Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 98–99 psl.

sen

sen „mit – su“ praep. konstrukcijose su dat. resp. acc. ir su dat. + acc.: sen stawidsmu „damit – su tokiu“ III 478 [3326], sen stēimans „mit jhnen – su tais (jais)“ III 899 [573], sen mensan „mit fleisch – su kūnu (mėsa)“ III 10114 [6322], sen wīngriskan „mit list – su suktybe“ III 3511 [2721], sen bhe prei stesmu vndan „mit vnd bey dem wasser – su bei pas tą vandenį“ III 6117 [4119], sen swaiāsmu Swintonkrawian „mit seinem heyligen… blut – su savu šventu… krauju“ III 4317 [316], sen wissamans Christiānans „sambt allen Glaubigen in Christo“ III 4523 [3316], sen wirdemmans adder dīlins „mit wortten oder wercken – su žodžiais arba darbais“ III 677 [451], sen senditans rānkans „mit gefalten henden – su sudėtomis rankomis“ III 8319 [5321] ir kt. Dar yra: sen māim „mit mir – su manimi“ III 7919 [5123] (= sumanimi „su manimi“ VE 343–4), sen maim „t. p.“ III 8119 [535] (= su manimi VE 353], sēnku „damit – su kuo“ III 11312 [712], III 1257 [7717]. Be to, žr. šio pr. praep. registrą: Trautmann AS 424, Endzelīns SV 246.
Turime praep. pr. (III) *sēn „su“ (su cirkumfleksiniu *-ēn-) greta praef. pr. (III) *sēn- „su-, san-“ (dėl jo žr. sen-), kurie yra matyt vietoj senesnių pr. *san/*san- „t. p.“ (žr. s. v. v. sompisinis, en, be to, žr. Mažiulis BSL 26) < balt.-sl. *san/*san- „t. p.“ (> lie. san- = la. suo-, sl. *sǫ-). Žr. resp. plg. Endzelīns SV 101, Endzelīns BVSF 249, Fraenkel LEW 753t. (ir liter.).
Pastaba. Iš vv. kurš. (dk., XV a. pradž.) Sentatze (beke Sentatze Bielenstein Grenz. 452) įprasta atstatyti praef. kurš. *sen- „san-“ = pr. (III) *sen-, žr., pvz., Būga RR III 171, Endzelīns FBR XI 192, Blese LPV 152, Mažiulis l. c. Tačiau, anot dr. A. Bauerio (kaip nurodo Kiparsky KF 200), 99 tame XV a. pradž. dokumente esąs ne Sentatze, o Suntatze, Suntatzen, Seittatze; bet šituos dalykus ignoruoja E.Blese (žr. apud Kiparsky KF 201).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 462; Lehmann GED 294t.; Mayrhofer EWA II 702t.; Schmalstieg Blt XLI (1) 99t.; Smoczyński DL 214t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.