Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 208–209 psl.

claywio

claywio „sitevleysch (Seitenfleisch) – šoninė (mėsa)“ E 375 subst. nom. sg. fem. = pr. *klaivijɔ̄, t. y. *klaivijā (plg. Schmid Verb. 1881). Man rodos, kad jis yra iš pr. *kleivijā „t. p.“: a) junginys pr. *le [= *(k)le(ivijā)] lengvai galėjo išvirsti į pr. *la [plg., pvz., pr. (E) ladis „ledas“, žr. Endzelīns SV 23]; b) cirkumfleksinį šaknies diftongą pr. *-ai- (žr. toliau) turintis pr. *klaivijā, kildinant jį iš pirmykščio pr. *klaivijā (o ne pr. *kleivijā), matyt būtų buvęs parašytas ne pr. (E 375) claywio (= pr. *klaivijɔ̄, t. y. pr. *klaivijā), o pr. (E 375) *cloywio (= pr. *klɔ̄ivijɔ̄, t. y. pr. *klāivijā, dėl tokio pr. *āi- žr. Mažiulis PKP I 46). Pastaba: pr. (E 375) claywio fonetinė vertė ir pati jo kilmė yra neaiški baltistams Nesselmann Thes. 73, Berneker PS 299, Trautmann AS 359, Bezzenberger KZ XLIV 328, Endzelīns SV 194, Toporov PJ IV 42tt. (ir liter.); K. Būga, E. Fraenkelis, Chr. Stangas, W. Schmidas, W. Schmalstiegas, kiek man žinoma, iš viso nelietė pr. (E) claywio kilmė̃s.
Manau, kad tas subst. pr. *kleīvijā „šoninė (mėsa)“ (nom. sg. fem.) < pr. *kleĩvjā „t. p.“ [jam tarp labialio (bilabialio!) *-v- ir *-j- buvo įterptas *-i-] yra iš (subst.) *„kreivuma (tam tikru atžvilgiu)“ [= *„tai, kas kreiva (tam tikru atžvilgiu)“] – fleksijos *-jā- vedinys iš adj. (o-/ā-kamienio) pr. *kleĩva- „kreivas (tam tikru atžvilgiu)“ = la. klèivs „t. p.“ (ME II 221) bei lie. kleĩvas „t. p.“ (= „kreivomis kojomis, šleivas, klišas“ LKŽ VI 36 s. v. kleĩvas) < adj. balt. *kleiva- „palenktas (palinkęs), pakreiptas (pakrypęs)“; dėl to pr. subst. darybos plg., pvz., lie. (adj. kal̃tas „schuldig“ ) subst. kalčià (kal̃čią) „kaltuma“, sl. (adj. *sausas „sausas“ ) subst. *sausjā „sausuma“ (> rus. суша „t. p.“ ir pan.). Tas subst. pr. „šoninė (mėsa)“ iš (subst.) *„kreivuma (tam tikru atžvilgiu)“ atsirado matyt šitaip: šoninės mėsos pavadinimas buvo motyvuotas šonkaulius turinčios mėsõs tam tikro kreivumo (kreivumõs) požymiu, plg. pr. 209 (E) *kreivakaulīs „šonkaulis“ < *„kreivas kaulas“ (žr. greiwakaulin).
Dėl to, kas pasakyta apie pr. (E 375) claywio, žr. dar Mažiulis PKP II 289 (išn. 137); plg. spėjimus (žodžių darybos atžvilgiu visai neargumentuotus arba mažai argumentuotus): Nesselmann l. c., Berneker l. c., Trautmann l. c., Toporov l. c. Tas adj. balt. *kleiva- „palenktas (palinkęs), pakreiptas (pakrypęs)“ laikytinas sufikso *-va- vediniu [plg. adj. la. klej-š „schief(beinig)“ ir pan.] iš verb. balt. *klei- (: *kli-) „lenkti/linkti, kreipti/krypti“ [plg. ME II 220 (s. v. kleĩns), Fraenkel LEW 267t. (s. v. kleĩvas)] < ide. *klei- (: *kli-) „t. p.“ [> s. ind. śráy-ati „jis atlošia (atlenkia)“ ir kt., žr. Pokorny IEW I 600tt.]; žr. dar s. v. slayan.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 66.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.