adj. slãpta- „slaptas“], kuris kartu su verb. lie. dial. skliẽ-ti „skleisti“ (LKŽ XII 997) suponuoja verb. balt. *sklei- (: *skli-) „atskirti, išskleisti“ < ide. dial. *sklei- (: *skli-) „atrėžti, atskirti“, o šis – formanto *-ei- (: -i-) išplėstą verb. ide. *(s)kel-/*(s)kl̥- „t. p.“ [dėl jo plg. Pokorny IEW I 926 resp. 923tt. s. v. 1. (s)kel-].
Greta minėto verb. balt. *sklei- (:*skli-) „atskirti, išskleisti“ buvo formanto *-d- išplėstas verb. balt. *skleid- (:*sklid-) „t. p.“ > lie. skleĩd- „skleisti“ ir kt. (čia dėl -d- žr. Kazlauskas LKIG 315, Karaliūnas BKS 142).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.