Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 229–230 psl.

welgen

welgen „snuppe (Schnupfen) – sloga“ E 157 nom.(-acc.) sg. neutr. (su -en = nekirčiuotas pr. *-an) įprastai skaitomas pr. *velgan (Trautmann BSW 358, Fraenkel LEW 1251, Pokorny IEW I 1145). Bet jis nesunkiai gali būti skaitomas ir pr. *vilgan „t. p.“ [su akūtiniu *-il- (plg., pvz., lie. vìlg-yti), vadinasi, 230 su nepailgintu pr. *-i-, o todėl parašytu raide -e-], kuris galėtų būti iš (subst., neutr.) *„peršlapimo ypatybė“ adj. (neutr.) pr. *vilgan „šlapias, drėgnas“ (plg. s. v. giwan). Artimiausias tokio pr. adj. giminaitis yra adj. sl. *vilga- „t. p.“ ( *vьlg-ъkъ „t. p.“), kuris buvo matyt ne u-kamienis (taip įprasta manyti, žr., pvz., Trautmann l. c.), o būtent o-kamienis, plg. tai, kas dėl adj. sl. *kortъkъ „trumpas“ pasakyta s. v. kārtai (ir liter.).
Apie pr. žodžio „sloga“ (E 157) kitus giminaičius balt., sl., germ. kalbose žr. Trautmann l. c., ME IV (s. v. val̂gs), Fraenkel LEW 1189t. (s. v. válgyti), 1251 (s. v. vìlgyti), Pokorny l. c., Stang LS 63.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Demiraj AE 229t.; Derksen EDSIL 524t.; Matzenauer BKAS 144; Orel HGE 453, 474; Rix LIV 676.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.