Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 198–199 psl.

Treonkaymynweysigis

Treonkaymynweysigis „trium villarum pratum – trijų kaimų pieva“ (Gerullis ON 185) vv. (dk. 1331 m.), kur yra:
a) Treon = pr. (gen. pl.) *trijun „trijų“ (kitaip Būga RR II 660) su pr. *-i- (nekirčiuotu), parašytu raide -e-;
b) kaymyn = turbūt pr. *kaiman „kaimų“ (gen. pl., žr. caymis) su *-ăn (< *-ɔ̄n iš nekirčiuoto *-ōn, plg. Mažiulis BS 27, 204, PKP 252), kuris (nekirčiuotas!) matyt vokiečių tartyje buvo redukuotas į *-ən ir parašytas -yn;
199 c) weysigis = pr. *veisijis „pieva“ < *veisijas „t. p.“ (plg. Būga l. c.).
Subst. pr. *veisijas „pieva“ yra turbūt iš adj. vak. balt. *veisija- „balinis, pelkinis“, iš kurio matyt ež. sūd. *Veisijan (neutr.), perdirbtas į ež. lie. Veisiẽjis (dėl sufikso lie. dial. -iej- plg. Skardžius ŽD 90). Adj. vak. balt. *veisija- „balinis, pelkinis“ – sufikso *-ija- vedinys iš subst. (ā-kamienio, ar/ir kitokio kamieno) vak. balt.-sl. *veisā „bala, pelkė“ (plg. la. adj. galijs „galinis, kraštinis“ subst. gals „galas“), iš kurio – fleksijos (i̯o-kamiengalio) vedinys sl. adj. *veisjas „balinis, pelkinis“ (plg., pvz., lie. subst. vãsara adj. vasaris „vasarinis“, žr. Skardžius ŽD 62) subst. *višь „balinis augalas“ (> lenk. wisz „Sumpfgras“ ir kt., dėl jų žr. Trautmann BSW 363, Vasmer ESRJ I 325t.).
Subst. vak. balt.-sl. *veisā „bala, pelkė“ – fleksijos vedinys iš verb. balt.-sl. *veis-/*vis- „tekėti“ (žr. dar wissene) < ide. *u̯(e)is- „t. p.“ (dėl jo žr. Pokorny IEW I 1134 s. v. 3. u̯eis- ).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.