Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 103–104 psl.

seweynis

seweynis „sewstal (Schweinestall) – kiaulidė“ E 229 nom. sg., veikiausiai masc. (žr. toliau). Jis užrašytas klaidingai [dėl vok. (E 229) sew- (sew-stal) įtakos] vietoj *suweynis (žr. Endzelīns SV 246, Karaliūnas Coll. Pr. I 119–121, plg. Būga RR II 615). Šito pr. (E) žodžio giminaičiai yra žinomi (žr. Būga l. c., Endzelīns l. c., Karaliūnas l. c.), tačiau jo deklinacijos (o- ar kitokio kamiengalio) bei darybos tipas ir darybinis santykis su pr. (E) swintian (žr.) iki šiol nėra atskleistas; be to, nepaaiškintas segmentų *suw- (*suweynis) ir sw- (swintian, žr.) santykis.
Pr. (E) *suweynis segmentas *suw- yra, tiksliai sakant, pr. *suu̯-, t. y. su bilabialiniu pr. *-u̯- (dėl bilabialinio pr. * žr. Endzelīns SV 34–35 ir liter., PKP II 251); toks pr. *suu̯- kitais atvejais galėjo būti suvoktas ir kaip pr.*suu̯- [su nefonologiniu pr.*-u- prieš *-u̯- (bilabialinį!)], kuris fonologizuotinas į pr. *su̯- (žr. swintian). Taigi to segmento galėjo būti du variantai (didžiai seni, plg. s. v. swintian): pr.*suu̯- ir pr.*su̯- (žr. toliau), plg., pvz., lie. žùv-o „žvejojo“ ir žv-ejỹs (žr. s. v. suckis). Tuos segmentus pr. *suu̯-/*su̯- žymėsiu *suv-/*sv-, nes bilabialinį pr. * ir balt.-sl. * paprastai visur žymiu raide *v (žr. ir PKP II 251).
Subst. pr. (E) *suweynis „kiaulidė“ yra matyt o-kamienis pr. (E) *suveinis „t. p.“ < pr. *suveinas „t. p.“ = „kiaulinis tvartas“, kildintinas iš adj. (o/ā-kamienio) pr. *suveina- „kiaulinis“ (šiuo atveju derinto su subst. pr. *staldas „tvartas“, dėl jo žr. staldis), kuris laikytinas sufikso *-eina- vediniu iš subst. (K-kamienio, fem./masc.) pr. *suv-/(nom. sg.) *sūs „kiaulė (apskritai)“ (dėl „kiaulė“ žr. skewre, swintian, prastian) < subst. (fem./masc.) balt.-sl. *suv-/*sūs „kiaulė“ (apskritai)“; jį aiškiai suponuoja ir subst. (masc.) la. suv-ē̹ns (> siv-ē̹ns) „paršelis, paršas“ – diminutyvinio sufikso la.ēna- vedinys. Dėl darybos 104 aną pr. (subst. ) adj. *suveina- „kiaulinis“ plg. su adj. (o/ā-kamieniu) pr. *deinaina- „dieninis, rytinis“ (turinčiu sufiksą pr. *-aina-: *-eina-, žr. s. v. deynayno) arba, pvz., su lie. subst. (masc.) kiaulíenas „meitelis, kiaulis“ adj. kiaulíenas „kiaulinis“, kuris yra sufikso -iena- (= pr. *-eina-) vedinys iš subst. kiaũlė (plg. Skardžius ŽD 287t.).
Tas subst. (K-kamienis, fem./masc.) balt.-sl. *suv-/*sūs „kiaulė (apskritai)“ < ide. *suu̯-/*sūs „t. p.“, žr. s. v. swintian.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Karaliūnas Coll. Pr. I 20t.; Smoczyński BSI VIII 38tt., HL 97, DL 74tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.