Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 128–130 psl.

slango

slango „gebys (Gebiß) – žąslai, žabokliai“ E 452 nom. sg. fem. (dėl sg. žr. toliau), taisomas į *sbango „t. p.“ (Berneker PS 322, Trautmann AS 431, Endzelīns SV 243, Fraenkel LEW 1282, PKP II 33) ir toliau – net į *sabango „t. p.“ (Endzelīns l. c., Fraenkel l. c.). Manyčiau, kad *sbango „t. p.“ yra pr. (E) *zbangɔ̄ „t. p.“, t. y. *zbangā „t. p.“, o šis – iš pr. *zabangā „t. p.“ (ar *zebangā „t. p.“ su *ze- matyt iš *za-), plg. jo giminaitį lie. žabángos „kilpos, spąstai“ (ir lie. dial. žebangai „t. p.“ Bezzenberger BGLS 341; su že- matyt iš ža-), dėl kurio žr. toliau.
Pr. *zabangā „žąslai, žabokliai“ segmentas *-an- buvo pastoviai kirčiuotas [todėl nekirčiuotas skiemuo *za- galėjo virsti į pr. (E) *z-] ir akūtinis (plg. lie. žabángos) ir pats parašymas (E 452) slango = *sbango (o ne *slongo = *sbongo!) rodo, kad pr. (E) *zbangā < pr. *zabangā diftongas *-an- galėjo būti akūtinis (plg. s. v. galwo).
Reikia pasakyti, kad pr. *zabangā, lie. žabángos ir kt. etimologija yra daug kur labai neaiški ypač dėl to, kad jų daryba iki šiol buvo menkai analizuota.
Subst. (ā-kamienis, nom. sg. fem.) pr. *zabangā „žąslai, žabokliai“ yra matyt nomen collectivum, perdirbtas iš pl. lyties subst. (o-kamienės, nom.-acc. pl. neutr.) pr. *zabangā „dalykai, sulaikantys (sutramdantys) ką“ = lie. žabánga „dalykai, sulaikantys (pagaunantys) ką“ ( žabángos/žabángai „kilpos, spąstai“, pl. tantum), suponuojančios subst. (o-kamienį neutr., nom.-acc. sg.) balt. *źabangan „dalykas, sulaikantis (sutramdantis, 129 sugaunantis) ką“ (> lie. žabángas „kilpos, spąstai“ masc.), plg. s. v. slayan.
Subst. (neutr.) balt. *źabangan „dalykas, sulaikantis (sutramdantis, sugaunantis) ką“ yra iš adj. (neutr.) balt. *źabangan „sulaikantis ką“ = *źabanga- „t. p.“ < *„sulaikantis (sutramdantis, sugaunantis) ką žabu (Reisig) – iš žabo resp. žabų padarytu daiktu (žąslais, spąstais ir pan.)“ < *„žabinis (iš žabo)“ – sufikso *-nga- (*-ngā-) vedinys (senas, plg. Skardžius ŽD 105) iš subst. (fem.) balt. *źabā „žabas“ [> lie. dial. žabà „t. p.“, plg.balt. *źabā „t. p.“ išvestą verb. (inf.) balt. *źabā- „sulaikyti (sutramdyti) ką žabu, pažaboti“ (plg. Būga RR II 295) > lie. žabó-ti = la. zabâ-t ir pr. *zabā-tvei (dėl jo žr. s. v. sbeclis)] greta subst. (turbūt masc.) balt. *źabas „t.p“ (> lie. žãbas „t. p.“).
Manyčiau, kad tie subst. balt. *źabas „žabas“ (masc.)//*źabā „t. p.“ = „sudžiūvusi šakelė (šaka), iš sausumo trupanti< *„sutrupėjusio daikto dalis“ = *„trupinys“ atsirado ekspresyviai iš (subst.) *„trupinys (resp. smulkus daiktas)“ = *„lesimo objektas“ < *„lesimas (das Picken)“. Tie subst. balt. *źabas//*źabā „lesimas“ kartu su subst. (masc.) sl. *źabas „(prisi)lesimas“ [> rus. зоб „gūžys (paukščio)“, ček. zob „lesalas“ ir kt.] laikytini fleksijų vediniais (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. balt.-sl. *źeb- „lesti (picken)“ > lie. (*žeb- „t. p.“ ) žė́b-ėti „подбирать мелкую пищу губами“ (dėl jo reikšmės žr. Būga RR II 674), (sl. *zeb- „lesti“ ) rus. зо-бать „lesti, ryti“ ir kt. (dėl šių lie. ir sl. žodžių giminystės plg. Būga l. c., Vasmer ESRJ III 102). Tas substantyvų balt.-sl. *źabas//*źabā „lesimas“ darybos (iš verb.) modelis – didžiai senas (plg. deverbatyvus, pvz., gr. τόμος//τομή „pjovimas“; žr. dar Skardžius ŽD 43–45).
Verb. balt.-sl. *źeb- „lesti, ryti“ kildinu iš verb. ide. *ǵebh- „t. p.“ (plg. Pokorny IEW I 382), vadinasi, nesu linkęs pritarti visuotinei nuomonei, kad buvęs to verb. ide. *ǵebh- homonimas verb. ide. *gebh- „šaka, pagalys“ (pvz. Pokorny IEW I 353). Tokia nuomonė remiamà žodžiais lie. žãbas „Reisig“ ir kt., taip pat s. isl. kafi „abgeschnittenes Stück“ ir kt. (žr., pvz., 130 Pokorny l. c., Stang LS 64); tačiau dėl žodžių lie. žãbas ir kt. žr. anksčiau, o žodžiai s. isl. kafi ir kt. (jeigu jie tikrai giminiuojasi su lie. žãbas ir kt.) gali būti panašiõs (kaip lie. žãbas ir kt.) semantinės kilmė̃s.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Eckert Blt XXX (1) 58; Gliwa ALL XLIX 7; Smoczyński Blt XXVIII (1) 77, DL 200t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.