Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 126–127 psl.

slayan

slayan „slettekuffe (Schlittenkufe) – rogių pavaža“ E 309 nom. (acc.) sg. neutr. = pr. *slajan. Yra dar slayo „slete (Schlitten) – rogės, šlajos“ E 307 nom. sg. fem. (žr. PKP II 316, išn. 231) = pr. *slajɔ̄, t. y. *slajā; šį (E 307) laikyti nom. pl. neutr. lytimi (Trautmann AS 431, Trautmann BSW 309, Būga RR II 295, Fraenkel LEW 998) negalėčiau [plg. ir Endzelīns SV 250: „(nek. dandzsk. nom.?)“], žr. toliau. Tų dviejų pr. (E 309, E 307) žodžių giminaičiai šiaip jau yra aiškūs (žr. Berneker PS 322, Trautmann AS 431, Endzelīns l. c., Fraenkel l. c., Pokorny IEW I 602, Vasmer ESRJ III 674), tačiau to negalima pasakyti apie jų darybą.
Atrodo, kad pr. (E 307) *slajā „rogės, šlajos“ yra nomen collectivum (ā-kamienis subst., nom. sg. fem.) pr. *slajā „t. p.“ = „tai, kas su pavažomis“ < balt. *ślajā (sg.) „tai, kas su lenktumais“ (dėl reikšmės žr. toliau), perdirbtas iš pl. lyties subst. (o-kamienės, nom.-acc. neutr.) pr. *slajā „pavažos“ < balt. 127 *ślajā (pl.) „lenktumai“ greta lyties subst. (o-kamienės, nom.-acc. sg. neutr.) pr. *slajan „(rogių) pavaža“ [= pr. (E 309) slayan „t. p.“, žr. anksčiau] < balt. *ślajan (sg.) „lenktumas“. Panašiu būdu iš subst. (neutr., nom.-acc. sg.) balt. *ślajan „lenktumas“ lyties (neutr., nom.-acc. pl.) balt. *ślajā „lenktumai“ bus išriedėjusios lie. nomina collectiva lytys subst. (ā-kamienis fem., nom. sg.) šlajà „šlajos“ (LKŽ XIV 996t.) resp. subst. (ā-kamienis fem., nom. pl.) šlãjos „t. p.“ (LKŽ XIV 997), taip pat subst. (o-kamienis masc., nom. pl.) šlãjai „t. p.“ (LKŽ l. c. s. v. 2 šlãjai) bei šlajaĩ „tam tikra pakinktų dalis“ (LKŽ l. c. s. v. 1 šlajai) < *„tai, kas su lenktumais“ (nomen collectivum).
Dėl to, kaip iš subst. (nomen collectivum) balt. *ślajā „tai, kas su lenktumais“ atsirado balt. (turbūt balt. dial.) „rogės, šlajos“, plg., pvz., subst. lie. rãgos (rãgės, rõgės) „rogės“ (žr. LKŽ XI s. v. v.) < subst. *„tai, kas su ragais (lenktumais)“ (žr. Būga RR II 533). Šis kildintinas iš lyties subst. (ā-kamienio nomen collectivum, nom. sg. fem.) balt. (dial.) *ragā „t. p.“ subst. (o-kamienis, nom.-acc. pl. neutr.) *ragā „ragai (lenktumai)“ greta subst. (masc.) balt. *ragas „ragas“ (žr. ragis), plg., pvz., lo. loca (neutr.) greta locus „vieta“ (nom. sg. masc.); plg. dar s. v. salme, sylo.
Subst. (neutr.) balt. *ślajan „lenktumas“ gali būti iš adj. (o-kamienio neutr.) balt. *ślajan „lenktas“ (plg., pvz., giwan, žr.), o šis – fleksijos vedinys (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. balt. *ślei-/*śli- „lenkti“ [> lie. šliẽti „prilenkti (ką prie ko)“ bei la. slìe-t „t. p.“, dėl jų žr. Fraenkel LEW 1004], „satemiškai“ išriedėjusio iš verb. ide. *ḱlei-/*ḱli- „t. p.“ (dėl jo žr. Pokorny IEW I 600tt.) < *klei-/*kli- „t. p.“, iš kurio atsirado ir „kentumiškoji“ lytis verb. balt. *klei-/*kli- „t. p.“ (žr. s. v. claywio). Iš tokio balt. verb. bus atsiradęs, pvz., adj. lie. kleĩ-vas „schiefbeinig“ greta „satemiškosios“ lyties (iš verb. balt. *ślei- „lenkti“) adj. lie. šleĩ-vas „t. p.“; šių dviejų lie. adj. „schiefbeinig“ neatskiria Būga RR II 221, Stang Vergl. Gr. 93, žr. ypač Fraenkel LEW 268 (s. v. kleĩvas), 1002 (s. v., šleĩvas) ir liter.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Schmalstieg Blt XXXIV (1) 112.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.